Samlad placerings- och inköpsfunktion - Spink

Göteborgs Stad har en samlad organisation som arbetar med placeringar och upphandlingskompetens inom sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Organisationen kallas Spink - samlad placerings- och inköpsfunktion.

Att bli leverantör

För att bli leverantör till Göteborgs Stad och få leverera insatser inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder behöver företaget upphandlas. Det vanliga är att delta i en ramavtalsupphandling. Ramavtalsupphandlingarna genomförs av förvaltningen för inköp och upphandling.

Om det inte finns något ramavtal för ett område eller om de upphandlade leverantörerna inte har plats gör stadsdelen en direktupphandling.

Läs mer om upphandling på sidan Inköp och upphandling

Kontakt med leverantörer

Spink har ett planerat arbetssätt för kontakter med leverantörer. Det sker tillsammans med nämnden för inköp och upphandling. Vi arbetar nu med att lägga upp en årsplan för hur vi kommer att besöka leverantörer.

Spink bjuder in leverantörer till olika former av träffar. Inbjudan sänds till alla leverantörer som är upphandlade och/eller som har tillstånd enligt IVO i Västra Götaland.

Vill du prenumerera på Spinks nyhetsbrev mejlar du till spink.info@socialsydvast.goteborg.se  

Stöd i upphandlingsärenden

Spink har ett nära samarbete med socialförvaltningarna, förvaltningen för Funktionsstöd och nämnden för inköp och upphandling och ger stöd i komplicerade upphandlingsärenden. Spink tar initiativ till nya ramavtal och kan föreslå entreprenader och abonnemangsavtal.

Leverantörsuppföljning

Spink arbetar tillsammans med nämnden för inköp- och upphandling, socialförvaltningarna och förvaltningen för Funktionsstöd för att systematisera och samordna leverantörsuppföljningen. Det handlar om att följa kvalitet, resultat och leverans från leverantörer som anlitas av Göteborgs Stad inom sektorn individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Spink har också en roll i Göteborgs Stad utifrån kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn gällande privata leverantörer.

Uppföljningarna kan grunda sig på:

 • besök på boende/hos leverantörer
 • leverantörernas egna kvalitetssystem och kvalitetsrapporter
 • systematisk uppföljning av hur socialsekreterarna uppfattar leverantörers insatser.
 • befintligt material som tillstånd, tillsynsrapporter, ramavtal, offentliga ekonomiska redovisningar samt granskningar utförda av Kunskapscenter mot organiserad brottslighet.

Så arbetar Spink med socialsekreterarna

Personalen på Spink erbjuder stöd till socialsekreterarna i socialförvaltningarna och förvaltningen för Funktionsstöd vid placeringar som:

 • hem för vård och boende (HVB),
 • socialt boende för bostadslösa och hemlösa,
 • konsulentstödd familjehemsverksamhet,
 • bostad med särskild service (BmSS),
 • annan boendelösning för personer med funktionsnedsättning,
 • insats i upphandlad öppenvårdsverksamhet,
 • stödboende, skyddsboende och boende för hedersvåld.

Målgrupperna för insatserna som Spink arbetar med är barn, unga, familjer och vuxna personer med och utan funktionsnedsättning. Spink arbetar inte med placeringar vid Statens institutionsstyrelse (SiS), daglig verksamhet, eller socialförvaltningarnas egna familjehemsenheter.

Så funkar det

 1. Socialsekreteraren fyller i Spinks placeringsformulär för en klient/brukare.
 2. En placeringshandläggare på Spink tar emot förfrågan och matchar klientens/brukarens behov med leverantörer.  I första hand används leverantörer i stadens regi och leverantörer som är upphandlade.
 3. Placeringshandläggaren på Spink tar kontakt med leverantören och ger en första information om brukaren.
 4. Placeringshandläggaren på Spink sänder en till tre rekommendationer på leverantörer till socialsekreteraren som efter ytterligare kontakter med leverantörerna ansvarar för valet av leverantör.
 5. Leverantören har både rätt och skyldighet att bedöma om brukaren passar in i den aktuella målgruppen och om man kan erbjuda en trygg och säker vård för samtliga inskrivna klienter/brukare.

Samlad bild

Göteborgs Stad har ungefär 900 leverantörer av insatser som rör individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, exempelvis boende för hemlösa och boenden för personer med funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd och service.

Med Spinks arbete kommer Göteborg att få en samlad bild av målgrupper, metoder och leverantörer inom området. Det gör att Göteborgs stad kommer att få ett mer långsiktigt perspektiv och bli en bättre avtalspart. Leverantörerna kommer att kunna få bättre underlag att basera satsningar och investeringar på.

Genom att samla arbetet med placering, upphandling och leverantörsuppföljning räknar Göteborg med att socialsekreterarna kommer att behöva lägga mindre tid på att leta insatser. Därigenom kommer de att kunna lägga mer tid på att möta personer som behöver deras kompetens och även på att utvärdera insatser för klienter/brukare.