Till sidans huvudinnehåll

Om avgifter för förskola och pedagogisk omsorg


När ditt barn har plats i förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) beräknas din kostnad utifrån hushållets inkomst. För barn under tre år är den högsta avgiften 1 645 kronor per månad, för barn över tre år är den högsta avgiften 1 097 kronor per månad.

Så här beräknar vi din avgift

Vi beräknar avgiften i procent (%) på familjens (hushållets) bruttoinkomst (inkomst före skatt). Du kan se avgifterna listade under Avgifter längre ner på sidan. Om hushållet tillsammans har en inkomst på 54 830 kronor i månaden eller mer, betalar du den högsta avgiften, 1 645 kronor för barn under tre år och 1 097 kronor för barn över tre år. Varje månad, även juli, betalar du en avgift för platsen i förskolan. Det gör du oavsett om barnet använder förskoleplatsen eller inte. 

Om din beräknade avgift blir mindre än 100 kronor i månaden får du ingen faktura, utan platsen blir avgiftsfri.

Om du inte lämnar någon inkomstuppgift betalar du automatiskt den högsta avgiften.

Du ska lämna en inkomstredovisning

När du tackar ja till en förskoleplats ska du samtidigt lämna in uppgifter om familjens inkomst.

Lämna inkomstredovisning för förskola

Om du har flera barn i förskola/fritidshem

Om du har flera barn i förskola och fritidshem betalar du full avgift för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre enligt avgiftstabellen. Från fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Växelvis boende - delad faktura

Kommunfullmäktige har beslutat att när barnet bor växelvis hos vårdnadshavare som inte bor ihop, ska fakturan skickas till båda hushållen om båda vårdnadshavarna nyttjar platsen. Det innebär att båda vårdnadshavarna är platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. 

Om båda vårdnadshavarna nyttjar förskoleplatsen vid växelvis boende kan barnet erhålla delad plats där respektive vårdnadsinnehavare är platsinnehavare för sin egen del av placeringen. I sådana fall har barnet rätt till omsorg utifrån respektive vårdnadshavares omsorgsbehov. Ett barn har inte rätt till två olika förskoleplatser.

Vid ändrade familjeförhållanden ska ändring av familjebild göras via stadens e-tjänst. Om båda vårdnadshavarna kommer nyttja förskoleplatsen måste detta meddelas till förvaltningen skyndsamt då platsen per automatik vid ändring av familjebild läggs på den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört. Delad faktura sker endast framåt i tiden, tidigast den förste, nästkommande månad.

Så här betalar du

Betala via e-faktura

Anmäl att du vill ha e-faktura hos din internetbank. Ha en pappersfaktura, som du har fått tidigare, till hands när du gör din anmälan. För att göra anmälan behöver du ha ditt kundnummer, vilket du hittar i övre högra hörnet av fakturan.

Betala via autogiro

Anmälan autogiro

Om du saknar inkomst

Avgiften baseras på din skattepliktiga inkomst. Om du studerar och har studielån eller studiebidrag samt saknar annan inkomst ska du inte betala någon avgift. Har du försörjningsstöd ska du inte heller betala någon avgift.

Om du är föräldraledig

Om du är föräldraledig med yngre syskon, får barnen vara på förskola under begränsad tid. Du betalar då en lägre avgift. 

Om du är föräldraledig får ditt barn vara på förskola 15 timmar per vecka. För barn i åldern ett till två år betalar du då halv avgift. För barn i åldern tre till fem år betalar du ingen avgift i september–maj, men i juni, juli och augusti betalar du halv avgift.

Om du är arbetssökande

Om du blir arbetssökande, börjar studera eller är föräldraledig, ska du anmäla att du ändrat sysselsättning. Sysselsättningen ligger till grund för barnets placering. Du som t.ex. blir arbetssökande ska ändra grund för placering för ditt barn till arbetssökande (samt uppdatera inkomst). Du som arbetssökande kan välja vistelsetiden 15 eller 25 timmar.

När du ändrar grund för placering erhåller du, beroende på barnets ålder, viss avgiftsreducering. För att ha rätt till detta behöver du vara aktivt arbetssökande och vid stickprovskontroll kunna intyga att du är inskriven vid Arbetsförmedlingen.

Taxa för arbetssökande

 • För barn i ålder 1-2 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att platsinnehavare är arbetssökande betalar halv avgift.
 • För barn i ålder 3-5 år som har plats 15 timmar per vecka på grund av att platsinnehavare är arbetssökande betalar ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni, juli och augusti månad betalas halv avgift.
 • För barn i ålder 1-2 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att platsinnehavare är arbetssökande betalas hel avgift.
 • För barn i ålder 3-5 år som har plats 25 timmar per vecka på grund av att platsinnehavare är arbetssökande betalas ingen avgift under perioden 1 september - 31 maj. Under juni, juli och augusti månad betalas hel avgift

Förvaltningen genomför varje månad stickprovskontroller. Vid stickprovskontroll har platsinnehavaren 5 arbetsdagar på sig att inkomma med intyg om att man är inskriven vid Arbetsförmedlingen. Inkommer inget intyg efter 5 arbetsdagar tas avgiftsreduceringen bort och man debiteras enligt en ordinarie placering, men med begränsad vistelsetid 15 eller 25 timmar.

Om intyg inkommer senare än 5 dagar, t.ex. en månad efter att förvaltningen efterfrågade intyget kommer förvaltningen ändra tillbaka till taxan för arbetssökande från det datum som intyget inkommer. Ingen retroaktiv justering sker bakåt i tiden. Det är upp till varje platsinnehavare att kunna styrka att man är arbetssökande.

Vid ändrade arbetsförhållanden

Om du ändrar grund för placering är det också viktigt att du uppdaterar inkomstredovisningen, eftersom inkomstuppgifterna baseras på arbetsförhållandena för sökande samt eventuellt medsökande. 

Mer information om inkomst

Vid ändrade familjeförhållanden

Om familjeförhållanden ändras är det viktigt att även detta uppdateras. Alla tre delar behöver vara uppdaterade för att du ska betala rätt förskoleavgift. 

Ändra familjeförhållanden

Om ditt barn är sjukt en längre tid

Om ditt barn inte kan vara på förskolan på grund av sjukdom betalar du ingen avgift från och med den 22:a kalenderdagen. Du ska då visa läkarintyg.

Om kommunen inte erbjuder plats inom 4 månader

Om kommunen inte kan erbjuda plats inom 4 månader har du rätt till lika många avgiftsfria dagar som väntetiden har överstigit 4 månader. Avgiftsbefrielsen innebär att avgiften, när barnet har fått en placering, minskas med så många dagar som förseningen har tagit. Du får alltså inte någon annan ersättning. Juli månad räknas inte med vid avgiftsbefrielse.

Avgiftsbefrielsen gäller under förutsättning att barnet varit anmält till samtliga kommunala förskolor och pedagogisk omsorg (familjedaghem) i Göteborgs Stad.

Avgifter

Avgifterna gäller för år 2023.

Yngsta barnet räknas alltid som barn 1.

Avgift för barn 1–2 år:

 • Barn nr 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 645 kr/mån.
 • Barn nr 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1 097 kr/mån.
 • Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kr/mån.
 • Barn nr 4: ingen avgift.

Avgift för barn 3–5 år, gäller från och med augusti det året barnet fyller 3 år:

 • Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 097 kr/mån.
 • Barn nr 2: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kr/mån.
 • Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kr/mån.
 • Barn nr 4: ingen avgift.

Barn som är placerade enligt kapitel 8 paragraf 7 i skollagen betalar halv avgift.

Vad händer om du inte betalar avgiften?

Om du inte har betalat avgiften till förskolan, alltså har en skuld, får du ett varsel. I varslet står det när skulden senast ska vara betald för att ditt barn ska få ha platsen kvar.

Det ska också stå vilken dag som platsen inte längre finns kvar för ditt barn om du inte betalar skulden.

Om du inte betalar beslutar kommunen att säga upp ditt barn från förskoleplatsen.

När kommunen ska besluta om uppsägning på grund av att avgiften inte är betald, ska barnets behov av plats vägas enligt vad som står i skollagen.

Du kan göra en avbetalningsplan

Du kan komma överens med inkassobolaget Visma om en avbetalning av skulden. Ditt barn får då behålla sin plats om du följer den uppgjorda avbetalningsplanen. Betalar du inte skulden förlorar ditt barn sin plats.

För att reglera skulden eller upprätta en avbetalningsplan, kontakta inkassobolaget på telefon 0771-23 24 00.

Om du har förlorat platsen kan du ansöka om en ny förskoleplats, men du måste betala din skuld innan du får en plats.

Avgiftskontroll

Varje år genomför Göteborgs Stad en avgiftskontroll för att kontrollera att familjer som har barn med plats i förskola och pedagogisk omsorg i kommunen betalar rätt avgift. Avgiften bestäms efter hushållets totala inkomst.

Kommunen jämför de uppgifter som varje hushåll har lämnat in till kommunen jämfört med den fastställda förvärvsinkomsten från Skatteverket.

Uppgifterna från Skatteverket är tillgängliga efter två år. Det innebär att avgiftskontrollen och justeringarna för 2022 kommer att ske först 2024.

Meddela rätt inkomst

Det är du som vårdnadshavare som har ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Lämna inkomstuppgift

Om du har betalat för mycket eller för lite barnomsorgsavgift

Om du har angett för låg inkomst kan du få betala mer i efterhand, om du har angett för hög inkomst kan du få pengar tillbaka.

En faktura kommer att skickas ut till dig som har betalat för lite avgift där det står hur mycket du ska betala.

Om ni är två vårdnadshavare som bott ihop under det aktuella året har båda ansvar för att fakturan betalas.

Hur går kontrollen till?

Uppgifter om årsinkomst hämtas från Skatteverket. Vi delar din årsinkomst med 12 och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med de inkomstuppgifter du har lämnat till kommunen.

Frågor och svar om avgiftskontroll

Varför görs kontrollen?

Varje vårdnadshavare har ett ansvar att meddela rätt inkomst, omsorgstid och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala bruttoinkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Varför kontrolleras mot årsinkomsten två år tillbaka?

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Det tar tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket. Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Du som vårdnadshavare har ansvar att meddela rätt inkomst.

Vad händer om jag inte betalar fakturan?

Om du inte betalar fakturan läggs det på en inkassoavgift. Om fakturan inte betalas efter det skickas skulden vidare till inkassoföretag.

Vad har jag gjort för fel när jag får en faktura i avgiftskontrollen?

Det vanligaste felet är att du inte har meddelat en aktuell inkomstuppgift i e-tjänsten.En annan vanlig orsak är att man inte har räknat med all skattepliktig inkomst som till exempel semesterersättning och övertidsersättning.

Det är också viktigt att registrera rätt uppgifter vad gäller familjeförhållanden, samt grund för placering. Med grund för placering menas om man arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst räknas all skattepliktig inkomst som till exempel, lön, semesterersättning, övertidsersättning, föräldrapenning, sjukpenning, aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Maksut/Avgifter

Kontakta förskoleservice

Har du synpunkter eller frågor kring avgifter så kan du kontakta förskoleservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleservice", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}