Hållbar upphandling

Göteborgs Stad köper in varor och tjänster för drygt 25 miljarder kronor varje år. Genom att ställa miljömässiga, sociala och etiska krav vid upphandlingar har vi möjlighet att minska kommunens egen miljöpåverkan. Vi ger också signaler till marknaden att styra mot en mer hållbar produktion och handel.

Miljö

Göteborgs Stad kan ställa miljökrav på dig som är ramavtalsleverantör till stadens förvaltningar och bolag. Det kan bland annat handla om att bedriva ett systematiskt miljöarbete. Krav kan också ställas på de varor och tjänster er verksamhet levererar. Karaktären på kraven baseras på den förväntade påverkan ert verksamhetsområde kan ha på miljön. Det kan grunda sig i särskilda politiska beslut eller Göteborgs Stads styrande dokument och riktlinjer inom hållbarhetsområdet.

Göteborgs Stad tillämpar alltid de lagar och förordningar som gäller på miljöområdet och oftast följ Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier

Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader hittar du här.

Märkning av varor

Göteborgs Stad vill att stadens anställda ska kunna välja miljövänliga alternativ på ramavtal när det är möjligt. Miljökrav ställs därför ofta på de varor och tjänster som Göteborgs Stad vill köpa in. När miljökrav har ställts på ett upphandlat sortiment är det viktigt att detta synliggörs i Göteborgs Stads e-handelssystem. Detta gör du som leverantör i samråd med den som är ansvarig för ert avtal. Genom att märka era produkter i systemet gör du det möjligt för Göteborgs Stads anställda att göra medvetna val. 

Etik

Göteborgs Stad ställer ofta etiska krav i upphandlingar. De etiska kraven grundar sig på att leverantören har, och arbetar efter, en uppförandekod. Uppförandekoden ska baseras på:

  • ILO:s åtta kärnkonventioner
  • FN:s barnkonvention; artikel 32
  • Den nationella lagstiftningen i produktionslandet.

Om avvikelser från kraven upptäcks vid en uppföljning kan Göteborgs Stad ställa krav på er som leverantör att åtgärda dessa. Etiska avvikelser kan exempelvis handla om risker för dåliga arbetsvillkor i produktionen.

Fairtrade City

Göteborgs Stad är diplomerad Fairtrade-stad och vill vara ett föredöme för rättvis handel och etisk konsumtion. I vissa upphandlingar ställer vi därför krav på att hela eller delar av sortimentet ska vara etiskt märkt. Detta gäller exempelvis när vi upphandlar kaffe, fotbollar och t-shirts.

Kartläggning om konfliktmineraler

Konfliktmineraler är mineraler som utvinns från gruvor i konfliktdrabbade områden. Intäkterna från utvinningen används för att finansiera väpnade konflikter och medföljande allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Göteborgs Stad har gjort en kartläggning över vilka produkter som stadens verksamheter köper som innehåller konfliktmineraler. Vill du ta del av informationen? Begär ut rapporten genom att kontakta oss!

Social hänsyn

Göteborgs Stad har som mål att få fler människor i arbete och att minska de sociala klyftorna i Göteborg. I vissa upphandlingar ställer vi därför krav på till exempel sysselsättning, goda arbetsvillkor och tillgänglighet. Läs mer om Social hänsyn i Göteborgs Stad.

Tillgänglighet för alla              

De varor och tjänster som upphandlas ska användas av Göteborgs Stads personal och Göteborgs invånare. Målsättningen är att de varor och tjänster som köps in är tillgängliga för dem som tar del av kommunens service.

Tillgänglighetsvillkor är förhållandevis nytt i när det kommer till upphandling, men den nya upphandlingslagstiftningen lyfter fram dem, liksom andra EU-direktiv. Beroende på vad som ska upphandlas och hur det ska användas, är villkoren väldigt olika utformade. Den gemensamma målsättningen är att öka tillgängligheten till fysiska platser och produkter samt att göra information mer tillgänglig.