Om grundskolan

Så fungerar grundskolan

Barn har skolplikt. Det betyder att barnen ska gå i skolan från och med höstterminen det år de fyller sex år och börjar förskoleklass. Skolplikten gäller till och med vårterminen i årskurs 9. Varje skolår har en hösttermin och en vårtermin.

Bedömning och betyg

Eleverna får betyg från och med årskurs 6. I slutet av årskurs 9 får eleverna ett slutbetyg. Skolplikten upphör när vårterminen slutar samma år som eleven fyller 16.

Barn- och elevförsäkringar

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.

Samverkan mellan skola och hem

Skola och vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Därför är det viktigt att samarbetet mellan skola och vårdnadshavare fungerar bra. För att hjälpa till i det samarbetet har det tagits fram en riktlinje som handlar om vilka förväntningar de som arbetar i skolan, elever och vårdnadshavare kan ha på varandra. Riktlinjen kallas även för förväntansdokument.

Undervisning på finska och svenska

Från hösten 2021 ges tvåspråkig undervisning på två kommunala skolor i Göteborg. Skolorna är Skogomeskolan i Hisings-Backa och Slottsbergsskolan i Västra Frölunda.