Göteborgs Stads upphandlings- och inköpspolicy

Här kan du läsa om Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling.

Riktlinjen gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader för Göteborgs Stad. Du hittar hela Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling här.

Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling ska säkerställa:

  • att Göteborgs Stads upphandlingar och inköp görs i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och denna policy.
  • att Göteborgs Stad anlitar leverantörer som har god affärsetik, följer lagar och förordningar, fullgör sina skyldigheter gentemot samhället, inte diskriminerar någon på grund av kön, etnisk härkomst, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller på annat sätt.
  • att varor, tjänster och entreprenader med rätt kvalitet till lägsta kostnad köps in samt att sociala och etiska hänsyn och krav på funktion och miljöhänsyn är en naturlig del av stadens upphandlings- och inköpsverksamhet.
  • att staden får instruktioner om hur verksamheterna ska agera i upphandlings- och inköpsfrågor. Administrativa besparingar avseende tid och resurser uppnås inom staden till nytta för invånarna.
  • att ett agerande i enlighet med policyn medverkar till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens, vilket medverkar till en affärsmässighet över tid.