Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om att få en skolplats


Här kan du läsa vanliga frågor och svar om skolplaceringar i förskoleklass och grundskola och hur du gör för att önska skola för ditt barn.

Frågor om regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola

Var kommer mitt barn gå i skolan?

Alla barn har rätt till en skolplats inom max två kilometer för årskurs F-3, fyra kilometer för årskurs 4–6 och sex kilometer för årskurs 7–9. Avstånden mäts från barnets folkbokföringsadress till skolans adress. Avståndet gäller skolvägen, vilket framför allt innebär gång- och cykelväg.

Vi kan inte säga i förväg vilken skola ditt barn kommer att få en plats i. Du kan önska var du helst vill att ditt barn går i skolan. Att du önskar skola betyder inte att ditt barn kommer att få en plats på skolan. Vilken skola ditt barn får beror på:

  • vilka skolor du önskar
  • hur många andra som önskar de skolorna
  • var de som önskar skolorna bor
  • hur många platser det finns på de önskade skolorna

På goteborg.se/onskaskola kan du på tjänsten Skolkartan se vilka skolor som ligger närmast ditt hem.

Kan mitt barn få en skolplacering på andra sidan älven?

Ditt barn kan endast få en skolplacering på andra sidan älven om du aktivt önskar det. Det gäller även om ditt barn har en skola på andra sidan älven som en av sina närområdesskolor.

Vad händer om det är fler som önskar en skola än vad det finns platser?

Då gäller följande urvalskriterier:

  1. Eleven har äldre syskon på aktuell skola i årskurs F-6 kommande läsår (syskonförtur)  
  2. Relativ närhet 
  3. Absolut närhet
  4. När två elever har samma relativa och absoluta närhet till en skola ska det lottas mellan dessa elever. Detta kan till exempel vara aktuellt när två elever har samma bostadsadress.

Reglerna gäller inte de skolorna som har olika typer av färdighetsprov, till exempel musik eller idrott.

Jag vill inte ha de skolorna som ligger i närområdet, hur gör jag?

Om du inte vill att ditt barn ska gå i någon av de skolorna som ligger nära ditt hem kan du önska andra skolor. Du kan önska skolor var som helst i staden. Att du önskar skola betyder däremot inte att ditt barn kommer att få en plats på någon av skolor du önskar.

Hur vet jag hur många elever skolorna tar in?

Hur många elever skolorna kan ta emot varierar och det kan också ändras beroende på hur många som vill gå på respektive skola. Därför kan vi inte svara på det.

Finns det köer till skolorna?

Nej, det finns inga köer till Göteborgs Stads kommunala skolor. Det är Göteborgs Stads regler för skolplacering i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola som gäller när förvaltningen beslutar var elever ska gå i skolan.

Vad innebär relativ närhet?

Relativ närhet är ett sätt att mäta vilken elev som har störst rätt till platsen. Relativ närhet innebär att om det är två elever som vill gå på samma skola, men det bara finns en plats kvar så är det eleven som får längst förlängning av skolvägen till sin alternativa skola jämfört med den önskade skolan som får platsen. Det behöver med andra ord inte vara den elev som bor närmast skolan som får platsen – utan den elev som förlorar mest på att inte få den.

Vad menar ni med skolväg? Hur mäter ni den?

Vi mäter alla avstånd i skolväg mellan barnets folkbokföringsadress och adressen till skolenheten. Skolvägen innebär framför allt gång- och cykelväg. Det kan också innebära gator med trottoar eller vanliga vägar om det saknas gång- och cykelvägar. Vi mäter inga avstånd fågelvägen.
Vi mäter inte heller några avstånd i resväg, det vill säga hur lång tid det tar att till exempel resa med kollektivtrafiken.

Hur mäter ni avståndet till skolan om den har en tillfällig adress?

Om skolan för tillfället har en annan adress, till exempel för att skolan byggs ny eller byggs om, är det ändå den adress där skolan ska ligga när den är klar som räknas. Orsaken är att förvaltningen bedömer att eleven kommer att gå huvuddelen av sin tid i grundskola på den adress där skolan ska ligga. Vi räknar endast avståndet till den tillfälliga adressen om den adressen är aktuell under flera år framöver.

Varför flyttas inte eleverna över automatiskt eller är garanterade en specifik skola?

När en kommun bestämmer var elever ska gå i skolan så måste det göras på ett sätt som är sakligt, objektivt och inte diskriminerande. Samtidigt är det också viktigt att alla elever får en plats nära hemmet, det som kallas närhetsprincipen.

Skolinspektionen har tidigare bedömt att en kommun som hade ett antagningssystem som gick ut på att elever som gick på en kommunal skola följde med sin klass till nästa skola (ibland kallat skolspår) inte följde närhetsprincipen. I det fallet var det inte folkbokföringsadressen som styrde, utan att klassen fick hålla ihop oavsett var eleverna bodde. Det innebar att elever från exempelvis fristående skola inte hade samma möjligheter att byta skola och Skolinspektionen bedömde alltså att närhetsprincipen inte följdes. Överklagandenämnden har också i flera beslut bedömt att en kommun i första hand måste utgå från vårdnadshavarnas önskemål och att det är fel att placera elever utan att ge vårdnadshavarna möjlighet att önska skola först.

Kan mitt barn och barnets klasskompisar hamna på flera olika skolor när vi ska byta?

Vilka skolplatser eleverna får beror på vilka skolor vårdnadshavarna önskar, var eleverna bor och hur många platser det finns på skolorna. Eftersom vi utgår ifrån var eleverna bor, och inte vilken skola de går i nu, så kan elever hamna på olika skolor.

Vad innebär syskonförturen?

Syskonförtur innebär att om ditt barn har ett äldre syskon i årskurs F-6 på den önskade skolan kommande läsår, så får ditt barn förtur. Med syskon menar vi helsyskon och halvsyskon. Även bonussyskon som är folkbokförda på samma adress som ditt barn räknas. För att få syskonförtur måste du uppge det när du önskar skola. Syskonförturen går aldrig före alla elevers rätt till en skola nära hemmet.

Mitt barn har särskilda behov, vad gäller?

Du önskar skola på samma sätt som du hade gjort annars. När ni sedan får besked om vilken skola ditt barn ska gå i kontaktar ni rektorn på skolan. I våra regler för skolplacering i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola finns inte särskilda skäl med som urvalskriterium.

Hur planerar ni att öka antalet skolplatser i områden där det är brist på skolplatser?

Generellt sett i staden har vi fler skolplatser än elever. Problemet är att dessa utbildningsplatser är ojämnt fördelade. Inom flera områden är det fler som önskar skolor än vad det finns platser. Vi behöver arbeta med detta både på kort och lång sikt och vi måste kunna hantera situationer när fler önskar en skola än vad det finns platser. Ibland kan vi utöka antalet platser med paviljonger eller genom att omorganisera oss. Samtidigt begränsas detta av bland annat möjlighet att följa timplaner och ha tillgång till specialsalar, krav på ventilation och säkerhet och elevers rätt till friytor (skolgård). 

Är jag garanterad en plats på de skolor som ligger i samma skolområde som min nuvarande skola?

Nej, att vi har fler skolor som ligger inom samma skolområde betyder inte att en elev har garanterad plats till skolorna inom skolområdet. I den nya organisationen bildade skolorna så kallade skolområden. Skolområdena består av en eller flera skolor och har en gemensam rektor och skolledning.

Frågor om ansökan till förskoleklass och grundskola

Hur önskar jag skola?

Du kan önska med e-tjänst eller blankett på goteborg.se/onskaskola. Du kan önska mellan 15 januari och 15 februari. Tänk på att om ditt barn har två vårdnadshavare så måste båda godkänna ansökan för att den ska vara giltig.

Vad händer om jag inte önskar var mitt barn ska gå i skolan?

Om du inte önskar skola får ditt barn en plats på en skolenhet inom max två kilometer för årskurs F-3, max fyra kilometer för årskurs 4-6 eller max sex kilometer för årskurs 7-9.
 Avstånden mäts från barnets folkbokföringsadress till skolenhetens adress. Avstånden gäller skolvägen, inte fågelvägen.

Kan vi besöka skolorna innan vi önskar skola?

Många skolor har öppet hus där du kan besöka skolan. Du kan hitta mer information här.

Kan jag önska vilka kompisar mitt barn ska gå med?

Nej, det går bara att önska vilken eller vilka skolor du helst vill att ditt barn går i. Det går inte att önska vem eller vilka kompisar ditt barn ska gå med.

Vad händer om den andra vårdnadshavaren inte godkänner ansökan?

Om ditt barn har två vårdnadshavare och du önskar skola i e-tjänsten så kan du skriva in den andra vårdnadshavarens kontaktuppgifter. Då skickar vi e-post eller sms med informationen att vi har fått in en ansökan om skola och att personen måste godkänna den.

Om ett barn har två vårdnadshavare men bara den ena har signerat (godkänt) ansökan så är den tyvärr inte giltig.

Jag och/eller mitt barn har skyddade personuppgifter. Hur gör vi då för att önska skola?

Du kan önska skola med blankett istället för e-tjänst. Kontakta grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60 eller grundskola@grundskola.goteborg.se så hjälper vi dig.

Vi är två vårdnadshavare som inte är överens, vad gäller då?

För att en ansökan ska vara giltig måste båda vårdnadshavare godkänna den. Det är därför viktigt att ni är överens. Om ni inte kan enas kan ni vända er till Familjerättsbyrån för att få stöd. Om ni inte kommer överens, och därmed inte kan önska skola, så är det viktigt att ni vet att barnet ändå har rätt till en av de fyra eller fem närmsta skolenheterna från hemmet. Kontakta grundskoleförvaltningen på 031-365 09 60 eller grundskola@grundskola.goteborg.se för mer information.

Kan jag önska skolor i hela staden?

Ja. Att du önskar en eller flera skolor betyder däremot inte att du kommer att få en plats på skolorna du önskar.

Kan jag följa min ansökan?

Om du önskar skola i e-tjänsten kan du logga in och följa din ansökan. Om du önskar skola med blankett kan du bara följa din ansökan via e-tjänsten om du har bank-id.

Har min ansökan kommit fram?

Om du önskar skola i e-tjänsten skickas en påminnelse till barnets andra vårdnadshavare (om det finns två) om att godkänna ansökan. När båda har godkänt/signerat ansökan får båda en bekräftelse. Du kan också logga in och se vilken status din ansökan har. Med andra ord om vi inväntar ett godkännande eller om den är inskickad.

Jag har skickat in mitt önskemål, men vill ändra i min ansökan. Hur gör jag?

Då är det en ny ansökan som gäller. Du kan önska skola till och med 15 februari. Ansökan måste vara komplett, det vill säga att barnets båda vårdnadshavare måste ha godkänt den (om barnet har två vårdnadshavare).
Efter ansökan till förskoleklass och grundskola

När får jag besked om var mitt barn har fått en skolplats?

I slutet på mars får du veta var ditt barn ska gå i skolan. Om du har önskat skola i e-tjänsten får du e-post och/eller sms och kan se beslutet om skolplacering i e-tjänsten. Om du har önskat skola med blankett eller om du inte har önskat skola alls får du beslutet med post.

Vad innebär det att en placering skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter?

Det handlar framför allt om att en skola inte har plats för alla elever som vill gå där. Grundskoleförvaltningen avgör hur många platser en skola har. Om vi placerar fler elever på en skola än planerat kan det innebära att klassrummen inte räcker till, att det inte går att följa regler om brandskydd och ventilation, att skolan måste anställa fler pedagoger, att matsalen blir för trång eller att klasserna blir för stora. Det är dessa bedömningar grundskoleförvaltningen gör som kan innebära att en placering skulle innebära organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med skolplaceringen?

Om du har frågor om din skolplacering kan du kontakta grundskoleförvaltningen. Du kan också ansöka om ett skolbyte. Om du efter att ha varit i kontakt med förvaltningen anser att skolplaceringen är fel kan du överklaga beslutet. På beslutet står det hur du gör.

Frågor om förskoleklass

Kan barn börja förskoleklass ett år tidigare?

Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska börja förskoleklass ett år tidigare kan du ansöka om det på samma sätt som alla andra som önskar skola till förskoleklass. En femårings rätt till plats väger dock aldrig tyngre än en sexårings, utan sker i mån av plats.

Mitt barn ska börja förskoleklass, men det finns inga skolor inom två kilometer. Vad gäller då?

Om det inte finns någon skola inom två kilometer från barnets folkbokföringsadress har ditt barn rätt till en plats i den skolenhet som ligger närmast hemmet.

Frågor om att anpassad grundskola eller om mitt barn har en intellektuell funktionsnedsättning

Hur gör jag om mitt barn har en intellektuell funktionsnedsättning?

Förskoleklassen är obligatorisk för alla. Det är viktigt att du vet att alla barn har rätt att gå i förskoleklass, oavsett behov av stöd. Anpassad grundskola finns för de barn som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte kommer kunna nå grundskolans kunskapskrav. Anpassad grundskola tar emot elever i årskurserna 1-9. Det finns med andra ord ingen förskoleklass i anpassad grundskola . Många barn som ska gå i anpassad grundskola kan först gå i en förskoleklass i en grundskola. Om du bedömer att ditt barn inte kan gå i en förskoleklass kan du ansöka om uppskjuten skolplikt. Det kan till exempel innebära att ditt barn istället går ett extra år på förskola eller i pedagogisk omsorg.

Hur önskar jag anpassad grundskola ?

Om ditt barn precis har blivit mottagen i anpassad grundskola kan du önska en plats när som helst under året. Du önskar genom blankett eller e-tjänst. Innan du önskar är det bra om du pratar med din kontaktperson för att få mer information om vilka anpassade grundskolor som kan passa bäst utifrån ditt barns behov. 

Om ditt barn går sista årskursen på sin anpassade grundskola och därför måste byta anpassad grundskola nästa läsår kan du önska var du helst vill att ditt barn ska fortsätta sin skolgång. Du kan önska anpassad grundskola för hösten 2024 mellan 15 januari — 15 februari.  Om du inte önskar skola 15 januari-15 februari kommer ditt barn att få en skolplacering på en skola som har lediga platser och som passar barnets behov.

Om du eller ditt barn inte är nöjda med din anpassad grundskola och vill byta

Om du eller ditt barn av olika anledningar inte är nöjda med din anpassade grundskola barnet går i och vill byta, så kan du ansöka om att göra ett skolbyte genom att fylla i blanketten längst ner på sidan. Varje termin har vi skolbytesperioder. Det bästa är om du söker inom skolbytesperioden, eftersom vi då samlat kan gå igenom alla ansökningar och se var det finns lediga platser. Skolbytesperioderna är i oktober och april.

Vad gör jag om jag ska flytta till eller inom Göteborg?

Om du ska flytta till eller inom Göteborg kan du önska anpassad grundskola när som helst under året. Om ditt barn ännu inte är folkbokförd på er nya adress ska du skicka med en kopia på ert bostadskontrakt eller hyresavtal i ansökan. Du kan söka anpassad grundskola var som helst i staden. Tänk på att skicka din ansökan i så god tid som möjligt.
Om du ska flytta inom Göteborg och ditt barn redan går i skolan här så kan du välja att låta ditt barn gå kvar i den anpassade grundskolan. Om du vill att ditt barn ska byta till en annan anpassad grundskola så skickar du in en ny ansökan genom att fylla i blanketten längst ner på sidan.

När får jag veta i vilken anpassad grundskola mitt barn har fått en plats?

Vi hanterar ansökningar till anpassad grundskola allt eftersom de kommer in. Det innebär att vi skickar ut besked om placering löpande. Om du önskar anpassad grundskola 15 januari -15 februari för att ditt barn går sista årkursen på sin anpassade grundskola och därför behöver byta skola, får du besked i slutet av mars. 

Är mitt barn garanterad en plats på den anpassade grundskola jag önskar? 

Om det inte finns lediga platser på den eller de anpassade grundskolorna du har önskat, eller om skolan du har önskat inte är tillräckligt tillgänglighetsanpassade, får ditt barn istället en plats i en annan anpassad grundskola. Det behöver inte vara på den anpassade grundskola som ligger närmast ditt barns hem, men det ska vara på en skola så nära hemmet som möjligt. Om det är fler som önskar en viss anpassad grundskola än vad det finns lediga platser är det barnets behov, skolans tillgänglighet och närhetsprincipen som avgör vilken elev som får förtur.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Om ditt barn får en placering i en annan anpassad grundskola än den eller de du hade önskat så kan du överklaga beslutet. När du får beslutet om placering får du också information om hur du gör för att överklaga.
Om du inte är nöjd med placeringen kan du också ansöka om ett skolbyte. Det kan du läsa mer om längre upp på den här sidan.

Om du vill lämna ett klagomål mot utbildningen gällande ditt barns anpassade grundskola kan du få mer information om hur du gör på sidan Lämna klagomål.

Hur ansöker jag fritidshem?

Om du arbetar eller studerar har ditt barn rätt till en plats i fritidshem. Så fort du vet i vilken anpassad grundskola ditt barn ska gå kan du ansöka om en plats i fritidshem. Du kan läsa mer och söka på sidan Ansök till fritidshem.

Hur fungerar skolskjuts?

Alla elever som är folkbokförda i Göteborg får ett skolkort för att resa med kollektivtrafiken. Elever kan ha rätt till skolskjuts om det är långt mellan elevens bostad och hållplatsen, om eleven har en funktionsnedsättning — intellektuell eller fysisk, på grund av trafikförhållanden eller om det finns någon annan särskild omständighet som gör att eleven inte kan åka med kollektivtrafiken. Skolskjutsen gäller till och från skolundervisningen. För elever i anpassad grundskola går det att få skolskjuts till och från fritidshem.  Du kan läsa mer om skolskjuts och hur du gör för att söka på sidan Skolskjuts.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om skolplacering så kan du kontakta grundskoleförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}