Lämna inkomstredovisning för förskola

Avgiften för förskola baseras på hushållets inkomster. Därför ska du lämna en inkomstredovisning. Du kan antingen göra det direkt på webben eller genom att fylla i och skicka in en blankett. (Observera att du inte kan lämna din inkomstuppgift i denna e-tjänst om ditt barn har sin placering på en fristående förskola.)

När du tackar ja till en förskoleplats ska du samtidigt lämna in uppgifter om familjens inkomst. Det är viktigt att båda vårdnadshavarna lämnar in uppgifter var för sig.

Du måste även skicka in intyg från arbetsförmedlingen om ni är arbetssökande samt intyg från individ- och familjeomsorg, om du får ekonomiskt bistånd, i samband med att du lämnar din familje-och inkomstredovisning. Om du har barn i både skola och förskola ska du skicka intyg från individ- och familjeomsorg till både grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen.

Om familjens inkomst ändras, eller om familjeförhållandena ändras, ska du lämna in en ny inkomstuppgift. Från och med 15 februari 2021 måste du lämna in ett intyg, till exempel lönebesked, på att din inkomst tidigare har varit felregistrerad för att kunna ändra din inkomst bakåt i tiden. För att ändra din inkomst från dagens datum behöver du inte lämna in ett intyg.

Förskoleförvaltningen kan begära att du ska lämna in uppgifter om din inkomst. 

Kommunen kontrollerar avgiften mot din taxerade inkomst hos Skatteverket en gång om året. Om du har angett för låg inkomst kan du få betala mer i efterhand, om du har angett för hög inkomst kan du få pengar tillbaka.

Avgiftsgrundade inkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets samlade inkomster och andra skattepliktiga ersättningar före skatteavdrag enligt följande.

 • Lön och andra skattepliktiga ersättningar i anställning (innan skatt)
 • Semesterersättning
 • Ersättning för obekväm arbetstid
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning, sjukersättning, havandeskapspenning
 • Arbetslöshetsersättning/Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Arbetsmarknadsutbildning/Aktivitetsersättning
 • Pensioner (ej barnpension)
 • Vårdbidrag, omvårdnadsdel för barn. Merkostnadsdelen ska ej uppges
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Livränta (den skattepliktiga delen)

Vad räknas inte som avgiftsgrundande inkomst?

Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

 • SFI
 • försörjningsstöd
 • studiemedel
 • studielån
 • etableringsersättning/tillägg
 • arbetssökande utan ersättning
 • bostadsbidrag
 • underhållsbidrag
 • barnbidrag

Ett hushåll innebär gifta, sammanboende, partnerskap eller ensamstående som lever tillsammans med gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.

Varierande inkomster

Om månadsinkomsten varierar från månad till månad räknar du ut den genomsnittliga inkomsten och uppger den.

Så här gör du

Ange eller ändra inkomstuppgift på webben

Du behöver e-legitimation eller Bank-ID för att logga in. Du kan bara logga in i e-tjänsten via dator, inte med telefon.

Lämna inkomstredovisning

Klicka här för att se en manual om hur du anmäler inkomstuppgifter.

Ange eller ändra inkomstuppgift via blankett

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du fylla i och skicka in blanketten för familje- och inkomstredovisning.

Familje- och inkomstredovisning

Här kan du se en film om hur du redovisar din inkomst på blankett för din förskoleplats. Klicka på play-ikonen:

Skicka ifylld blankett till:

Göteborgs Stad
Förskoleförvaltningen
Box 1116
405 23 Göteborg

forskoleservice@forskola.goteborg.se

Information och regler

Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Hela hushållets inkomster ligger till grund för avgiften även om de sammanboende inte har gemensamma barn.

Du ska bara uppge skattepliktiga inkomster och ersättningar. Det är:

 • Lön före skatt (bruttolön),
 • pension (inte barnpension),
 • livränta (bara skattepliktig del),
 • föräldrapenning,
 • sjukpenning,
 • arbetslöshetsersättning/ alfakassa,
 • vårdbidrag (endast skattepliktig del),
 • sjukersättning/aktivitetsersättning,
 • aktivitetsstöd,
 • familjehemsföräldrars arvodesersättning och/ eller familjebidrag i form av familjepenning.