Upphandlaren lyssnar på dig

Göteborgs Stad för en dialog med företag på marknaden om vilka varor och tjänster kommunen är i behov av. Det är viktigt för oss att göra upphandlingar som är anpassade efter både verksamhetens behov och vad marknaden kan erbjuda. Genom att du hör av dig till oss eller svarar på en förfrågan om information eller extern remiss har du möjlighet att bidra till upphandlingen.

Förfrågan om information och extern remiss är två olika sätt för upphandlaren att få in synpunkter och information till förfrågningsunderlaget – den kravspecifikation som ligger till grund för de varor och tjänster som ska upphandlas.

Extern remiss innebär att upphandlaren tar fram ett utkast till ett förfrågningsunderlag som du kan lämna synpunkter på. En förfrågan om information innebär att upphandlaren redan innan underlaget är framtaget går ut och frågar om det är någon särskild information som ska beaktas. 

Målet med båda dialogformerna är att skapa ett tydligt och transparent underlag där branschens erfarenheter, kunskaper och visioner tas tillvara – ett tillfälle för företag och andra intressenter till Göteborgs Stad att tidigt i processen lyfta frågor och synpunkter de anser är av vikt för att en upphandling ska få ett bra resultat.

Så går det till

Göteborgs Stad annonserar en förfrågan om information eller extern remiss via upphandlingsverktyget Visma TendSign. Det framgår tydligt vilken dialogform det är.

Så lämnar du kommentarer och synpunkter

Om du som leverantör vill lämna kommentarer och synpunkter, gör du det via funktionen frågor och svar i TendSign. Det är frivilligt att delta och deltagandet är inte en förutsättning för att lämna anbud i kommande upphandlingar inom området.

Allmänna handlingar

Tänk på att all e-post, handlingar eller brev som skickas till förvaltningen inköp och upphandling blir allmän handling, som också kan bli en offentlig handling.

Vad händer sedan?

När publiceringstiden gått ut går den upphandlande myndigheten igenom alla synpunkter. Tillsammans med en avtalsgrupp med representanter från olika verksamheter i kommunen utformas ett förfrågningsunderlag som kort därefter annonseras.

De annonserade upphandlingarna publiceras på upphandlingar.nu

Andra möjligheter till dialog

Göteborgs Stad kan även föra dialog med marknaden genom att bjuda in till dialogmöten. Dessa kan hållas genom informationsmöten med flera företag samtidigt eller genom enskilda möten. Vid informationsmöten kan staden beskriva kommande behov och förbereda inför kommande upphandling. Vid enskilda möten har du möjlighet att presentera potentiella lösningar.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats upphandlingsmyndigheten.se finns mer information om hur dialoger kan och bör genomföras.

Upphandlingsrådet

Förvaltningen för inköp och upphandling ansvarar för Upphandlingsrådet, där representanter för näringsliv, företagare, brukare av kommunala tjänster, social ekonomi och universitetsvärlden utgör samarbetspart till Inköp och upphandling samt övriga inköpsenheter i Göteborgs Stad. Upphandlingsrådet träffas fyra gånger per år och har till syfte är att främja utvecklingen av en fungerande offentlig upphandling och stärka banden mellan Göteborgs Stad, näringslivet och andra aktörer.

Upphandlingsrådets huvudsakliga uppgift är att

  • främja utvecklingen av en fungerande offentlig upphandling
  • stärka banden mellan staden, näringslivet och andra aktörer
  • fånga synpunkter på stadens inköp och upphandlingar
  • diskussionsforum för branschfrågor.

Upphandlingsrådets deltagande organisationer

Ordförande och sekreterare: Förvaltningen inköp och upphandling

Deltagare: Stadsledningskontoret, Famna, Företagarna, Handelshögskolan, Samverkansrådet för social ekonomi, Västsvenska Handelskammaren och Svenskt Näringsliv.