Ansök om skolskjuts

Elever som är skrivna i Göteborgs kommun kan få skolskjuts till och från skolan om de av olika anledningar inte kan åka med kollektivtrafiken. Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som får skolskjuts. Du som vårdnadshavare måste skicka in en ny ansökan inför varje läsår.

Regler för skolskjuts

Elever i grundskolan och grundsärskolan kan ha rätt till avgiftsfri skolskjuts om:

  • det är långt mellan elevens bostad och hållplatsen
  • om eleven har en funktionsnedsättning
  • på grund av trafikförhållanden
  • om det finns någon annan särskild omständighet
  • Du måste alltid skicka med relevant information som motiverar varför barnet behöver skolskjuts, gärna i form av intyg. 

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts.

Så här ansöker du om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts för ditt barn med hjälp av e-tjänst eller blankett.

Du ansöker på samma sätt oavsett om barnet går i grundskola eller grundsärskola och oavsett vilken anledningen är till att du söker skolskjuts.

Om ansökan inte är rätt ifylld behöver du komplettera den. Det kan innebära att det tar längre tid att fatta beslut om skolskjuts för ditt barn.

Ny ansökan varje läsår

Inför varje nytt läsår måste du göra en ny ansökan om skolskjuts för ditt barn. Det gäller både för grundskola och grundsärskola.

Vill du att skolskjutsen ska gälla hela läsåret (både hösttermin och vårtermin) ska du skriva det i din ansökan.

Ansök innan 30 april

Skicka in ansökan senast den 30 april för att vara säker på att skolskjutsen kommer igång vid terminsstart. 

Ansök via e-tjänst här

E-tjänsten är ett elektroniskt formulär som du fyller i och skickar in till grundskoleförvaltningen direkt. Du behöver inte logga in med e-legitimation eller bank-id. Ansöker du om skolskjuts via e-tjänst får du svar inom cirka 2-3 veckor.

Ansökan om skolskjuts

Vill du hellre söka med hjälp av blankett hittar du den längre ner på den här sidan.

Vem bestämmer om skolskjuts?

Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som får skolskjuts och beställer resorna medan det är trafikkontorets serviceresor som anordnar skolskjutsen.

Skolskjuts till och från skolan

Skolskjutsen gäller till och från skolan under skoldagen. Det går alltså inte att få skolskjuts till eller hem från fritids eller till eller hem från nattomsorg. Det går inte heller att få skolskjuts under helger, lov och studiedagar.

Skolskjuts för elever med tillfällig funktionsnedsättning vid olycka

Har ditt barn råkat ut för en olycka och svårt att ta sig till skolan på vanligt sätt kan barnet få tillfällig skolskjuts. Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Göteborg är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Försäkringen täcker transport till och från skolan vid olycksfall och under en kortare period om barnet inte kan ta sig till skolan.

Här kan du läsa mer om olycksfallsförsäkringen. Där finns information om vad olycksfallsförsäkringen täcker och hur du anmäler skada. Informationen finns på flera olika språk.

Vid operation och sjukresor

Om ditt barn har en operation inplanerad ska du skicka in ansökan om skolskjuts tillsammans med läkarintyg till grundskola@grundskola.goteborg.se

Hur lång tid tar det att fatta beslut om skolskjuts?

Inför ett nytt läsår och i samband med att läsåret börjar är handläggningstiden upp till åtta veckor. Ansökningar som kommer in via e-tjänst löpande under året har en handläggningstid på ungefär 2 till 3 veckor. Ansökningar som kommer in via blankett har en handläggningstid på ungefär 6 till 8 veckor.

Snabbaste sättet att ansöka om skolskjuts är ifall du ansöker med e-tjänsten.

Ansök med blankett

Vill du hellre ansöka via en blankett så kan du ladda ner den här. Skicka ifylld blankett till Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad. Adress finns på blanketten. Ansöker du om skolskjuts med blankett får du svar inom cirka 6 till 8 veckor. 

Blankett ansökan om skolskjuts

Skicka blanketten till:

Grundskoleförvaltningen
"Skolskjuts"
Box 1015
405 21 Göteborg