Till sidans huvudinnehåll

Regler för skolskjuts

Det är grundskoleförvaltningen som avgör vem som ska få skolskjuts. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Information och regler

Alla elever som är skrivna i Göteborg får skolkort för att resa med kollektivtrafiken. Elever kan ha rätt till skolskjuts om det är långt mellan elevens bostad och hållplatsen, om eleven har en funktionsnedsättning, på grund av trafikförhållanden eller om det finns någon annan särskild omständighet som gör att eleven inte kan åka med kollektivtrafiken.

Elever i grundskolan och anpassad grundskola kan ha rätt till avgiftsfri skolskjuts om

  • det är långt mellan elevens bostad och hållplatsen
  • om eleven har en funktionsnedsättning
  • på grund av trafikförhållanden
  • om det finns någon annan särskild omständighet
  • Du måste alltid skicka med relevant information som motiverar varför barnet behöver skolskjuts, gärna i form av intyg.

Skolskjuts till och från skolan och fritidshem

Om ditt barn går i en anpassad grundskolan så kan hen få skolskjuts till och från fritidshemmet och på loven.

För övriga barn gäller skolskjutsen till och från skolundervisningen, inte till och från fritidshem. Det går inte heller att få skolskjuts under helger och lov.


Skolskjuts innebär normalt inte att ditt barn får skjuts från dörr till dörr. Ofta blir eleven hämtad och lämnad vid en speciell plats som ni har fått information om innan.

Transport till annan skola under skoltid

Om ditt barn har modersmålsundervisning eller annan undervisning på en annan skola och behöver hjälp att ta sig mellan skolorna under dagen kan du kontakta rektorn.

Skolskjuts till och från olika adresser

Om ditt barn bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna (växelvis boende) kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts till och från båda adresserna. Om ni bor i olika kommuner kan det bli svårare eftersom grundskoleförvaltningen bara ansvarar för skolskjutsen inom kommunen.

Skolskjuts till fristående skolor och andra kommunala skolor

Fristående skolor

Om du väljer att ha ditt barn i en fristående skola så kan barnet ha rätt till skolskjuts beroende på avståndet mellan den fristående skolan och barnets hem. Du ansöker på samma sätt som om ditt barn går i kommunal skola.

Annan kommunal skola i Göteborgs Stad

Om du väljer att ha ditt barn i en annan kommunal skola än den ditt barn har fått en plats på kan barnet ha rätt till skolskjuts beroende på avståndet mellan skolan och barnets hem.

Skola i en annan kommun (kommunal eller fristående)

Om ditt barn är folkbokfört i Göteborg, men går i skolan i en annan kommun så kan barnet ha rätt till skolskjuts beroende på avståndet mellan skolan och barnets hem. Du ansöker på samma sätt som om ditt barn gick i skola i Göteborg.

Vi prövar varje ansökan individuellt. Grundskoleförvaltningen kan godkänna din ansökan om det inte innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Det kan till exempel vara om kostnaden skiljer sig väldigt mycket eller om det av andra orsaker är svårt att anordna skolskjuts till den valda skolan.

DU kan läsa mer om detta i våra riktlinjer längst ner på sidan.

Ansökan om färdtjänst eller LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Grundskoleförvaltningen har inte hand om resor med färdtjänst. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om färdtjänst.

Från och med höstterminen det läsår eleven fyller 13 år kan du som är vårdnadshavare ansöka om korttidsplats (fritidshem) enligt LSS åt ditt barn. Då ingår LSS-resor till och från korttidsplatsen (fritidshemmet). Detta söker du hos socialtjänsten där ni bor.

Skolskjuts för elever med tillfällig funktionsnedsättning vid olycka

Har ditt barn råkat ut för en olycka och svårt att ta sig till skolan på vanligt sätt kan barnet få tillfällig skolskjuts. Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Göteborg är olycksfallsförsäkrade dygnet runt. Försäkringen täcker transport till och från skolan vid olycksfall och under en kortare period om barnet inte kan ta sig till skolan.

Här kan du läsa mer om försäkringen

Skolskjuts vid operation och sjukresor

Om ditt barn har en operation inplanerad ska du skicka in ansökan om skolskjuts tillsammans med läkarintyg till grundskola@grundskola.goteborg.se

Om din ansökan om skolskjuts blir godkänd

Rätten till skolskjuts innebär inte att ditt barn får skolskjuts från dörr till dörr eller att skolskjutsen måste anpassas till varje elevs skoltid. Kommunen har friheten att organisera skolskjuts på ett lämpligt sätt. Om grundskoleförvaltningen godkänner din ansökan skickar vi en beställning till den upphandlade utförare som anordnar skolskjutsen.

På varje skola finns ett skolskjutsombud som får information om att en elev ska ha skolskjuts. Ombudet meddelar tider och kontaktuppgifter till grundskoleförvaltningen så att de passar med ditt barns schema.

Om din ansökan om skolskjuts blir nekad

Om grundskoleförvaltningen beslutar att ditt barn inte har rätt till skolskjuts får du som vårdnadshavare ett skriftligt beslut som du kan överklaga. I beslutet står det hur du gör det.

Riktlinjer för skolskjuts

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}