Till sidans huvudinnehåll

Skolplikt och ledighet


Om ditt barn vill vara ledig från skolan finns det några saker som du som vårdnadshavare behöver tänka på. Om ditt barn ska vara en längre period utomlands eller gå på en skola i ett annat land finns det några saker du som vårdnadshavare behöver göra.

Vad är skolplikt? 

Alla barn som bor (är folkbokförda) i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Att ett barn har skolplikt betyder bland annat att du som vårdnadshavare måste se till att ditt barn kommer till skolan. Om du inte ser till att ditt barn fullföljer sin skolplikt har Göteborgs Stad rätt att beordra dig som vårdnadshavare att göra det. Om du ändå inte skulle se till att ditt barn går i skolan finns det risk att du får betala vite, som är en slags böter. 

Ansöka om kortare ledighet för ditt barn

Att få ledigt är ett undantag från närvaroplikten

Alla barn har rätt till utbildning och med det följer även en närvaroplikt. Det betyder att varje elev ska delta i utbildningen om eleven inte har giltigt skäl att att inte vara det, till exempel är sjuk.

Rektor beslutar om kortare ledigheter

Rektor kan i vissa fall bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter, det vill säga något viktigt som inte kan göras på annan tid, till exempel delta vid en begravning. Kortare ledighet kan vara en eller några dagar.

Om det finns synnerliga skäl kan längre ledighet än några dagar beviljas, men den möjligheten kan bara användas i undantagsfall. En vanlig semesterresa kan aldrig vara ett synnerligt skäl. Vanligtvis är inte heller resa för att hälsa på släktingar ett synnerligt skäl för en längre ledighet.  Skälet till ledigheten måste alltså vara en särskild omständighet som gör att det är mycket viktigt, nästan nödvändigt för eleven att få vara ledig från skolan. Ibland kan omständigheterna behöva styrkas av någon utanför familjen, till exempel en läkare eller psykolog.

Så här bedömer rektorn ansökan om ledighet

Bedömningen om en elev får vara ledig från skolan är restriktiv utifrån elevens rätt till utbildning. I beslutet tar rektorn hänsyn till hur länge eleven inte ska vara i skolan, elevens studiesituation, tidigare frånvaro, möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur viktig ledigheten är för eleven. Rektor måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall. Rektors beslut kan inte överklagas.

Du ansöker om ledighet för ditt barn digitalt i Vklass. Om du inte har möjlighet att använda Vklass kan du skriva ut blanketten Ansökan om kortare ledighet för elev och fylla i samtliga uppgifter. Lämna blanketten till ditt barns lärare, biträdande rektor eller rektor i god tid innan du vill att ditt barn ska vara ledigt.

Ditt ansvar för skolplikten som vårdnadshavare 

Alla barn som bor (är folkbokförda) i Sverige har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Att ett barn har skolplikt betyder bland annat att du som vårdnadshavare måste se till att ditt barn kommer till skolan. Om du inte ser till att ditt barn fullföljer sin skolplikt har Göteborgs Stad rätt att beordra dig som vårdnadshavare att göra det. Om du ändå inte skulle se till att ditt barn går i skolan finns det risk att du får betala vite, som är en slags böter. 

Här kan du läsa mer om läsårstider.

Informera oss om ditt barn ska åka utomlands en längre period

Om du vill att ditt barn ska åka utomlands under en längre period behöver du prata med rektor eller biträdande rektor på ditt barns skola om det. Du behöver också skicka en blankett till grundskoleförvaltningen. Blanketten om anmälan ska komma till oss cirka tre månader innan vistelsen utomlands börjar.

Blanketten hittar du längst ner på den här sidan. Blanketten heter Anmälan om längre vistelse utomlands.

När du har pratat med rektor eller biträdande rektor på skolan, fyllt i blanketten och skickat in den kommer grundskoleförvaltningen att utreda om ditt barns skolplikt fortfarande gäller eller om den upphör under utlandsvistelsen. Adressen för att skicka in blanketten hittar du längst ner på den här sidan.

Om skolplikten fortsätter att gälla

Om vi bedömer att ditt barn har fortsatt skolplikt är du som vårdnadshavare skyldig att se till att barnet kommer till skolan i Sverige och fortsätter sin skolgång.

I regel fortsätter skolplikten att gälla om perioden ni är utomlands är kortare än en termin. Det betyder att du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn fortsätter komma till sin skola.

Om skolplikten upphör

Om ditt barn vistas minst en termin eller sex månader av läsåret utomlands bedömer vi i regel att ditt barn inte har någon skolplikt.  

Om ditt barn inte har skolplikt kommer barnet att förlora sin plats på sin nuvarande skola. När ditt barn kommer tillbaka till Sverige har hen som vanligt skolplikt och rätt till utbildning. Men eftersom skolgången har avbrutits kan vi inte garantera att ditt barn får fortsätta gå i skolan med elever i samma åldersgrupp eftersom det kan skilja mycket i kunskaper. Vi kan heller inte garantera att ditt barn får fortsätta på samma skola som barnet var på innan hen åkte utomlands.

Om barnet ska vara utomlands längre än ett år är du som vårdnadshavare skyldig att anmäla det till Skatteverket.

Flytta utomlands på Skatteverkets webbplats

Ansök om att låta ditt barn gå i skola utomlands

Huvudregeln är att ditt barn ska gå i skolan i Sverige. Men ibland kan barnet gå i skolan utomlands under en tid. Under vissa speciella förutsättningar kan vi bevilja att ditt barn får fullgöra sin skolplikt på en skola utomlands. Då behöver du ansöka om att ditt barn ska få fullgöra skolplikten i ett annat land.

För att vi ska hinna ta beslut om din ansökan behöver skicka in den till grundskoleförvaltningen minst tre månader innan skolgången börjar utomlands. 

Det här krävs för att ditt barn ska få göra sin skolplikt utomlands

Kraven är höga för att ditt barn ska få lov att fullgöra sin skolplikt på annat sätt än i skola i Sverige. Det är mycket ovanligt att ett barn får fullgöra sin skolplikt på annat sätt. För att vi ska bevilja att ditt barn får fullgöra sin skolplikt på att annat krävs tre saker:

Skolan i utlandet är ett fullgott alternativ till utbildningen i den svenska grundskolan

Vi bedömer alltid varje skola individuellt, och fattar beslut om skolan i utlandet är ett fullgott alternativ till utbildningen i den svenska grundskolan utifrån följande faktorer:

  • Skolan följer den svenska läroplanen
  • Skolan har kursplanerna i svensk grundskola som utgångspunkt i utbildningen

Exempel på skolor i utlandet som grundskoleförvaltningen bedömer är fullgoda alternativ är Svenska utlandsskolor (läs mer på Skolverkets webbplats), distansundervisning via Sofia Distans och vissa internationella skolor som är till för barn som går i skola i landet under en begränsad tid.

Att du som vårdnadshavare får stöd i hemundervisning från ditt barns tidigare skola i Sverige är vanligtvis inte tillräckligt.

Det går att få insyn i barnets skolgång i skolan utomlands

Att det går att få insyn i barnets skolgång i skolan utomlands betyder att grundskoleförvaltningen kan följa upp ditt barns kunskaper i skolan. Vi vill också få information om att skolan följer en plan för undervisningen. Det är också viktigt att vi får veta om ditt barn är närvarande i undervisningen.

Det finns synnerliga skäl för att få fortsätta att ha skolplikt utomlands

Vi gör alltid en individuell bedömning när det kommer till om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl innebär att det måste finnas ett mycket starkt skäl till att ditt barn inte kan stanna i Sverige för att gå i skolan.

Exempel på ett synnerligt skäl är att det är nödvändigt för dig som vårdnadshavare att arbeta utomlands och att barnet måste följa med. Tänk på att arbetet eller studierna ska vara på uppdrag av arbetsgivare och att du ska kunna styrka detta genom till exempel intyg från arbetsgivare. Att du själv väljer att arbeta utomlands, till exempel genom distansarbete, är inte ett synnerligt skäl.

Så gör du för att ansöka om att ditt barn ska få göra sin skolplikt utomlands

Blanketten för att ansöka om skola utomlands hittar du i slutet av den här sidan. Blanketten heter "Ansökan om skolplikt på annat sätt". Tänk på att lämna ansökan till oss minst tre månader innan barnet flyttar utomlands.

Skicka in blanketten till grundskoleförvaltningen. Adressen finns längre ner på den här sidan.

Information in English

Sometimes there are occasions when you want your child to go abroad. It could, for example, be for a long vacation, or that you as a guardian are working abroad. In other cases, you and your family may want to visit your home country for a longer period of time.

In the document at the bottom of this page you can read about the possibilities for a child with compulsory school attendance to go abroad, with or without school attendance abroad (How compulsory school attendance works if your child is going abroad you will find). You always need to fill in the form “Notification of extended stay abroad” if you want your child to go abroad.

Relaterad information

Läsårstider och ledighet

Här finns information om när höstterminen och vårterminen i Göteborgs kommunala förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor börjar och slutar. Här finns även information om lov- och studiedagar. Du kan också läsa om hur du ansöker om ledighet.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}