Ansök om skolskjuts

Elever som är skrivna i Göteborgs kommun kan få skolskjuts till och från skolan om de av olika anledningar inte kan åka med kollektivtrafiken. Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som får skolskjuts. Du som vårdnadshavare måste skicka in en ny ansökan inför varje läsår.Information och regler

Enligt skollagen kan elever i grundskolan och grundsärskolan ha rätt till avgiftsfri skolskjuts om det är långt mellan elevens bostad och hållplatsen, om eleven har en funktionsvariation, på grund av trafikförhållanden eller om det finns någon annan särskild omständighet.

Tänk på att inför varje läsår måste du som vårdnadshavare göra en ny ansökan om skolskjuts oavsett skolform. Skicka in ansökan senast den 15 april för att vara säker på att skolskjutsen kommer igång vid terminsstart. Om du vill att skolskjutsen ska gälla hela läsåret (både hösttermin och vårtermin) ska du skriva det i din ansökan.

Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som får skolskjuts och beställer resorna medan det är trafikkontorets serviceresor som anordnar skolskjutsen.

Skolskjuts till och från skolan

Skolskjutsen gäller till och från skolundervisningen. Det går alltså inte att få skolskjuts till eller hem från fritids eller till eller hem från nattomsorg. Det går inte heller att få skolskjuts under helger, lov och studiedagar.

Regler för skolskjuts

Elever med tillfällig funktionsnedsättning

Om ditt barn råkar ut för en olycka ska du kontakta Protector. Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Göteborg är försäkrade mot olyckor dygnet runt. Försäkringen täcker transport till och från skolan vid olycksfall och under en kortare period om barnet inte kan ta sig till skolan.

Om ditt barn har en operation inplanerad ska du skicka in ansökan om skolskjuts tillsammans med läkarintyg till grundskola@grundskola.goteborg.se.

Så här gör du

Du som är vårdnadshavare ansöker om skolskjuts med hjälp av e-tjänst eller blankett. Du måste alltid skicka med relevant information som motiverar varför barnet behöver skolskjuts, gärna i form av intyg. Om ansökan inte är rätt ifylld behöver du komplettera den vilket gör att handläggningen blir klar senare.

Du ansöker på samma sätt oavsett om barnet går i grundskola eller grundsärskola och oavsett vilken anledningen är till att du söker skolskjuts.

Inför ett nytt läsår och i samband med att läsåret börjar är handläggningstiden upp till åtta veckor. Ansökningar som kommer in löpande under året har en handläggningstid på ungefär 2-4 veckor.

Ansökan om skolskjuts

Blankett ansökan om skolskjuts

Skicka blanketten till:

Grundskoleförvaltningen
"Skolskjuts"
Box 1015
405 21 Göteborg