Till sidans huvudinnehåll

Anpassningar och stöd till elever

Skolan har ett stort ansvar för att barn med särskilda behov ska få en bra och fungerande skolgång. Det kan röra sig om sjukdom, funktionsnedsättning eller andra behov. Här finns information för dig som förälder eller vårdnadshavare. Har du frågor och synpunkter så ska du i första hand kontakta den skola ditt barn går i.

Stöd till elever för att nå kunskapskraven

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av särskilt stöd kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra orsaker. Det kan vara tillfälligt eller bestå under hela skoltiden.

Undervisning i modersmål

Om ditt barn talar ett annat språk än svenska hemma kan barnet ha rätt till undervisning i sitt modersmål. Det gäller från och med årskurs 1. Barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna kan få modersmålsundervisning från och med förskoleklass.

Sjukhusundervisning

Barn och ungdomar som ligger på sjukhus kan studera vid sjukhusundervisningen när de inte kan vara på sin vanliga skola. Undervisningen anpassas efter elevens förmåga och behov.

Elevator - för elever som tillfälligt behöver flytta till en annan skolenhet

Elevator är en verksamhet dit vi tillfälligt omplacerar elever i årskurs 6–9. Anledningen till att vi omplacerar eleverna är för att skapa trygghet och studiero.

Skolfam

Skolfam är en nationell förebyggande arbetsmodell för elever som bor i familjehem.

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller bero på något som hänt i livet, en olycka eller en sjukdom. Detta kan göra det svårare för barn och elever att delta i en undervisning som inte tar tillräcklig hänsyn till elevers olikheter. Det är därför extra viktigt att rätt sorts hjälp ges tidigt och under hela utbildningen i förskolan och skolan.

Särskilda undervisningsgrupper

Särskild undervisningsgrupp SU-grupp kallad, är en stadenövergripande grundskoleverksamhet där elever kan få en plats efter utredning om behovet av särskilt stöd. Målgruppen för verksamheten är elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer eller svårigheter som liknar dessa.

Distansundervisning som särskilt stöd

Grundskoleförvaltningen har fått godkänt att undervisa på distans som särskilt stöd för elever i årskurs 6–9. Det är rektor på elevens skola som ansöker om plats i distansundervisningen som särskilt stöd. Särskilt stöd ingår i elevens åtgärdsprogram.

Relaterad information

Skola på lovet

Lovskola ger ditt barn i årskurs 8 och 9 möjligheten att förbättra sina betyg om de riskerar att inte nå kunskapskraven för att påbörja ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Några skolor erbjuder lovskola i lägre årskurser.

${loading}