Regler för skolskjuts

Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som ska få skolskjuts. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Information och regler

Alla elever som är skrivna i Göteborg får skolkort för att resa med kollektivtrafiken. Elever kan ha rätt till skolskjuts om det är långt mellan elevens bostad och hållplatsen, om eleven har en funktionsnedsättning, på grund av trafikförhållanden eller om det finns någon annan särskild omständighet som gör att eleven inte kan åka med kollektivtrafiken. 

Skolskjuts till och från skolan

Skolskjutsen gäller till och från skolundervisningen. Det går alltså inte att få skolskjuts hem från fritids eller nattomsorg. Det går inte heller att få skolskjuts under helger och lov. 

Om ditt barn har modersmålsundervisning eller annan undervisning på  en annan skola och behöver skjuts för att ta sig mellan skolorna under dagen kan du kontakta rektorn. 

Skolskjuts innebär normalt inte att ditt barn får skjuts från dörr till dörr. Ofta blir eleven hämtad och lämnad vid en speciell plats som ni har fått information om innan. 

Skolskjuts till och från olika adresser

Om ditt barn bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna (växelvis boende) kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts till och från båda adresserna. Om ni bor i olika kommuner kan det bli svårare eftersom grundskoleförvaltningen bara ansvarar för skolskjutsen inom kommunen. 

Skolskjuts till fristående skolor och andra kommunala skolor

Fristående skolor

Om du väljer att ha ditt barn i en fristående skola så kan barnet ha rätt till skolskjuts beroende på avståndet mellan den fristående skolan och barnets hem. Du ansöker på samma sätt som om ditt barn går i kommunal skola.

Annan kommunal skola i Göteborgs Stad

Om du väljer att ha ditt barn i en annan kommunal skola än den ditt barn har fått en plats på kan barnet ha rätt till skolskjuts beroende på avståndet mellan skolan och  barnets hem.

Skola i en annan kommun (kommunal eller fristående)

Om ditt barn är folkbokfört i Göteborg, men går i skolan i en annan kommun så kan barnet ha rätt till skolskjuts beroende på avståndet mellan skolan och barnets hem. Du ansöker på samma sätt som om ditt barn gick i skola i Göteborg.  

Vi prövar varje ansökan individuellt. Grundskoleförvaltningen kan godkänna din ansökan om det inte innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Det kan till exempel vara om kostnaden skiljer sig väldigt mycket eller om det av andra orsaker är svårt att anordna skolskjuts till den valda skolan.

Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer

Ansökan om färdtjänst eller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Grundskoleförvaltningen har inte hand om resor med färdtjänst. Du kan läsa mer om hur du ansöker om färdtjänst hos trafikkontoret.

Från och med höstterminen det läsår eleven fyller 13 år kan du som är vårdnadshavare ansöka om korttidsplats (fritidshem) enligt LSS åt ditt barn. Då ingår LSS-resor till och från korttidsplatsen (fritidshemmet). Detta söker du hos socialtjänsten där ni bor. 

Om din ansökan om skolskjuts blir godkänd

Rätten till skolskjuts innebär inte att ditt barn får skolskjuts från dörr till dörr eller att skolskjutsen måste anpassas till varje elevs skoltid. Kommunen har friheten att organisera skolskjuts på ett lämpligt sätt. Om grundskoleförvaltningen godkänner din ansökan skickar vi en beställning till den upphandlade utförare som anordnar skolskjutsen.

På varje skola finns ett skolskjutsombud som får information om att en elev ska ha skolskjuts. Ombudet meddelar tider och kontaktuppgifter till grundskoleförvaltningen så att de passar med ditt barns schema. 

Om din ansökan om skolskjuts blir nekad

Om grundskoleförvaltningen beslutar att ditt barn inte har rätt till skolskjuts får du som vårdnadshavare ett skriftligt beslut som du kan överklaga. I beslutet står det hur du gör det.   

Så här gör du

Du ansöker om skolskjuts med e-tjänst eller blankett på sidan Ansök om skolskjuts

Du måste skicka in en ny ansökan inför varje läsår. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan senast den 15 april, så att vi hinner ta hand om din ansökan innan midsommar. Men det går också bra att skicka in ansökan när som helst under året.

Filer och dokument

Riktlinjer för skolskjuts i Göteborgs Stad