Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling

Här kan du läsa om Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling.

Riktlinjen gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader för Göteborgs Stad. Du hittar hela Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling här.

Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling ska säkerställa att:

  • All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där stadens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse
  • De upphandlade ramavtalen eller dynamiska inköpssystemen ska användas i första hand
  • Upphandling ska bedrivas affärsmässigt och så att förtroende för staden som offentlig myndighet och avtalspart upprätthålls
  • Direktupphandlingar ska genomföras så att konkurrensen tillvaratas
  • Staden ska genom att ställa krav vid sina inköp bidra till en hållbar stad
  • Vid inköp och upphandling ska möjligheterna för små och medelstora företag att delta beaktas
  • Nämnder, styrelser eller motsvarande organ ansvarar för att gällande lagstiftning och denna riktlinje efterlevs
  • Avtal och leverantörer ska följas upp
  • Det kommungemensamma e-handelssystemet ska användas
  • Vid inköp och upphandling ska dialog föras med leverantörer och anbudsgivare i syfte att främja goda affärer och stärka stadens anseende som avtalspart och upphandlande myndighet