Om avgifter för förskola och familjedaghem

När ditt barn har plats i förskola eller familjedaghem beräknas din kostnad utifrån hushållets inkomst. För barn under tre år är den högsta avgiften 1 510 kronor per månad, för barn över tre år är den högsta avgiften 1 007 kronor per månad.

Så här beräknar vi din avgift

Vi beräknar avgiften i procent (%) på familjens (hushållets) bruttoinkomst (inkomst före skatt). Du kan se avgifterna listade under Avgifter längre ner på sidan. Om hushållet tillsammans har en inkomst på 50 340 kronor i månaden eller mer, betalar du den högsta avgiften, 1 510 kronor för barn under tre år och 1 007 kronor för barn över tre år. Varje månad, även juli, betalar du en avgift för platsen i förskolan.  Det gör du oavsett om barnet använder förskoleplatsen eller inte. 

Om din beräknade avgift blir mindre än 100 kronor i månaden får du ingen faktura, utan platsen blir avgiftsfri.

Om du inte lämnar någon inkomstuppgift betalar du automatiskt den högsta avgiften.

Du ska lämna en inkomstredovisning

När du tackar ja till en förskoleplats ska du samtidigt lämna in uppgifter om familjens inkomst. Läs mer på sidan Lämna inkomstredovisning för förskola.

Om du är egen företagare

Om du är egen företagare och har svårt att beräkna din inkomst, kan du välja att betala maxtaxa (högsta avgiften) så länge. När din inkomst och slutliga skatt för året är fastställd kan du få avgiften korrigerad i efterhand. Kontakta förskoleservice. Du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Om du har flera barn i förskola/fritidshem

Om du har flera barn i förskola och fritidshem betalar du full avgift för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre enligt avgiftstabellen. Från fjärde barnet betalar du ingen avgift.

Växelvis boende - delad faktura

Kommunfullmäktige har beslutat att när barnet bor växelvis hos vårdnadshavare som inte bor ihop, ska faktura sändas till båda hushållen om båda vårdnadshavarna nyttjar platsen. Det innebär att båda vårdnadshavarna är platsinnehavare och därmed betalningsansvariga.

Respektive vårdnadshavare betalar halv avgift utifrån sitt hushålls bruttoinkomst.

Om ni har delad vårdnad och ert barn har växelvis boende måste ni fylla i det på familje- och inkomstredovisningen för att ni ska få rätt avgift.

Om ni använder e-tjänsten fyller ni i det under övrigt. Om ni använder blanketten finns det en specifik fråga som handlar om det på sidan 2. Mer information finns i informationsfilmen för familje- och inkomstredovisningen.

Det är viktigt att det framgår att barnet har växelvis boende om ni båda använder platsen. Personnummer till den andra vårdnadshavaren ska fyllas i om ni delar plats. Vi skickar ut faktura till båda vårdnadshavarna.

Om ni har växelvisboende men bara den ena använder platsen ska det framgå vem av er som använder platsen.

Betala via e-faktura

Anmäl att du vill ha e-faktura hos din internetbank. Ha en pappersfaktura, som du har fått tidigare, till hands när du gör din anmälan. För att göra anmälan behöver du ha ditt kundnummer, vilket du hittar i övre högra hörnet av fakturan.

Betala via autogiro

Anmälan autogiro

Om du saknar inkomst

Avgiften baseras på din skattepliktiga inkomst. Om du studerar och har studielån eller studiebidrag samt saknar annan inkomst ska du inte betala någon avgift. Har du försörjningsstöd ska du inte heller betala någon avgift.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig med yngre syskon, får barnen vara på förskola under begränsad tid. Du betalar då en lägre avgift. 

Om du är föräldraledig får ditt barn vara på förskola 15 timmar per vecka. För barn i åldern ett till två år betalar du då halv avgift. För barn i åldern tre till fem år betalar du ingen avgift i september-maj, men i juni, juli och augusti betalar du halv avgift.

Om du är arbetssökande kan du välja om ditt barn ska vara på förskolan eller familjedaghemmet 15 timmar per vecka eller 25 timmar per vecka. Avgiften baseras på hur många timmar du väljer. För barn i åldern ett till två år betalar du halv avgift för 15 timmar och hel avgift för 25 timmar. Från och med augusti det år ditt barn fyller tre år betalar du ingen avgift från september till maj, men i juni, juli och augusti betalar du halv avgift om ditt barn går 15 timmar per vecka och hel avgift om ditt barn går 25 timmar per vecka.

Du måste skicka in intyg från Arbetsförmedlingen till oss för att få reducerad avgift.

Om ditt barn är sjukt en längre tid

Om ditt barn inte kan vara på förskolan på grund av sjukdom betalar du ingen avgift från och med den 22:a kalenderdagen. Du ska då visa läkarintyg.

Om kommunen inte erbjuder plats inom fyra månader

Om kommunen inte kan erbjuda plats inom fyra månader har du rätt till lika många avgiftsfria dagar som väntetiden har överstigit fyra månader. Avgiftsbefrielsen innebär att avgiften, när barnet har fått en placering, minskas med så många dagar som förseningen har tagit. Du får alltså inte någon annan ersättning. Juli månad räknas inte med vid avgiftsbefrielse. Avgiftsbefrielsen gäller under förutsättning att barnet varit anmält till samtliga kommunala förskolor och familjedaghem (pedagogisk omsorg) i Göteborgs Stad.

Avgifter

Avgifterna gäller för år 2021.

Yngsta barnet räknas alltid som barn 1.

Avgift för barn 1-2 år:

  • Barn nr 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 510 kr/mån
  • Barn nr 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 007 kr/mån
  • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kr/mån
  • Barn nr 4: ingen avgift

Avgift för barn 3-5 år, gäller från och med augusti det året barnet fyller 3 år.

  • Barn nr 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 007 kr/mån
  • Barn nr 2: 1% av inkomsten – dock högst 503 kr/mån
  • Barn nr 3: 1% av inkomsten – dock högst 503 kr/mån
  • Barn nr 4: ingen avgift

Barn som är placerade enligt kapitel 8 paragraf 7 i skollagen betalar halv avgift.

Här kan du ladda ner dokument för att se aktuella avgifter för år 2021

Vad händer om du inte betalar avgiften?

Om du inte har betalat avgiften till förskolan, alltså har en skuld, får du ett varsel. I varslet står det när skulden senast ska vara betald för att ditt barn ska få ha platsen kvar.

Det ska också stå vilken dag som platsen inte längre finns kvar för ditt barn om du inte betalar skulden.

Om du inte betalar beslutar kommunen att säga upp ditt barn från förskoleplatsen.

När kommunen ska besluta om uppsägning på grund av att avgiften inte är betald, ska barnets behov av plats vägas enligt vad som står i Skollagen.

Du kan göra en avbetalningsplan

Du kan komma överens med inkassobolaget Visma om en avbetalning av skulden. Ditt barn får då behålla sin plats om du följer den uppgjorda avbetalningsplanen. Betalar du inte skulden förlorar ditt barn sin plats.

För att reglera skulden eller upprätta en avbetalningsplan, kontakta inkassobolaget på telefon 0771-23 24 00.

Om du har förlorat platsen kan du ansöka om en ny förskoleplats, men du måste betala din skuld innan du får en plats.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Maksut/Avgifter