Fritidshem

Elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få plats på fritidshem. Här kan de vara före och efter skolan. För barn upp till 12 år finns även möjlighet att vara i familjedaghem.

Ansök till fritidshem

Alla elever har rätt till en plats i fritidshem till och med vårterminen året de fyller 13 år om föräldrarna arbetar eller studerar. Hur många timmar eleven kan gå på fritidshemmet beror på vårdnadshavarnas scheman och sysselsättning.

Svara på erbjudande om plats på fritidshem

Om du får ett erbjudande om plats i fritidshem måste du som vårdnadshavare svara på det. När du tackar ja till en plats i fritidshem ska du samtidigt lämna in uppgifter om familjens inkomst. Du ska även lämna en ny inkomstredovisning om du får ändrad inkomst.

Säga upp plats eller ändra schema

Om du inte vill ha plats i fritidshem i någon av de kommunala skolorna i Göteborgs Stad längre ska du som vårdnadshavare meddela det. Använd e-tjänst eller blankett för att säga upp platsen. För att ändra schema ska du använda blankett för schemaändring.

Detta är fritidshem

I fritidshemmet får eleverna en meningsfull fritid och möjlighet att träna på att utveckla olika förmågor. Innehållet i fritidshemmets undervisning delas in i fyra områden: språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, och lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Avgifter, taxor och inkomstredovisning för fritidshem

När ditt barn har plats i fritidshem betalar du avgift utifrån vad ditt hushåll har för inkomst. Här kan du läsa vilka avgifter som gäller 2023.

Läsårstider och ledighet

Här finns information om när skolans terminer börjar och slutar, och om lov- och studiedagar. Här kan du också läsa om hur du ansöker om ledighet.