Lämna synpunkter - Förskola

I förskolan står barnens lärande och utveckling i centrum. Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten vänder du dig till förskolan. För synpunkter och klagomål som berör barngruppen vänder du dig i första hand till personalen, i andra hand till rektorn.

Kommunal förskola

Om du inte är nöjd efter att du pratat med personalen och rektorn kan du lämna synpunkter genom länken här:

Lämna synpunkter

Förvaltningen utreder ärendet inom tre veckor efter mottagen synpunkt. Om det dröjer längre informeras du som anmälare.

Synpunkts- och klagomålshanteringen ligger till grund för att hantera eventuella brister i verksamheten. Synpunktshanteringen möjliggör för den enskilda medborgaren att inkomma med synpunkter och klagomål gällande förvaltningens verksamhet.

Fristående förskola

Har du synpunkter eller klagomål på en fristående förskola ska du vända dig direkt till förskolans huvudman som är skyldig att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål.

Tillsyn av förskolor

Göteborgs Stad utövar tillsyn av de fristående förskolorna och fristående pedagogisk omsorg. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna.

Tillsyn av förskolor