Om grundskolan

Alla barn i Sverige måste gå tio år i grundskola. Det står i den svenska skollagen och kallas skolplikt. Varje skolår har en hösttermin och en vårtermin. Barn har skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år och börjar förskoleklass till och med vårterminen i årskurs 9.

Skolplikten gäller från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass. Det innebär att förskoleklassen är obligatorisk. Förskoleklass är till för att förbereda inför skolstarten och är en kombination mellan förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik. Förskoleklass ingår i grundskolan, nästan alla kommunala grundskolor i Göteborg har därför klasser från förskoleklass och uppåt. Det kostar ingenting att gå i förskoleklass.

Grundsärskolan är till för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på utvecklingsstörning eller en betydande och bestående hjärnskada. Här kan du läsa mer.

Betyg ges i årskurs 6-9. I slutet av årskurs 9 sätts slutbetyg. Skolplikten upphör vid vårterminens slut samma år som barnet fyller 16.

Varje stadsdel och skola har sin egen matsedel. Behöver ditt barn specialkost eller har allergi ska du berätta det för personalen i skolan.

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.

Om ni pratar ett annat språk än svenska i hemmet så kan grundskolan bidra till att barnet utvecklar sitt modersmål. Det är rektorn på skolan som ansvarar för att ditt barn ska får det stödet. Vill du att ditt barn ska få modersmålsundervisning så kontaktar du rektorn på din skola.

Läsåret 2019/2020 erbjuder vi tvåspråkig undervisning på finska och svenska på Askimsskolan.