Gemensam byggprocess

Göteborgs Stads gemensamma byggprocess, GBP, ska tillämpas av Göteborgs Stads byggande förvaltningar och bolag. Processen ställer krav på hur bygg- och anläggningsuppdrag startas, utförs och avslutas.

Riktlinje för gemensam byggprocess

Den 10 juni 2021 tog kommunfullmäktige beslut om riktlinje för gemensam byggprocess för Göteborgs Stad. Riktlinjen gäller tillsvidare för Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser, som utför eller beställer bygg- och anläggningsuppdrag. Riktlinjen gäller även för de nämnder och styrelser som inte utför eller beställer bygguppdrag och anläggningsuppdrag, men som har krav kopplade till processen.

Den gemensamma byggprocessen ska användas i alla bygg- och anläggningsuppdrag som har en totalkostnad som överstiger 22 prisbasbelopp, exklusive moms.

Flera delprocesser

Den gemensamma byggprocessen består av sex delprocesser. Från förstudie till garantiförvaltning och tillhörande processer för Ledning, styrning och kontroll samt Upphandling, avrop och inköp. I processen finns styrande och beskrivande dokument, som bland annat bygger på lagar och interna krav inom Göteborgs Stad.

Lättare att följa kraven

Syftet med gemensam byggprocess är att underlätta för styrelser och nämnder att följa de krav som ställs på ett bygg- eller anläggningsuppdrag på ett likvärdigt och korrekt sätt. På så sätt kan Göteborgs Stad minska risken för missförstånd, kostsamma problem och felaktigheter under byggprocessen.

Kommunstyrelsen är processägare

På stadsledningskontoret finns en processledning bestående av en processägare, en processledare och en processutvecklare. Processägarskapet innebär ett ansvar för att säkerställa processledning, utveckling, förvaltning, kvalitetssäkring och uppföljning av gemensam byggprocess. Som stöd till processledningen finns en strategisk samordningsgrupp bestående av processledning och ett antal direktörer från byggande förvaltningar eller bolag i Göteborgs Stad.