Undervisning på finska och svenska

Vi har tvåspråkig undervisning på två kommunala skolor i Göteborg. Undervisningen ges på Skogomeskolan i Hisings-Backa och Slottsbergsskolan i Västra Frölunda.

Information på svenska

Så fungerar tvåspråkig undervisning

Hösten 2020 ges tvåspråkig undervisning på Skogomeskolan i förskoleklass till årskurs 6.

Hösten 2020 ges tvåspråkig undervisning på Slottsbergsskolan i förskoleklass.

Den tvåspråkiga undervisningen kan ges på tre olika sätt, beroende på hur många som söker sig till skolorna.

Integrerad

Eleverna går i en svensktalande grupp, men har vissa ämnen med finsktalande elever.

Delvis integrerad

Eleverna går i en tvåspråkig grupp, men har vissa ämnen i grupp med svensktalande elever.

Tvåspråkiga klasser

Eleverna har i huvudsak undervisning med finsktalande elever.

Vem kan ansöka om en plats?

Om barnet tillhör den sverigefinska minoriteten så kan vårdnadshavaren söka till den tvåspråkiga undervisningen på Slottsbergsskolan och Skogomeskolan.

Hur gör jag för att ansöka?

Vårdnadshavare söker till skolorna med tvåspråkig undervisning under skolbytesperioden

Skolbytesperioden är 1-15 april för höstterminen 2020.

Gör så här för att ansöka:

  1. Använd pappersblanketten för att ansöka om skolbyte.
  2. Under rubriken "Jag önskar en plats i någon av dessa skolenheter" skriver du in Slottsbergsskolan och/eller Skogomeskolan. Information om vilka årskurser som undervisningen erbjuds finns längre upp på den här sidan.
  3. Under rubriken "Här kan du lämna övrig information" skriver du att barnet tillhör den sverigefinska minoriteten och att det ska ha tvåspråkig undervisning.

Du hittar blanketten och mer information om hur du gör för att byta skola på sidan Ansök om skolbyte

Frågor och svar

Kan barnen få skolskjuts till och från skolan?

Du kan få skolskjuts till skola med tvåspråkig undervisning beroende på avståndet mellan barnets hem och skolan.

Du kan läsa mer på sidan om skolskjuts.

Varför erbjuder ni bara tvåspråkig undervisning på finska och svenska?

I Sverige finns fem minoritetsspråk, varav finska är ett. Göteborgs Stad är en del av finskt förvaltningsområde. Det betyder till exempel att vi ska stötta barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det finska språket. Det är därför vi nu startar tvåspråkig undervisning på finska och svenska. Det finns i nuläget inga planer på att starta tvåspråkig undervisning på några andra minoritetsspråk.

Kan vårdnadshavare från Göteborgs kranskommuner söka skolplats till sitt barn i tvåspråkig undervisning?

Ja. Grundskoleförvaltningen kan, i mån av plats, erbjuda undervisning till elever som är folkbokförda i en kranskommun. Det är alltid möjligt att ansöka från andra kommuner, men det är inte en rättighet att få en placering. Blir det plats över kan den ges till en elev som är folkbokförd utanför kommunen.

Har en elev som fått skolplats från en kranskommun rätt till skolskjuts?

Nej. Göteborgs Stad anordnar skolskjuts endast inom Göteborgs Stads gränser. Kontakta kommunen ni bor i gällande önskemål om skolskjuts över kommungränserna.

Kan vi ansöka om skolplats till vårt barn utanför skolbytesperioden?

Om ni flyttar till Göteborg från en annan kommun eller inom Göteborgs Stad från en stadsdel till annan utanför skolbytesperioden, är ansökan om skolplats inte kopplad till skolbytesperioden. Du/Ni kan alltså i detta fall ansöka om skolplats utanför skolbytesperioden.

Hur ska vi göra om vårt barn redan går på en skola som till höstterminen 2020 kommer att erbjuda tvåspråkig undervisning?

Fyll i en ansökningsblankett för skolbyte och ange i den att ert barn tillhör den sverigefinska minoriteten och att du/ni söker tvåspråkig undervisning till ert barn. Informera rektorn på den aktuella skolan om ert önskemål.

Är rekryteringen av lärare på gång?

Rekrytering sker enligt stadens riktlinjer för rekrytering vilket kan innebära både intern och extern rekrytering beroende på kraven på behörighet. Det är rektorn som rekryterar utifrån de behov som finns på skolan.

Tietoa suomeksi Kaksikielinen opetus

Kaksikielistä opetusta suomen ja ruotsin kielellä tarjotaan kahdessa kunnallisessa koulussa. Opetusta järjestetään Skogomen koulussa Hisings-Backassa sekä Slottsbergin koulussa Västra Frölundassa.

Näin kaksikielinen opetus toimii

Skogomen koulussa tullaan syksystä 2020 lähtien tarjoamaan kaksikielistä opetusta esikoululuokasta 6. luokkaan asti.

Slottsbergin koulussa tullaan syksystä 2020 lähtien tarjoamaan kaksikielistä opetusta esikoululuokkalaisille.

Kaksikielistä opetusta voidaan tarjota kolmella tavalla, riippuen kuinka moni oppilas hakee kaksikieliseen opetukseen.

Integroitu kaksikielinen opetus

Oppilaat käyvät ruotsinkielistä luokkaa, mutta tiettyjen oppiaineiden opetus on suomeksi muiden suomenkielisten oppilaiden kanssa.

Osittain integroitu kaksikielinen opetus

Oppilaat opiskelevat kaksikielisessä ryhmässä, mutta tiettyjen oppiaineiden opetus on ruotsiksi ruotsinkielisten oppilaiden kanssa.

Kaksikielinen luokka

Oppilaiden opetus järjestetään pääasiassa ryhmässä, jossa on äidinkieleltään suomenkielisiä oppilaita.

Kuka saa hakea paikkaa?

Jos oppilas kuuluu ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön, voi huoltaja hakea paikkaa kaksikielisestä opetuksesta Slottsbergin koulusta ja Skogomen koulusta.

Miten haen paikkaa?

Huoltaja hakee kaksikielistä opetusta tarjoaviin kouluihin koulunvaihtoajan aikana (ns. skolbytesperiod).

Koulunvaihtoaika on 1-15 huhtikuuta syyslukukaudelle 2020.

Seuraa alla olevia ohjeita, kun anot lapsellesi kaksikielistä koulupaikkaa.

  1. Täytä anomuskaavake (paperilomake) koskien koulunvaihtoa.
  2. Otsikon ”Jag önskar en plats i någon av dessa skolenheter” (Toivon paikan johonkin näistä kouluyksiköistä) alla kerro, että haet Slottsbergin ja/tai Skogomen kouluun. Tiedon siitä millä vuosikursseilla opetusta tarjotaan, löydät yllä olevasta tekstistä.
  3. Otsikon ”Här kan du lämna övrig information” (Jätä muuta hakemukseen koskevaa tietoa) alla kerrot, että lapsesi kuuluu kohderyhmään ”ruotsinsuomalaisen vähemmistö” (sverigefinsk minoritet) ja että haet kaksikielistä koulupaikkaa lapsellesi (ansöker om tvåspråkig undervisning till mitt barn).
Löydät hakemuskaavakkeen sekä lisätietoa siitä, miten haet koulupaikan vaihtoa lapsellesi sivulta Ansök om skolbyte

Kysymyksiä ja vastauksia

Voiko oppilas saada koulukuljetuksen kouluun?

Voit saada koulukuljetuksen kaksikieliseen opetukseen riippuen siitä, miten pitkä matka kodin ja koulun välillä on.

Voit lukea lisää koulukuljetuksen säännöistä ruotsiksi sivulta skolskjuts.

Miksi tarjoatte kaksikielistä opetusta vain suomeksi ja ruotsiksi?

Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistökieltä, joista suomen kieli on yksi. Göteborgin kaupunki on myös osa suomen kielen hallintoaluetta. Se tarkoittaa, että Göteborgin kaupungin pitää tukea ruotsinsuomalaisten lasten kulttuurillista kehitystä ja suomen kielen käyttöä. Siksi aloitamme nyt kaksikielisen opetuksen suomeksi ja ruotsiksi. Tällä hetkellä kunnalla ei ole suunnitelmia aloittaa kaksikielistä opetusta muilla kansallisilla vähemmistökielillä.

Voivatko Göteborgin lähikunnissa asuvat hakea koulupaikkaa kaksikieliseen opetukseen?

Kyllä, Göteborgin peruskouluhallinto tarjoaa kaksikielistä opetusta myös lähikunnissa kirjoilla oleville oppilaille, jos vapaita paikkoja on jäljellä. Muista kunnista tulevat vanhemmat voivat hakea paikkaa, mutta paikan saaminen ei ole varmaa. Jos paikkoja on jäljellä, niitä voidaan myöntää myös kunnan ulkopuolisille oppilaille.

Voivatko Göteborgin ulkopuolelta tulevat hakea koulukyytiä lapselleen?

Göteborgin kaupunki järjestää koulukyytiä ainoastaan Göteborgin kunnassa kirjoilla oleville oppilaille. Suosittelemme teitä ottamaan yhteyttä omaan asuinkuntaanne koskien koulukyytiä.

Voiko koulupaikkaa hakea koulunvaihtokauden ulkopuolella?

Jos perheenne muuttaa Göteborgin kuntaan, tai jos perheenne muuttaa Göteborgin kunnassa toiseen kaupunginosaan koulunvaihtokauden ulkopuolella, ei koulupaikan hakeminen ole sidoksissa koulunvaihtokauteen. Tällöin voit hakea koulupaikkaa kaksikieliseen opetukseen myös koulunvaihtokauden ulkopuolella.

Kuinka voin toimia, jos lapseni on jo kirjoilla koulussa, joka tarjoaa kaksikielistä opetusta syksystä 2020 alkaen?

Täytä hakemuskaavake koulunvaihtoa varten ja ilmoita siinä, että lapsesi kuuluu ruotsinsuomalaiseen kohderyhmään ja että haluat kaksikielistä opetusta lapsellesi. Voit myös ilmoittaa asiasta suoraan kyseisen koulun rehtorille.

Onko opettajien rekrytointi jo käynnissä samanaikaisesti hakuprosessin kanssa?

Opettajien rekrytointi on käynnissä keväällä 2020 samanaikaisesti koulunvaihtokauden kanssa. Rekrytointi noudattaa Göteborgin kaupungin sääntöjä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että haku voidaan toimittaa sekä sisäisesti että ulkoisesti riippuen hakijoiden pätevyyksistä ja viran pätevyysvaatimuksista. Rehtori vastaa rekrytoinnista, ja rekrytointitarpeet ovat koulukohtaisia.