Vem får förskoleplats i Göteborg?

Du som arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig och bor i Göteborgs Stad kan ansöka om förskoleplats för ditt barn. Barnet ska vara minst ett år när hen börjar i förskola. Vid särskilda skäl kan även barn som bor utanför Göteborg ha rätt till plats.

Har ditt barn rätt till plats på förskola?

Ditt barn kan få plats i förskola eller familjedaghem när hen har fyllt ett år. Du kan ansöka om plats för ditt barn om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller om du är föräldraledig.

Du kan också ansöka om plats om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Ditt barn kan också få plats på grund av fysiska och psykiska orsaker eller om barnet av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Ditt barn kan gå i förskola till och med våren under det år barnet fyller sex år.

Alla barn från tre år har rätt till förskola

Från och med augusti det året ditt barn fyller 3 år har barnet rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka, eller 525 timmar om året som följer skolans läsårstider. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt.

Göteborgs Stad ska erbjuda avgiftsfri allmän förskola, men det är du som bestämmer om du vill att ditt barn ska gå i allmän förskola. Förskolan bestämmer sedan hur tiden ska fördelas.

Om du som vårdnadshavare väljer avgiftsfri förskola är det några kriterier som gäller för denna grund för placering.

Kriterier för avgiftsfri förskola

Du kan inte ansöka om utökad vistelsetid eftersom tidsangivelsen är max 15 timmar per vecka.

Om du får ett behov av utökad vistelsetid på förskolan för att din sysselsättning ändras behöver du göra en ny ansökan om plats i förskola till förskoleförvaltningen.

Förvaltningen hanterar din ansökan enligt ordinarie regler och platsgaranti.

Kontakta förskoleservice för mer information och ansökan. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Är du föräldraledig med yngre syskon?

Om du är föräldraledig med yngre syskon får ditt barn vara på förskolan 15 timmar i veckan. Det är förskolan som bestämmer hur tiden ska fördelas.

Är du arbetssökande?

Om du aktivt söker arbete kan du välja om du vill ha ditt barn 15 eller 25 timmar per vecka på förskolan. Det är förskolan som bestämmer hur den tid du valt ska fördelas under veckan.

Förvaltningen genomför varje månad stickprovskontroller. Vid stickprovskontroll har platsinnehavaren 5 arbetsdagar på sig att inkomma med intyg om att man är inskriven vid Arbetsförmedlingen. Inkommer inget intyg efter 5 arbetsdagar tas avgiftsreduceringen bort och man debiteras enligt en ordinarie placering, men med begränsad vistelsetid 15 eller 25 timmar. Om intyg inkommer senare än 5 dagar, till exempel en månad efter att förvaltningen efterfrågade intyget, kommer förvaltningen ändra tillbaka till taxan för arbetssökande från det datum som intyget inkommer. Ingen retroaktiv justering sker bakåt i tiden. Det är upp till varje platsinnehavare att kunna styrka att man är arbetssökande.

Syskonförtur

Syskonförtur innebär att om två barn har önskemål om plats vid samma förskola, ges i första hand platsen till det barn som redan har syskon på förskolan. Det barn som inte får platsen har fortfarande rätt till ett platserbjudande, i anslutning till det önskade datumet, på en annan förskola.

Förtur vid en verksamhetsförändring

Barn som behöver en ny placering för att de förlorat sin plats på grund av en verksamhetsförändring i kommunal förskola eller pedagogisk omsorg har förtur före övriga barn i kö. Förturen gäller inte framför barn i kön som har syskonförtur.

Om fler barn som har förlorat sin plats på grund av verksamhetsförändring önskar plats på samma förskola eller pedagogisk omsorg än det finns lediga platser fördelas platserna efter barnens ålder. Äldre barn har förtur framför yngre barn.

Ska du flytta från Göteborg?

Om du flyttar från Göteborgs kommun till en annan kommun inom Göteborgsregionens samverkansavtal, har du rätt att behålla din plats till dess att nya hemkommunen har erbjudit en plats, dock max fyra månader. Detta under förutsättning att du har ansökt om plats i den nya hemkommunen.

Om du har en plats och flyttar till en annan kommun som inte ingår i Göteborgsregionens samverkansavtal avslutar vi platsen en månad efter det att du har blivit folkbokförd i den nya kommunen.

Ska du flytta till Göteborg?

Du som tänker flytta till Göteborg inom sex månader kan ansöka om plats för ditt barn. Förskoleansökan för barn som inte är folkbokfört i Göteborg

När du vet var du ska bo kan du ändra i ansökan. Kontakta förskoleservice.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kuka saa paikan?