Till sidans huvudinnehåll

Regler för fritidshem


Alla elever kan ha rätt till en plats i fritidshem till och med vårterminen året de fyller 13 år om föräldrarna arbetar eller studerar. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för att få en plats på fritidshem.

Här kommer en sammanfattning av de regler som finns för placering i fritidshem. Om du vill läsa våra fullständiga regler ligger dom längst ner på sidan.

När har ditt barn rätt till fritidshem

Ditt barn kan ha rätt till fritidshem när vårdnadshavare arbetar eller studerar. Elever kan ha rätt till en plats även om vårdnadshavare inte arbetar eller studerar. Det kan till exempel vara om eleven har behov av särskilt stöd.

Om ditt barn har plats i fritidshem och byter skola

Om ditt barn byter till en annan kommunal skola i Göteborg följer fritidshemsplatsen med. Du som vårdnadshavare behöver alltså inte ansöka om plats i fritidshem på den nya skolan. 

Om du är nyinflyttad och ska börja grundskolan

Är du nyinflyttad eller ska börja i grundskolan kan du ansöka om fritidshem först när du har fått en beslutad skola. Från det att vi får in din ansökan är handläggningstiden på ungefär 14 dagar.

Om du blir sjuk, arbetssökande, föräldraledig eller studerande

Det här gäller om du är sjuk

Om du får sjukpenning eller sjukersättning kan du ansöka om plats för ditt barn inom fritidshem eller pedagogisk omsorg, så kommer vi att pröva din ansökan för att se om du har rätt till plats. Du ska på begäran kunna lämna sjukintyg till förvaltningen.

Det här gäller om du är arbetssökande

Om en av vårdnadshavarna i hushållet är arbetssökande får ditt barn inte ha en plats i fritidshem. Det gäller inte när vårdnadshavarna bor på två olika folkbokföringsadresser. 

Exempel: A och B är vårdnadshavare till barn C men bor på olika folkbokföringsadresser. A har sysselsättning och B är arbetssökande. Den tiden barnet är hos A får hen ha plats på fritidshem men inte den tiden hen är hos B.

Om ditt barn har en plats i fritidshem och du som vårdnadshavare blir arbetssökande ska du meddela det till grundskoleförvaltningen på grundskola@grundskola.goteborg.se så fort som möjligt. Ditt barn får behålla platsen i en månad efter du eller den andra vårdnadshavaren blivit arbetssökande.

Det här gäller om du är studerande

Om du studerar så finns det möjlighet att få fritidshem för ditt barn. Studier ska bland annat vara studiestödsgrundande eller yrkesförberedande och du behöver bedriva dem på minst halvfart (50% av heltidsstudier). SFI-studier (svenska för invandrare) motsvarar heltidsstudier. 

Det här gäller om du är föräldraledig

Om du är föräldraledig för nyfött barn får ditt barn behålla platsen i en månad efter att du börjat föräldraledigheten. Fortsätter du att arbeta eller studera i stället för att ta ut föräldraledighet, kan dina barn behålla fritidshemsplacering beroende på schema och omfattning på ditt arbete eller studier.

Om du är föräldraledig för ett annat barn som har en omsorgsplacering på förskola eller fritidshem, har du inte rätt att lämna barnet du inte är föräldraledig för. Du har heller inte rätt till en månads placering för ditt fritidshemsbarn under föräldraledig när det inte gäller ett nyfött barn. Vill du säga upp fritidshemsplatsen är det en månads uppsägningstid, men du kan inte lämna så länge du är föräldraledig.

Här nedan kan du läsa vad som gäller när du studerar eller arbetar under föräldraledigheten.

För dig som studerar och är föräldraledig

Om du studerar samtidigt som du är föräldraledig ska du skicka in ett registreringsintyg och studieschema tillsammans med ansökan till fritidshem för prövning.

När du har börjat dina studier ska du skicka in ett studieintyg som är underskrivet av lärosätet. Det ska du göra senast 14 dagar efter din kurs har börjat. Den tid ditt barn får vara på fritidshemmet utgår från schemat och omfattningen av studierna. Tänk på att tiden som barnet är i skolan under skoltid och lektionstid räknas in i den totala vistelsetiden.

Studieintyg ska innehålla information om:

 • Personuppgifter
 • Kurser
 • Omfattning
 • Schema
 • Tidsperiod
 • Om det är distansutbildning
 • Intyget ska var underskrivet av lärosätet

För dig som är anställd och föräldraledig

Om du är anställd och ska arbeta under föräldraledigheten så ska du skicka in ett arbetsintyg tillsammans med ansökan till fritidshem. Intyget ska innehålla information om tjänstgöringsgrad, arbetstider, tidsperiod. Du behöver också information om att ingen föräldraledighet eller annan längre sammanhängande ledighet är beviljad. Intyget ska vara underskrivet av arbetsgivaren. Den tid ditt barn får vara på fritidshemmet utgår från de arbetstider du som vårdnadshavaren har. Om vårdnadshavaren är ledig är även barnet ledigt från fritidshemmet.

Arbetsintyg ska innehålla information om:

 • Personuppgifter
 • Tjänstgöringsgrad
 • Arbetstider
 • Att ingen föräldraledighet eller annan sammanhängande ledighet är beviljad under perioden.
 • Distansarbete
 • Är det flexibla arbetstider eller tider bestämda av arbetsgivare.
 • Vad i uppdraget gör att arbetstiderna måste förläggas på detta vis.  
 • Kontaktuppgifter till arbetsgivaren (namn, telefonnummer, e-post)
 • Intyget ska vara underskrivet av arbetsgivare. 
 • Exempel på arbetsintyg

För dig som är egenföretagare och föräldraledig

För dig som är egenföretagare och ska arbeta under föräldraledigheten behöver du skicka in ett arbetsintyg tillsammans med ansökan till fritidshem. Intyget ska innehålla information om tjänstgöringsgrad, arbetstider och tidsperiod. Även information om att ingen föräldraledighet eller annan längre sammanhängande ledighet är beviljad. Den tid ditt barn får vara på fritidshemmet utgår från de arbetstider du som vårdnadshavaren har. Om vårdnadshavaren är ledig är även barnet ledigt från fritidshemmet.

Arbetsintyg för egenföretagare:

 • Personuppgifter
 • Tjänstgöringsgrad
 • Arbetstider (är det distansarbete, flexibla arbetstider eller tider bestämda utav arbetsgivaren och varför behöver arbetstiderna ligga som dom gör)
 • Att ingen föräldraledighet eller annan sammanhängande ledighet är beviljad under perioden.
 • Ska även innehålla ”Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna i detta intyg stämmer.”
 • Kontaktuppgifter till arbetsgivaren (namn, telefonnummer, e-post)
 • Intyget ska vara underskrivet

Om båda vårdnadshavarna bor på samma folkbokföringsadress ska du även skicka in arbetsintyg för den andra vårdnadshavaren. Där ska det framgå tjänstgöringsgrad, arbetstider och information om att ingen föräldraledighet eller annan längre samman hängande ledighet är beviljad. Intyget ska vara underskrivet av arbetsgivaren. Den tid ditt barn får vara på fritidshemmet utgår från de arbetstider du som vårdnadshavaren har. Om vårdnadshavaren är ledig är även barnet ledigt från fritidshemmet.

För att vi ska börja handlägga ditt ärende behöver vi ha in Intyg från samtliga vårdnadshavare på samma folkbokföringsadress.

Ansöka om plats om vårdnadshavarna inte bor tillsammans

Om ni som vårdnadshavare inte bor tillsammans (det vill säga på två olika folkbokföringsadresser) behöver båda vårdnadshavarna ansöka om varsin plats på fritidshem. 

Om bara en av vårdnadshavarna behöver plats i fritidshem för barnet, är det bara den vårdnadshavaren som behöver ansöka.

Lovomsorg

Om ditt barn ska ha lovomsorg kan hen vara i fritidshemmet på skollov och studiedagar när fritidshemmet är öppet. Om barnet har lovomsorg så motsvarar det samma tider som eleven brukar ha undervisning i skolan. Det innebär att om elevens skoldag vanligtvis börjar klockan 08.00 och slutar klockan 13.00 så är vistelsetiden på fritidshemmet under lovet klockan 08.00-13.00. 

Avgifter

Vårdnadshavare är skyldig att omgående anmäla ny inkomst eller förändringar som påverkar avgiften samt kontrollera att rätt avgift debiteras. Det är vårdnadshavarens ansvar att lämna in korrekta inkomstuppgifter till grundskoleförvaltningen och se till att dessa stämmer. 

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om fritidshem så kan du kontakta grundskoleförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}