Grundsärskola

Grundsärskolan är en egen skolform i årskurs 1-9 för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Grundsärskolan har egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av båda.

Så fungerar grundsärskolan

Om ditt barn har svårigheter i skolan och du tror att barnet har rätt att gå i grundsärskola kan kommunen utreda om eleven tillhör grundsärskolans målgrupp. Det är grundskoleförvaltningen i Göteborg som gör den utredningen.

Hitta grundsärskola

Grundsärskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. Undervisningen kan organiseras på olika sätt: i grundsärskoleklass eller genom att barnet integreras i en grundskoleklass och får sin grundsärskoleundervisning där.

Önska grundsärskola

Du som är vårdnadshavare har rätt att önska vilken grundsärskola du helst vill att ditt barn ska gå i. När vi beslutar var ditt barn ska gå i skolan utgår vi alltid ifrån ditt önskemål.