Riktvärden för utsläpp av förorenat vatten

I Göteborg har vi riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattenledningar och vattendrag. Förorenat vatten kan uppstå vid olika typer av verksamheter, till exempel tvättning och borttagning av färg från tak och fasader, länsvatten från marksaneringsprojekt, avloppsvatten från industrier.

Skydda våra vattendrag

För att skydda vattendragen i Göteborgs har miljöförvaltningen tagit fram riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten. Det finns inga nationella riktvärden för utsläpp av förorenat vatten.

Riktlinjerna är tänkta att vara till hjälp för dig som driver företag eller är fastighetsägare så att du vet vilka krav som miljöförvaltningen ställer om förorenat vatten behöver avledas till dagvattennätet eller till ett vattendrag.

Riktlinjer

Som verksamhetsutövare har du ett ansvar att känna till och minimera påverkan på miljön. Riktlinjerna baseras på följande principer:

  • Utsläpp av föroreningar ska begränsas vid källan.
  • Riktvärdena ska uppfyllas i verksamhetens anslutnings- eller utsläppspunkt till dagvattenledning eller vattendrag.
  • Riktvärdena är lågt satta. Vatten som har föroreningshalter som är lägre än riktvärdena kan i de flesta fall släppas till ett känsligt vattendrag.
  • I vissa fall kan det vara lämpligt att du som verksamhetsutövare gör en platsspecifik bedömning där du utgår från förväntade föroreningar, mängder vatten samt recipientens känslighet. Sedan beslutar miljöförvaltningen om de platsspecifika riktvärden som du föreslår är tillräckliga.

Riktlinjerna togs fram 2008. Riktlinjerna och riktvärdena reviderades och uppdaterades i en ny rapport 2013.

Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten

Inom vattenskyddsområden är det extra viktigt att minimera föroreningar i vattnet. Det räcker med mycket låga halter olja i dricksvatten för att det ska bli odrickbart på grund av smak och lukt.

Riktvärden

Kopplat till riktlinjerna finns riktvärden för de vanligast förekommande föroreningarna, till exempel metaller, olja och PAH. Riktvärdena gäller både tillfälliga och kontinuerliga utsläpp. Riktvärdena är generella och ska kunna tillämpas på olika typer av verksamheter. I vissa fall är det lämpligt att göra en platsspecifik bedömning utifrån förutsättningarna i det specifika projektet.

Riktvärdena blir juridiskt bindande först när miljöförvaltningen fattar beslut i det enskilda fallet.

Rening av dagvatten

Föroreningar i dagvatten uppmärksammas allt mer och dagvattenrening har fått ökat fokus under senare år. Källor till föroreningar i dagvatten ska begränsas och material som innebär minsta möjliga påverkan på miljön ska användas.
Göteborg ska verka för att begränsa tillförseln av föroreningar till dagvattnet från trafiken. Lösningar ska utformas så nära källan som möjligt så att föroreningarna inte sprids utan tas omhand lokalt.

Här kan du läsa mer om reningskrav för dagvatten i Göteborg, som baseras på miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden.