Avgifter, taxor och inkomstredovisning för fritidshem

När ditt barn har plats i fritidshem betalar du avgift utifrån vad ditt hushåll har för inkomst. Den högsta avgiften är 986 kronor per månad.

Så här beräknar vi avgiften

Vi beräknar avgiften i procent (%) av familjens (hushållets) bruttoinkomst (inkomst före skatt). Du kan se avgifterna i tabellen längre ner på sidan. Om hushållet tillsammans har en inkomst på 49 280 kronor eller mer i månaden betalar du den högsta avgiften, 986 kronor. Du betalar avgift för alla månader, även juli. 

Om din beräknade avgift blir mindre än 100 kronor i månaden får du ingen faktura, utan platsen blir avgiftsfri.

Du ska lämna en inkomstredovisning

När du tackar ja till en fritidsplats ska du samtidigt lämna in uppgifter om familjens inkomst. Du fyller i och skickar in blanketten familje- och inkomstredovisning som finns längst ner på sidan eller loggar in med ditt bankID i e-tjänsten.

Om du inte lämnar inkomstuppgift betalar du den högsta avgiften.

Ange eller ändra inkomstuppgift på webben

Du behöver e-legitimation eller Bank-ID för att logga in. Du använder samma e-tjänst som förskolan. 

Lämna inkomstredovisning

Ange eller ändra inkomstuppgift via blankett

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du fylla i och skicka in blanketten för familje- och inkomstredovisning.

Blankett för familje- och inkomstredovisning


Påminnelser och stickprov

En gång per år får du en påminnelse från grundskoleförvaltningen om att uppdatera dina uppgifter om inkomst. Vi skickar påminnelser löpande under året.

Grundskoleförvaltningen gör varje år stickprov på vårdnadshavares inkomstuppgifter. Begäran om inkomst hämtas från Skatteverket. Stickproven gäller alla årskurser som har fritidshemsplacering.  

Om din inkomst eller familjesituation ändras

Om familjens inkomst förändras och det påverkar avgiften ska du meddela det till grundskoleförvaltningen så snart som möjligt. Det kan du göra direkt på webben eller genom att skicka in en ny blankett. Det är du som vårdnadshavare som har ansvar för att uppgifterna om din inkomst stämmer. 

Du ska också anmäla om dina familjeförhållanden ändras, och det därmed påverkar avgiften. Ändringen börjar gälla från nästkommande månad. 

Om du har betalat fel avgift

Om du har betalat för hög avgift kan du få tillbaka mellanskillnaden två månader tillbaka från det att du har anmält det. Om familjens inkomst har varit högre än vad du har meddelat har grundskoleförvaltningen rätt att ta ut den avgiften i efterhand. Det kan grundskoleförvaltningen göra max tre år tillbaka.  

Om du är egenföretagare

Om du är egenföretagare och har svårt att beräkna din inkomst, kan du välja att betala maxtaxa (högsta avgiften) så länge. När din inkomst och slutliga skatt för året är fastställd kan du få avgiften för året korrigerad i efterhand.  Kontakta grundskoleförvaltningen. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Om du har försörjningsstöd

Om du har försörjningsstöd behöver du inte betala någon avgift för fritidshemmet. Du måste då skicka med ett intyg från socialtjänsten som visar att du har blivit beviljad försörjningsstöd (en normberäkning räknas inte som godkänt intyg). Om du har barn i både förskola och fritidshem behöver du skicka in intyg till både förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen. 

Om du har inkomst från utlandet

Om du är skriven i Sverige, men får din inkomst från ett annat land, ska du meddela din bruttoinkomst när du fyller i inkomstredovisningen. 

Om du har flera barn i förskola/fritidshem

Om du har flera barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem betalar du full avgift för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre. Från fjärde barnet betalar du ingen avgift. Detta gäller enbart om barnen har en placering i Göteborg, oavsett om det är i kommunal eller fristående verksamhet.  

Växelvis boende - delad faktura

Om ditt barn bor växelvis hos båda vårdnadshavarna, och båda använder platsen, ska båda vårdnadshavarna betala varsin faktura. Detta anger ni när ni ansöker om fritidshemsplatsen. Om familjeförhållandena ändras behöver ni meddela det genom att skicka e-post till grundskola@grundskola.goteborg.se. Ändringen gäller tidigast nästkommande månad. Ni får då varsin faktura på halva beloppet baserat på hushållets inkomst. 

Betala via autogiro

Du kan anmäla dig för att betala räkningarna via autogiro om du loggar in via länken med Bank-id och har en faktura tillgänglig för att kunna ange ditt kundnummer. Du kan annars välja att skriva ut och skicka in blankettenAnmälan autogiro

Om du redan har autogiro för fakturor från förskolan behöver du ansöka om nytt autogiro för fakturor från fritidshemmet. 

Om du saknar inkomst

Avgiften baseras på din skattepliktiga inkomst. Om du studerar och har studielån eller studiebidrag samt saknar annan inkomst ska du inte betala någon avgift. Har du försörjningsstöd ska du inte heller betala någon avgift, men du måste bifoga intyg om att du har försörjningsstöd. Även om du inte har någon inkomst måste du meddela oss detta genom att fylla i en inkomstredovisning. 

Om du är arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig med yngre syskon har ditt barn inte rätt till fritidshem.

Om ditt barn är sjuk en längre tid

Om ditt barn inte kan vara på  fritidshem på grund av sjukdom betalar du ingen avgift från och med den 22:a kalenderdagen. Du ska då visa läkarintyg.

Avgiftstabell

I tabellen här kan du läsa om avgifterna. Yngsta barnet räknas alltid som barn 1.

Barn i
fritidshem
% av brutto-
inkomst
Högsta avgift, kronor per månad
Barn 1 2,0 986
Syskonavgift barn 2 1,0 493
Syskonavgift barn 3 1,0 493
Skolbarn med endast morgonomsorg 1,0 200
Skolbarn med endast lovomsorg 1,0 200
Skolbarn med både lov- och morgonomsorg 1,0 200
Skolbarn, skolår 4-6 1,0 493
Syskonavgift barn 2 1,0 200
Syskonavgift barn 3 1,0 200
Familjehemsplacerad 1,0 200

Från och med barn 4 tas ingen avgift ut. Syskonavgiften gäller endast om barnen går i förskola eller fritidshem i Göteborg. 

Vad händer om du inte betalar avgiften?

Om du inte har betalat avgiften, alltså har en skuld, får du en varning (varslad). I varslet står det när skulden senast ska vara betald för att ditt barn ska få ha platsen kvar.

Det ska också stå vilken dag som platsen inte längre finns kvar för ditt barn om du inte betalar skulden.

Om vi inte har fått betalningen inom varselmånaden beslutar kommunen att säga upp ditt barn från platsen.

När kommunen ska besluta om uppsägning, på grund av att avgiften inte är betald, ska barnets behov av plats vägas in enligt vad som står i Skollagen.

Du kan göra en avbetalningsplan

Du kan komma överens med Göteborgs Stads inkassoföretag Visma om en avbetalningsplan under varselmånaden.

Du når Visma på telefonnummer 0771-23 24 00.
Ditt barn får då behålla sin plats om du följer den uppgjorda avbetalningsplanen.

Betalar du inte skulden förlorar ditt barn sin plats. Om du har förlorat platsen kan du ansöka om en ny plats, men du måste betala din skuld innan du får plats.

 

Filer och dokument