Till sidans huvudinnehåll

Tillsyn av förskolor


Här kan du läsa mer om den tillsyn som Göteborgs Stad gör av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Tillsynen genomförs för att försäkra sig om att de fristående verksamheterna bedrivs på ett sätt som möter de ställda kraven på verksamheten. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna.

Tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Tillsyn är enligt skollagen en självständig granskning som ska genomföras för att kontrollera om en verksamhet uppfyller krav från lagar och andra föreskrifter. I Göteborgs Stad är det förskoleförvaltningens enhet Juridik och tillsyn som ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Det innebär att de kontrollerar att de fristående verksamheterna uppfyller de krav som finns i skollagen, läroplanen, övriga författningar och Göteborgs Stads riktlinjer.

I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som huvudmannen som bedriver verksamheten kan behöva vidta för att rätta till brister som upptäckts vid granskningen.

Läs mer om lagkrav, regler och skyldigheter för dig som bedriver fristående barnomsorg under: Villkor för fristående barnomsorg

Regler för ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän som bedriver fristående förskola

En ägar- och ledningsprövning görs i samband med godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor, enskild pedagogisk omsorg och vissa fristående fritidshem. Detta innebär bland annat att den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler som berör verksamheten de bedriver. 

Mer information hittar du under: Villkor för fristående barnomsorg

Uppgifter hämtas från andra myndigheter

Förskoleförvaltningen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat hämta uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar. 

För befintliga huvudmän

En huvudman som är godkänd att bedriva förskoleverksamhet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet och insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen.

Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Förskolenämnden har tillsyn över detta. Det innebär att förskolenämnden inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller kraven.

Anmälningsplikt vid förändringar inom ägar- och ledningskrets

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla detta till förskoleförvaltningen inom en månad efter förändringen. (Observera att anmälan om förändringar inom ägar- och ledningskretsen inte omfattas av någon avgift.)

Tillsyn av kommunala förskolor

Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av kommunala förskolor.

Har du upptäckt brister som du vill anmäla?

Brister i fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Om du upptäckt fel, missförhållanden eller andra brister i någon fristående verksamhet (förskola och enskild pedagogisk omsorg) ska du vända dig till verksamhetens huvudman som är skyldig att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. 

Om bristerna kvarstår, efter utredning av huvudman, är du välkommen att kontakta enheten Juridik och tillsyn som gör en bedömning utifrån en samlad bild av verksamheten och huvudmannen. Förskoleförvaltningen går igenom alla dina uppgifter men det är inte säkert att det leder till att en tillsyn görs.

Gäller dina uppgifter kränkande behandling anmäls detta till Skolinspektionen där Barn- och elevombudet (BEO) gör en bedömning om eventuell utredning.

Brister i kommunala förskolor

Vänd dig i första hand till kommunen som är huvudman. Gäller det kränkande behandling ska du vända dig till Skolinspektionen.


Kontakta förskoleförvaltningens enhet Juridik och tillsyn

Har du synpunkter eller frågor om tillsyn så kan du kontakta förskoleförvaltningens enhet Juridik och tillsyn.

E-post

Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.
${loading}