Så fungerar grundskolan

Alla barn i Sverige måste gå tio år i grundskola. Det står i den svenska skollagen och kallas skolplikt. Varje skolår har en hösttermin och en vårtermin. Barn har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år och börjar förskoleklass till och med vårterminen i årskurs 9.

Enligt skollagen ska alla barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden.

Kursplaner och läroplaner

Skolarbetet styrs av kursplaner och läroplaner. Där står vad barnen ska lära sig i skolan och hur undervisningen ska gå till. Barnen får undervisning i olika ämnen, till exempel matematik eller svenska. Varje ämne i skolan har en kursplan där det står vad eleverna ska kunna när de slutar grundskolan. Elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning kan istället gå i grundsärskola.

Grundsärskola

Bedömning och betyg

Kommunala och fristående skolor

Grundskolor kan vara kommunala eller fristående. De flesta grundskolor i Sverige är kommunala och det vanligaste är att elever går i en kommunal skola nära hemmet. De kommunala grundskolorna har kommunen som huvudman (ägare). Kommunen äger däremot inte de fristående skolorna. I de fristående skolorna kan det till exempel vara ett bolag, en stiftelse eller en förening som är huvudman (ägare).

Hitta grundskolor

Det fria skolvalet

Du som förälder/vårdnadshavare har rätt att önska vilken skola ditt barn ska gå i. Vi försöker alltid placera barnen i den skola vårdnadshavare önskar, men om det är fler som söker en skola än det finns platser så finns det olika regler som avgör vilket barn som får förtur. Alla barn som är i skolåldern och är folkbokförda i Göteborg är alltid garanterade en plats i någon av våra skolor.

Välja skola