Avgifter och taxor för fritidshem

När ditt barn har plats i fritidshem betalar du avgift utifrån vad ditt hushåll har för inkomst. Den högsta avgiften är 922 kronor per månad.

Så här beräknar vi avgiften

Vi beräknar avgiften i procent (%) av familjens (hushållets) bruttoinkomst (inkomst före skatt). Du kan se avgifterna i tabellen längre ner på sidan. Om hushållet tillsammans har en inkomst på 46 080 kronor eller mer i månaden betalar du den högsta avgiften, 922 kronor. Du betalar avgift för 11 månader om året. Juli månad är avgiftsfri.

Om din beräknade avgift blir mindre än 100 kr i månaden får du ingen faktura, utan platsen blir avgiftsfri.

Du ska lämna en inkomstredovisning

När du tackar ja till en fritidsplats ska du samtidigt lämna in uppgifter om familjens inkomst. Du fyller i och skickar in blanketten familje- och inkomstredovisning eller loggar in med ditt bankID i tjänsten Lämna inkomstredovisning. (Du använder samma tjänst som för förskolan)

Om du inte lämnar inkomstuppgift betalar du den högsta avgiften.

Om familjens inkomst ändras, eller om familjeförhållandena ändras, ska du även rapportera dina ändringar. Du kan göra det direkt på webben eller skicka in en ny blankett.

Grundskoleförvaltningen kan begära att du ska lämna in uppgifter om din inkomst. Vanligtvis görs detta en gång per år.

Om du har flera barn i förskola/fritidshem

Om du har flera barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem betalar du full avgift för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre. Från fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Om ni vill ha delad faktura

Om ditt barn bor växelvis hos båda vårdnadshavarna ska båda vårdnadshavarna betala varsin faktura. Detta under förutsättning att båda använder platsen. Ni får då varsin faktura på halva beloppet baserat på hushållets inkomst.

Om du saknar inkomst

Avgiften baseras på din skattepliktiga inkomst. Om du studerar och har studielån eller studiebidrag samt saknar annan inkomst ska du inte betala någon avgift. Har du försörjningsstöd ska du inte heller betala någon avgift.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig med yngre syskon har ditt barn inte rätt till fritidshem.

Om ditt barn är sjuk en längre tid

Om ditt barn inte kan vara på fritidshem på grund av sjukdom betalar du ingen avgift från och med den 22:a kalenderdagen. Du ska då visa läkarintyg.

Avgiftstabell

I tabellen här kan du läsa om avgifterna. Yngsta barnet räknas alltid som barn 1.

Barn i
fritidshem
% av brutto-
inkomst
Högsta avgift, kronor per månad
Barn 1 2,0 922
Syskonavgift barn 2 1,0 461
Syskonavgift barn 3 1,0 461
Skolbarn med endast morgonomsorg 1,0 200
Skolbarn med endast lovomsorg 1,0 200
Skolbarn med både lov- och morgonomsorg 1,0 200
Skolbarn, skolår 4-6, inskriven i fritidsklubb 1,0 461
Syskonavgift barn 2 1,0 200
Syskonavgift barn 3 1,0 200

Från och med barn 4 tas ingen avgift ut.

Vad händer om du inte betalar avgiften?

Om du inte har betalat avgiften, alltså har en skuld, får du en varning (varslad). I varslet står det när skulden senast ska vara betald för att ditt barn ska få ha platsen kvar.

Det ska också stå vilken dag som platsen inte längre finns kvar för ditt barn om du inte betalar skulden.

Om du inte betalar beslutar kommunen att säga upp ditt barn från platsen.

När kommunen ska besluta om uppsägning, på grund av att avgiften inte är betald, ska barnets behov av plats vägas in enligt vad som står i Skollagen.

Du kan göra en avbetalningsplan

Du kan komma överens med kommunen om en avbetalning av skulden. Ditt barn får då behålla sin plats om du följer den uppgjorda avbetalningsplanen. Betalar du inte skulden förlorar ditt barn sin plats

Om du har förlorat platsen kan du ansöka om en ny plats, men du måste betala din skuld innan du får plats.

    Filer och dokument