Gemensam byggprocess

GBP är Göteborgs Stads gemensamma byggprocess som ska tillämpas av stadens byggande förvaltningar och bolag. Processen ställer krav på hur bygg- och anläggningsuppdrag startas, utförs och avslutas.

Den gemensamma byggprocessen för Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag är en del av handlingsplanen för förstärkt intern kontroll och öppenhet. Processen ska stödja stadens chefer och medarbetare vid utförande eller beställning av bygg- och anläggningsuppdrag och bidra till ett enhetligt, kvalitetssäkrat och transparent arbetssätt.

Den gemensamma byggprocessen omfattar genomförandefasen med delprocesserna förstudie, program, projektering, produktion, avsluta uppdrag och garantiförvaltning. Till varje delprocess finns styrande och stödjande dokument som tagits fram av en processledningsgrupp i samverkan med stadens byggande förvaltningar och bolag samt intressenter. Sammantaget ställer processen krav på hur bygg- och anläggningsuppdrag startas, utförs och avslutas samt att arbetet dokumenteras för att möjliggöra spårbarhet och uppföljning.

Respektive byggande förvaltning och bolag ansvarar för tillämpning och uppföljning av processen. Stadsledningskontoret är processägare för GBP.