Barn och familj i behov av stöd

Arbete med barnhälsa och barn i behov av stödinsatser

Ibland behöver familjer och barn extra stöd, exempelvis när det gäller barnets utveckling och hälsa. Vill du prata om möjligheter till stöd för ditt barn kan du kontakta ansvarig rektor för förskolan eller familjedaghemmet.

Stöd till familj, barn och ungdom

Göteborgs Stad erbjuder familje- och föräldrastödjande insatser i form av föräldrautbildning, familjerådgivning och stöd i juridiska frågor.

Specialförskolor för barn med olika funktionsnedsättningar

Förskolans uppdrag är att främja alla barns utveckling och lärande utifrån varje barns förutsättningar och behov, kopplat till styrdokument i Skollagen samt värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer i Läroplan för förskolan (Lpfö 18). För de barn som har mer omfattande funktionsnedsättningar finns i Göteborgs Stad ett antal specialförskolor med olika inriktningar. Upptagningsområdet är hela Göteborg. Även vårdnadshavare till barn i grannkommuner kan söka, men förtur ges till folkbokförda i Göteborg.