Hållbar upphandling

Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för cirka 26 miljarder kronor varje år. Upphandling är ett viktigt verktyg att påverka mot en hållbar utveckling. Stadens leverantörer hjälper oss att minska vår miljöpåverkan och bidra till bättre villkor för människor som producerar varor och utför tjänster åt staden.

Hållbarhetskrav

De krav och villkor som Göteborgs Stad ställer i upphandlingar kan grundas i politiska beslut, styrande dokument eller riktlinjer för staden. Beroende på vilken påverkan varorna eller tjänsterna har på miljö eller människor anpassas villkoren.

Göteborgs Stad tillämpar alltid gällande lagar och förordningar och följer oftast Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.

Vi ställer krav inom miljö, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Miljö

Miljöledningssystem

Vid en upphandling av varor eller tjänster med olika miljörisker kan det vara motiverat att kräva att leverantörer ska bedriva ett systematiskt miljöarbete, genom att ha ett miljöledningssystem.

I ett miljölednings­system genomförs förbättringarna stegvis med hjälp av planering, åtgärder och uppföljning. De allra flesta organisationer som har ett certifierat miljölednings­system följer den internationella standarden ISO 14001, men det finns även andra standarder.

Miljöspendanalys

Göteborgs Stad mäter hur de offentliga inköpen påverkar klimatet i en årlig miljöspendanalys. Under 2020 köpte Göteborgs Stad in varor och tjänster för totalt 26 miljarder kronor. Det genererade 427 000 ton koldioxidekvivalenter, ett mått som används för utsläpp av växthusgaser. Det motsvarar 0,7 ton koldioxidekvivalenter per invånare. 

Miljöspendanalys för Göteborgs Stad år 2020

Fordon och transporter 

I Göteborgs Stads miljö-  och klimatprogram finns målet att utsläpp av växthusgaser från transporter i Göteborg ska minska med minst 90 procent till år 2030 jämfört med år 2010.

Dessutom antog staden 2019 Fossilfritt Sveriges transportutmaning som syftar till att senast 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.   

Krav på fordon ställs idag inom två huvudområden: avtal för olika transporttjänster och transportintensiva avtal, det vill säga ett varu- eller tjänsteområde som kräver mycket transporter men där transporten inte är den huvudsakliga tjänsten.

Gemensamma miljökrav för fordon vid entreprenader 

Kemikalier 

Det finns tusentals kemikalier i de produkter vi använder.  I Göteborgs Stads upphandlingar ställs kemikaliekrav för att uppfylla lokala miljömål för giftfri miljö. I första hand prioriteras barns vardag. Fokus ligger på att byta ut de farligaste ämnena, så kallade utfasningsämnen, men även vissa riskminskningsämnen.  Läs mer i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

När det gäller innehåll av farliga kemikalier och mikroplaster kan Göteborgs Stad behöva ställa mer långtgående krav inom vissa områden, exempelvis byggprodukter, möbler och lek och hobbymaterial. Det görs med stöd av Upphandlingsmyndighetens kravpaket för giftfri förskola, miljömärkningar som Svanen, Bra miljöval och EU Ecolabel eller motsvarande. 

Cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande

Att minska avfallsmängderna och att få ett mer cirkulärt flöde av resurser i samhället får goda effekter på klimatet och andra miljöområden. Inom utvalda avtalsområden arbetar Inköp och upphandling för mer cirkularitet och minskad resursförbrukning. I avtalen för möbler har till exempel krav ställts för att underlätta återbruk av möblerna. Inom flera avtal ses engångsartiklar över och produkter för flergångsbruk läggs till på avtal. Inköp och upphandling ser positivt på leverantörer som kan leverera varor och tjänster som är anpassade efter ett cirkulärt flöde.

Märkning av varor

Göteborgs Stad vill göra det enkelt för stadens anställda att välja miljövänliga alternativ när de köper varor från stadens ramavtal. Inköp och upphandling ställer krav på leverantörerna att miljövänliga produkter ska därför märkas ut i Göteborgs Stads e-handelssystem.

Social hållbarhet

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO

Göteborgs Stad ställer arbetsrättsliga villkor enligt ILO där det kan finnas risk för dåliga arbetsvillkor vid produktion utomlands. I villkoren ställer vi krav på en uppförandekod med tillhörande rutiner.

Uppförandekoden ska baseras på:

  • ILO:s åtta kärnkonventioner
  • FN:s barnkonvention; artikel 32
  • Den nationella lagstiftningen i produktionslandet.
  • Spårbarhet

Om avvikelser från villkoren upptäcks vid en uppföljning kan Göteborgs Stad ställa krav på att dessa ska åtgärdas.

Fairtrade City

Göteborgs Stad är en diplomerad Fairtrade-stad och vill vara ett föredöme för rättvis handel och etisk konsumtion. I vissa upphandlingar ställs därför krav på att hela eller delar av sortimentet ska vara etiskt märkt. Detta gäller exempelvis upphandling av kaffe, fotbollar och t-shirts.

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal

Göteborgs Stad ställer arbetsrättsliga villkor om det finns risk för dåliga arbetsförhållanden i upphandlingar där arbete utförs inom Sverige.

Arbetsrättsliga villkor utgår från aktuell branschs kollektivavtal som är överenskommet av arbetsmarknadens parter. Villkoren gäller: 

  • Lön
  • Semester
  • Arbetstid

Villkoren är inte ett krav på att ni ska ha tecknat ett kollektivavtal.

Leverantörer kan bli uppföljda av Göteborgs Stad eller av en av staden utsedd oberoende konsult. Om arbetsrättsliga villkor hos Upphandlingsmyndigheten

Kartläggning om konfliktmineraler

Konfliktmineraler är mineraler som utvinns från gruvor i konfliktdrabbade områden, vars intäkter finansierar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Göteborgs Stad har gjort en kartläggning över vilka produkter som stadens verksamheter köper som innehåller konfliktmineraler. Kartläggningen resulterade i slutsatsen att staden vill minska inköpen av produkter som innehåller konfliktmineraler samt att förlänga hållbarheten på de produkter vi redan har som innehåller konfliktmineraler. Vill du ta del av kartläggningen? Mejla Inköp och upphandlings kundtjänst.

Social hänsyn genom sysselsättning

Göteborgs Stad har som mål att få fler människor i arbete och att minska de sociala klyftorna i Göteborg. I vissa upphandlingar ställer upphandlare i samverkan med arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen därför krav på sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden enligt den modell som kallas social hänsyn.

Tillgänglighet för alla

De varor och tjänster som upphandlas ska vara tillgängliga för alla Göteborgs Stads invånare och medarbetare.

Upphandlingslagstiftningen kräver ibland att tillgänglighetsvillkor ställs. Exempel på tillgänglighetsvillkor som du som leverantör kan möta i våra upphandlingar är krav på tekniska standarder på hemsidor, appar och system, flerspråkighet i text och tal, förbud mot allergener, intern kompetens om tillgänglighet inom ert verksamhetsområde, användarvänlighet samt mått och utformning av produkter.

Reserverad upphandling

Göteborgs Stad vill öka andelen reserverade upphandlingar. Det innebär att Göteborgs Stad reserverar hela kontrakt till leverantörer som inkluderar personer långt från arbetsmarknaden i sin verksamhet. Syftet är att möjliggöra för dessa verksamheter att kunna tilldelas kontrakt som de inte kan få under normala konkurrensförhållanden.

Ekonomisk hållbarhet

Sund konkurrens

De allra flesta leverantörer vill göra rätt för sig. Det finns dock risk att seriösa leverantörer konkurreras ut av oseriösa företag som drar fördelar gentemot sina konkurrenter genom att bryta mot lagar och regler.

Det kan handla om att inte betala skatt, inte följa avtalsvillkor, osunda arbetsvillkor eller exploatering av arbetskraft. Följden av detta kan bli att staden får mindre skatteintäkter, att miljövinsterna uteblir samt att seriösa leverantörer väljer att inte lämna anbud.

Göteborgs Stad har ett aktivt förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet för att motverka att vi gör affärer med osunda leverantörer som i sin tur har osunda underleverantörer. Detta arbete innebär att ni ska bli kontrollerade vid anbudslämning/avtalsteckning men också att ni kan komma att bli granskade under avtalets gång.