Om fritidshem

Elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få plats i fritidshem. Här kan de vara före och efter skolan. För barn upp till 12 år finns även möjlighet att vara i familjedaghem.

Vad är fritidshem?

Fritidshem är till för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Här kan ditt barn vara före och efter skolan, fram till och med vårterminen då hen fyller tretton år.

Vad innebär de olika typerna av omsorg?

När du ansöker om en plats på fritidshem åt ditt barn så väljer du också vilken typ av omsorg du vill ha. Det vanligaste är att barnet har en heltidsplacering. Det innebär att ditt barn kan gå på fritidshemmet på morgonen, efter skolan och under skollov. Hur mycket ditt barn går på fritidshemmet ska utgå ifrån vårdnadshavarnas arbetstider eller studier. 

Om du inte vill ha en heltidsplacering kan du istället välja mellan lov- och morgonomsorg, enbart lovomsorg eller enbart morgonomsorg.

Lov- och morgonomsorg innebär att barnet har rätt att vara på fritidshemmet före skolan samt under skollov. Enbart lovomsorg innebär att barnet endast kommer att vara på fritidshemmet under skollov och enbart morgonomsorg är för de barn som endast ska vara på fritidshemmet på morgonen innan skolan börjar.

Om barnet har lovomsorg så motsvarar det samma tider som eleven brukar ha undervisning i skolan. Det innebär att om elevens skoldag vanligtvis börjar klockan 08:00 och slutar klockan 13:00 så är vistelsetiden på fritidshemmet under lovet klockan 08:00-13:00.

Själva schemat fyller ni i och lämnar till fritidshemmet när ni har blivit erbjudna en plats. 

Om du vill byta från en typ av omsorg till en annan behöver du meddela det genom att skicka e-post till grundskola@grundskola.goteborg.se. Ändringen gäller tidigast från nästkommande månad. 

Vilka tider har fritidshemmen öppet?

Fritidshemmen ska kunna ha öppet mellan klockan 06:00 och 19:00 på vardagar. 

Verksamheten är vanligtvis stängd under en månad på sommaren och då ska barnet helst vara ledigt. Om ditt barn behöver det kan kommunen erbjuda plats i ett annat fritidshem under sommarstängningen. Det gäller också när det är stängt för personalens studiedagar. Kontakta ditt barns rektor för att veta vad som gäller på ditt barns skola. 

Om ditt barn behöver omsorg på så kallad obekväm tid, till exempel kvällar och helger, behöver du ansöka om det till förskoleförvaltningen. Du ansöker om omsorg på obekväm tid här.

Ansök om fritidshem med bank-id

Vem får plats?

Plats ges i första hand till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Om du får sjukpenning, sjukersättning eller ålderspension kan du ansöka om plats för ditt barn inom fritidshem eller pedagogisk omsorg, så kommer vi att pröva din ansökan. Du ska på begäran kunna lämna sjukintyg till förvaltningen.

För föräldrar med gemensam vårdnad och som har barnet boende hos sig i bestämda tidsintervall, hanteras barnets placering som två separata placeringar.  

Regler i korthet

Om du arbetar eller studerar har ditt barn rätt till en plats i fritidshem. Hur många timmar ditt barn kan gå på fritidshemmet beror på ditt schema och sysselsättning. Om du är föräldraledig får ditt barn behålla platsen i en månad efter påbörjad föräldraledighet. Om ditt barn har en plats i fritidshem och du blir arbetssökande ska du meddela det till grundskoleförvaltningen så fort som möjligt. Ditt barn får behålla platsen i en månad.

Om ditt barn har rätt till fritidshemsplats och du som vårdnadshavare tackar ja till ett erbjudande om plats placeras eleven på fritidshemmet. Då har du ingått ett avtal med grundskoleförvaltningen och då gäller reglerna för fritidshemsplaceringen. Bland annat att avgifter ska betalas i tid.

När kan jag söka plats på fritidshem åt mitt barn?

Du kan ansöka om plats på fritidshem åt ditt barn när du fått beslut om vilken skola ditt barn ska gå i. När du har ansökt så skickar grundskoleförvaltningen ett erbjudande till dig. Om du tackar nej eller inte svarar alls, tas erbjudandet bort. Om du tackar ja till erbjudandet behöver du också ange din sysselsättning. Utifrån detta och om barnet har yngre syskon som har en plats i förskola eller i fritidshem, beslutar grundskoleförvaltningen om ditt barn har rätt till platsen på fritidshemmet eller inte. Att du får ett erbjudande är med andra ord inte detsamma som att du får beslut om en plats.

Om du tackar ja till erbjudandet och därefter får beslut om att du har rätt till platsen i fritidshemmet, så börjar platsen gälla ungefär två veckor efter att förvaltningen har fått in din ansökan.

Om ditt barn byter skola följer platsen i fritidshemmet med

Om ditt barn byter till en annan kommunal skola i Göteborg följer fritidshemsplatsen med. Du behöver inte söka om en plats på nytt.  Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att skriftligen säga upp platsen om ni inte längre behöver den. 

Avgiften

Avgiften beräknas på bruttoinkomsten i hushållet, det vill säga den sammanlagda inkomsten per månad före skatt som hushållet har. Ett hushåll är samtliga personer som delar bostad. Ny inkomst eller förändringar som påverkar avgiften ska du omedelbart anmäla till grundskoleförvaltningen. Om du inte betalar rätt avgift kommer grundskoleförvaltningen att skicka en faktura eller kreditfaktura i efterhand. Har du betalat in för mycket får du tillbaka pengar för två månader bakåt i tiden. Har du betalat för lite kan du bli återbetalningsskyldig högst tre år tillbaka. Om du inte lämnar inkomstuppgift betalar du den högsta avgiften.

Du betalar avgift 12 månader om året, det vill säga även för tiden som ditt barn inte är på fritids, till exempel vid sjukdom eller när fritidshemmet är stängt.

Du kan inte bestrida en faktura för fritidshem om eleven varit inskriven under den perioden avgiften gäller för. Det gäller oavsett om ditt barn varit på fritids under perioden eller inte.  Om fakturan inte betalas i tid skickar grundskoleförvaltningen ut en påminnelse en vecka efter förfallodagen. Om du därefter inte betalar i tid går fakturan efter ytterligare två veckor vidare till inkasso hos Visma.

Uppsägning av plats ska ske skriftligen

Du som vårdnadshavare ansvarar för att skriftligen säga upp platsen när ditt barn inte längre har behov av fritidshem. Plats på fritidshem ska alltid sägas upp via e-tjänsten eller en särskild blankett. Platsen avslutas automatiskt det år ditt barn avslutar årskurs 6. Flyttar ditt barn till annan kommun och du vill avsluta platsen gör du det via e-tjänsten eller via särskild blankett. Uppsägningstiden är en månad. Du måste betala avgift under uppsägningstiden även om ditt barn inte går på fritids. 

Fullständiga regler för kommunala fritidshem

Vad kostar det? 

Du kan läsa om vad det kostar på sidan om avgifter och taxor för fritidshem.

Hur fungerar det för barn och ungdomar med funktionsnedsättning?

Ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva en trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen samt under skollov även när de är äldre. Som vårdnadshavare kan du söka korttidstillsyn enligt lag om stöd och service (LSS). Det är också möjligt att få bistånd enligt socialtjänstlagen för att lösa situationen så bra som möjligt.

Under kategorin Funktionsnedsättning finns information om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Tietoa suomeksi / information på finska

Vapaa-ajankodit ja vapaa-ajankerhot