Elevator - för elever som tillfälligt behöver flytta till en annan skolenhet

Elevator är en verksamhet dit vi tillfälligt omplacerar elever i årskurs 6–9. Anledningen till att vi omplacerar eleverna är för att skapa trygghet och studiero.

Elever som går på Elevator

Elever som är tillfälligt omplacerade hos Elevator har vid flera tillfällen stört ordningen eller betett sig olämpligt på sin vanliga skola.

Rektor fattar beslut om att omplacera en elev

Det är rektor på elevens skolenhet som fattar beslut om eleven ska omplaceras till Elevator. Rektor gör det enligt skollagen kapitel 5 paragraf 13: ”Tillfällig omplacering vid en annan skolenhet”.

Hur länge är eleven på Elevator?

Rektor omplacerar eleven på Elevator i tio till tjugo dagar.

På Elevator arbetar lärare och kuratorer

På Elevator arbetar lärare och kuratorer som har lång erfarenhet och kunskap i att möta elever som av olika skäl behöver hjälp med att klara sin skolgång.

Trygghet och studiero

Lärare och kuratorer på Elevator arbetar tillsammans med eleven för att skapa trygghet och studiero för eleven i Elevators lokaler.

Eleven fokuserar på sina studier

Under skoldagen har eleven undervisning utifrån sitt egna schema. Schemat har lärarna på elevens vanliga skola tagit fram tillsammans med lärarna och kuratorerna på Elevator. Eleven får undervisning i de teoretiska
ämnena i kursplanen.

Eleven får en ökad förståelse för sin situation

När eleven är på Elevator har hen samtal med kurator. Samtalen handlar om elevens framtida skolgång. Samtalen står med i elevens schema. Syftet med samtalen är att eleven och skolan ska få en ökad förståelse för elevens situation.

Eleven går tillbaka till sin vanliga skola

När elevens tid på Elevator är slut kommer hen att gå tillbaka till sin vanliga skola för att fortsätta sin undervisning där. Under tiden som eleven är på Elevator planerar skolan och elevhälsan för att ge stöd till eleven på ett nytt sätt.