Dialog inför kommande skolplaceringar

I arbetet med att planera för kommande skolplaceringar vill grundskoleförvaltningen ha in synpunkter och förslag från vårdnadshavare och elever. Vi vill lyssna på så många olika röster som möjligt, med olika erfarenheter och från alla delar av staden.

Berätta hur grundskoleförvaltningen behöver förbättra arbetet med skolplaceringar

Förra årets skolplaceringar gick inte som planerat. Därför behöver grundskoleförvaltningen genomföra en hel del förändringar för att garantera att samma misstag inte händer igen.  Vårdnadshavare och elever ska känna sig trygga med hur vi hanterar arbetet med skolplaceringar och att det genomförs på ett begripligt sätt.

I förvaltningen pågår ett intensivt arbete med att bland annat organisera om våra skolenheter, nya regler för skolplacering, hur många skolplatser vi kan skapa på varje skolenhet och hur vi kan ge vårdnadshavare och elever en större förutsägbarhet i hur skolplaceringarna går till och varför.

Men vi behöver också få in synpunkter på och förslag på vad som kan göras bättre. Därför kommer vi under hösten 2020 ha medborgardialoger. Vi vill lyssna på så många olika röster som möjligt, med olika erfarenheter och från alla delar av staden. Det kommer vi att göra på tre olika sätt.

1.      Skicka in synpunkter och förslag på vad som behöver bli bättre

Om du som elev eller vårdnadshavare har synpunkter, förslag, tankar eller funderingar som du vill dela med dig av vill vi väldigt gärna att du skickar in dem till oss. Du väljer själv om du vill vara anonym eller ha med ditt namn.

I arbetet med medborgardialogerna kommer grundskoleförvaltningen att utgå från de synpunkter som har skickats in fram till 1 november 2020. De synpunkter som kommer senare kommer förvaltningen att hantera i det kontinuerliga förbättringsarbetet. 

2.      Telefonsamtal med 200 slumpmässigt utvalda vårdnadshavare

Med start i vecka 41 kommer direktör, utbildningschefer och avdelningschefer i grundskoleförvaltningens förvaltningsledning att ringa till 200 slumpmässigt utvalda vårdnadshavare i Göteborg. Syftet med telefonsamtalen är att komma i kontakt med vårdnadshavare från alla delar av staden för att ha samtal om vad vårdnadshavarna anser behöver bli bättre i arbetet med skolplaceringar. Svaren från vårdnadshavarna behandlas helt anonymt.

3.      Samtal i grupper med vårdnadshavare från olika delar av staden

Som ett sista steg kommer förvaltningen att bjuda in vårdnadshavare från alla delar av staden till längre samtal vid olika tillfällen. Dessa samtal kommer vi att ha i november och december. Vilka frågor förvaltningen kommer att ta upp i grupperna beror på vilka synpunkter vi får in under hösten genom bland annat telefonsamtalen och de inskickade synpunkterna. Det är de synpunkter som kommit in före 1 november som grupperna kommer att samtala om. 

Läs mer i artiklarna: 

Vad är syftet med dialogerna och vad kan jag som vårdnadshavare vara med och påverka?

I Göteborgs Stad har vi 48 000 elever. Syftet med dialogerna är att vi som förvaltning får möjlighet att lyssna på så många röster som möjligt för att få en tydlig bild av vad vårdnadshavare tycker behöver bli bättre i arbetet med skolplaceringar framöver. Det är grundskoleförvaltningen och grundskolenämnden som ansvarar för och beslutar om frågor som rör skolplaceringar. Genom att medverka i dialogen är du med och påverkar vilka förbättringsområden som måste prioriteras.

Eftersom arbetet med skolplaceringar behöver ske på både kort och lång sikt vill vi ha dina tankar och funderingar både om det som går att förbättra här och nu och det som i så fall ligger längre fram i tiden.

Vad händer med synpunkterna sen? 

Runt årsskiftet 2020/2021 kommer vi kunna redovisa vad medborgardialogerna har lett till. Vi kommer då att berätta skriftligt vad vi har fått till oss, vilka teman grundskoleförvaltningen valde ut för de större samtalen, vilka åtgärder förvaltningen kommer att kunna genomföra redan 2021 och vilka förvaltningen kommer arbeta vidare med inför kommande skolplaceringar. 

Du kan läsa mer i artikeln Rapport om arbetet med skolplaceringar