Svara på platserbjudande

Här svarar du på det platserbjudande du fått.

Svar på platserbjudande

Har barnet två vårdnadshavare med gemensam vårdnad eller växelvis boende ska båda vårdnadshavarna acceptera platserbjudandet. Om vårdnadshavarna inte är överens kan placering ske utefter barnets bästa. Folkbokföringsadress eller barnets stadigvarande boendeadress kan vara vägledande vid placering. Om barnet däremot huvudsakligen bor hos den ena av vårdnadshavarna är det tillräckligt om hen accepterar erbjudandet. Om vårdnadshavare inte svarar på platserbjudandet inom angiven tid och efter påminnelse tas ansökan bort. När vårdnadshavare fått ett erbjudande utifrån de önskemål som angivits upphör ansökan att gälla, detta oavsett om barnet erbjudits plats i kommunal eller i fristående verksamhet. Barn kvarstår dock i kö till verksamhet där syskon är placerat eller om man önskar omsorg på obekväm arbetstid. Om vårdnadshavare erbjuds plats utöver önskemål kan barnet stå kvar i kö till samtliga angivna alternativ med bibehållet ansökningsdatum, detta under förutsättning att barnets vårdshavare väljer något av alternativen, accepterar, behåller köplats eller avstår vid svar på platserbjudandet

Vårdnadshavares uppgiftsskyldighet

Vid svar på platserbjudande ska vårdnadshavare göra en inkomstredovisning där inkomst samt grund för placering uppges. Detta ligger till grund för vilken avgift hushållet kommer betala för platsen samt barnens vistelsetider. Det är alltid vårdnadshavarens ansvar att lämna in korrekta uppgifter till förvaltningen och förändringar ska meddelas skyndsamt. Förändringar kopplade till ens inkomst, grund för placering samt ändrade familjeförhållanden är delar som kan påverka förskoleavgiften samt barnets vistelsetider. Även mobilnummer och mejladresser behöver uppdateras vid förändringar. Alla dessa delar uppdateras i stadens e-tjänst eller via särskild blankett.

On tärkeää vastata

Så här gör du

För att använda e-tjänsten behöver du logga in med Bank-ID eller e-legitimation. 

Svara på platserbjudande


Manual om hur du svarar på ett platserbjudande i e-tjänsten (Sve)

Manual  respond to place offer (Eng)

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda e-tjänsten.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du inte kan använda e-tjänsten för att svara på platserbjudandet så tar du kontakt med förskoleservice och ber dem skicka en pappersblankett.