Arbete med barnhälsa och barn i behov av stödinsatser

Ibland behöver familjer och barn extra stöd, exempelvis när det gäller barnets utveckling och hälsa. Vill du prata om möjligheter till stöd för ditt barn kan du kontakta ansvarig rektor för förskolan eller familjedaghemmet.

Arbete med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas. Varje barn har rätt att bli inkluderad, oavsett individuellt behov. Personalen i förskolan arbetar tillsammans med specialpedagoger, psykologer och logopeder för att ge varje barn en utvecklande, lärande, kreativ, rolig och professionell utbildning i tillgängliga lärmiljöer.