Jag är leverantör

Du som är ramavtalsleverantör till Göteborgs Stad har ingått en långsiktig affärsrelation med Göteborgs Stad som kund. Du kommer att få beställningar via e-handelssystemet Proceedo. Under tiden som du är vår leverantör kommer vi att göra kontinuerliga uppföljningar.

Se ditt avtal i Proceedo

När ramavtalet är signerat är det dags för dig att börja leverera. Det sker genom att kommunens beställare skickar in sin beställning via Visma Proceedo där ditt ramavtal och produkter presenteras. Därefter levererar du enligt de villkor som är specificerade i ramavtalet. Inlogg och information om hur Göteborgs Stad arbetar med e-handel.

Behöver du besvara en förnyad konkurrensutsättning?

Läs mer här om hur du besvarar en förnyad konkurrensutsättning i Proceedo.

Kontinuerlig uppföljning av ramavtal

Vi genomför kontinuerliga uppföljningar av alla ramavtal under en avtalsperiod. Syftet är att uppnå de mål och ambitioner som ligger bakom upphandlingen. Ramavtalets villkor och krav ligger till grund för uppföljningen.

Det kan till exempel gälla:

  • kontroll av leverantörens ekonomiska stabilitet
  • kontroll av att leverantören sköter sina redovisningar samt betalningar av skatter och avgifter
  • kontroll av uppfyllande av krav på kvalitet, miljö, etik och social hänsyn
  • kontroll av ekonomisk redovisning

Uppföljning av sanktioner mot Ryssland

EU har infört sanktioner mot Ryssland och Belarus med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Från 11 oktober 2022 får inga kontrakt fullföljas med leverantörer som har koppling till Ryssland. Ni som är leverantörer för Göteborgs Stads ramavtal behöver kontrollera om ni träffas av sanktioner.

Redovisning av omsättning

Som ramavtalsleverantör ska du redovisa din totala försäljning exklusive moms fyra gånger per år (kvartalsvis) enligt tabellen nedan. Redovisningen görs i efterskott och ska göras snarast möjligt dock absolut senast nedan angivna veckor.

Lämna din redovisning senast:

  • Kvartal 1 (1 jan – 31 mars): Vecka 18
  • Kvartal 2 (1 april – 30 juni): Vecka 33
  • Kvartal 3 (1 juli – 30 sep): Vecka 44
  • Kvartal 4 (1 okt – 31 dec): Vecka 4

Var redovisar vi?

Redovisningen gör du via vårt webbaserade avtalsredovisningssystem. Kundansvarig på ditt företag har fått inloggningsuppgifter. 

Frågor?

Frågor och svar om avtalsredovisningen hittar du här. Har du andra frågor kontakta vår kundservice eller mejla till ekonomi@ink.goteborg.se.

God affärsrelation

I ramavtalsvillkoren finns det en bestämmelse om anti-korruption och att du som leverantör ska följa den så kallade Näringslivskoden. Koden har tagits fram av Institutet mot mutor och är ett komplement till mutlagstiftningen. Under 2020 uppdaterades koden och fick bland annat ett helt nytt kapitel om förebyggande åtgärder. Enkelt uttryckt kan man säga att koden, som är mer restriktiv än lagen, är till för att leverantörer och beställare ska kunna känna sig trygga i sina kundrelationer. Genom att leverantörer och anställda i Göteborgs Stad förhåller sig till koden kan goda affärs- och kundrelationer fungera utan att osäkerhet om otillåtna förmåner uppkommer. 

Affärsetik enligt koden innebär att du som leverantör behöver skilja på vem som är mottagaren av en viss förmån. Olika regler gäller beroende på om mottagaren är privat eller offentligt anställd, och även beroende på vilken roll en offentligt anställd har. Om mottagaren till exempel är en person som utövar myndighetsutövning eller beslutar i offentlig upphandling innebär koden ett totalförbud mot förmåner under myndighetsutövningen eller när en upphandling genomförs. Det är såklart inte samma sak som att man inte kan ha en bra dialog eller träffas för olika möten.

När en upphandling inte pågår gäller samma regler som för övriga anställda i Göteborgs Stad och då kan vissa förmåner vara tillåtna enligt koden men det ska vara sådant som har en direkt koppling och nytta i tjänsten. I allmänhet är det tillåtet att bjuda på en måltid i samband med ett möte där arbetsrelaterade frågor diskuteras.

Det är däremot inte tillåtet med rena nöjesinslag utan koppling till arbete, som att erbjuda biljetter till idrottsevenemang på kvällstid. Som leverantör behöver du därför tänka på att inte skicka samma typ av inbjudningar, exempelvis vid ett kundevent, till alla kunder. Kunder från det offentliga ska kunna delta i delar som har nytta i tjänsten men avstå rena nöjesbetonade inslag. Inbjudningar ska också lämnas öppet, vilket innebär att de skickas till arbetsgivaren och inte till särskilt utvalda personer.