Små och medelstora företag

Göteborgs Stad strävar efter att ha en varierad leverantörsbas där även mindre företag har möjlighet att leverera sina varor och tjänster till stadens verksamheter. Vi följer utvecklingen av fördelningen av storleken på ramavtalsleverantörer och hur stor andel av inköpen som görs hos dessa företag.

Sedan 2010 har förvaltningen för inköp och upphandling följt fördelningen av storleken på ramavtalsleverantörer och hur stor andel av inköpen som görs hos dessa företag. Metoden har ändrats under tidens gång, men resultaten är detsamma – det är ingen nackdel att vara liten i Göteborg.

Nytt för 2020 är att det är Inköp och upphandling själva som genomfört analysen och haft full tillgång till all metod och dataunderlag. I och med ett förbättrat underlag, bland annat spendrapporten, kan nu även uppföljning göras utifrån stadens samlade inköp.

Under 2019 var 93 % av stadens leverantörer små och medelstora företag. Av dem var 58 procent mikroföretag. Analysen visar även att 59 procent av stadens totala inköp på 25 miljarder kronor gick till små och medelstora företag.

Cirkeldiagram med andel mikro, små, medelstora och stora företag som har ramavtal med Göteborgs Stad 2019.

Liknande mönster för stadens gemensamma ramavtal

Likt tidigare år är även majoriteten av ramavtalsleverantörerna mindre företag. Av de dryga 6 miljarder som ramavtalen omsätter går huvuddelen till små och medelstora företag. 2019 var 85 procent av ramavtalsleverantörerna små och medelstora företag, det är en ökning med 2 procentenheter jämfört med analysen som gjordes för 2018.

Stapeldiagram, andel små och medelstora företag som har ramavtal med Göteborgs Stad 2016-2019.