Anmäl dagvattenanläggning

Förorenat dagvatten behöver renas innan det leds bort. Innan en ny reningsanläggning för förorenat dagvatten byggs kan det krävas en anmälan till miljöförvaltningen.

När krävs det anmälan för dagvattenanläggning?

På sidan Krav på rening av dagvatten finns det anvisningar och en metodik för att ta fram lämplig dagvattenrening.

I vägledningen Reningskrav för dagvatten framgår det också när en dagvattenanläggning ska anmälas till miljöförvaltningen. 

Dagvatten som avleds från mark inom detaljplanelagt område klassas som avloppsvatten, enligt miljöbalken. Det gäller till exempel dagvatten från industriområden och vägar, parkering samt flerfamiljshusområden och centrumområden.

 

Så här gör du

Anmälan av dagvattenanläggning

Anmälan ska innehålla uppgifter om dagvattenanläggningens dimensionering, placering, reningsfunktion och andra skyddsåtgärder, till exempel avstängningsanordning och larm.

Dagvattenreningen ska baseras på en platsspecifik dagvattenutredning med beräkning av föroreningsbelastning och flöden, reningseffekt och vart vattnet avleds samt recipientens känslighet. I dagvattenutredningen ska det finnas en motivering till val av anläggning och dess reningsgrad. Bifoga dagvattenutredningen till anmälan.

Bifoga en karta över anläggningens placering samt utsläppspunkten. Det bör finnas uppgifter om installations- och driftkostnader.

Beskriv hur anläggningen ska kontrolleras och skötas samt vem som är ansvarig.

Anmälan ska göras senast sex veckor innan byggstart.

Använd blanketten Anmälan om dagvattenanläggning

Detta händer när du skickat in din anmälan

När du skickat in anmälan granskar miljöförvaltningen de uppgifter du lämnat. Är anmälan inte komplett begär vi kompletteringar. Anmälan kan skickas på remiss till ledningsägaren för yttrande. När anmälan är komplett fattar vi beslut inom sex veckor.

Om din verksamhet ändras

Det är viktigt att du informerar miljöförvaltningen om du ändrar anläggningen jämfört med det du beskrivit i din anmälan.

Avgift för anmälan

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggning av din anmälan. I handläggningen ingår att granska de uppgifter du lämnat och begära kompletteringar i det fall vi bedömer att anmälan inte är komplett samt fatta beslut i ärendet.