Regler för oljeavskiljare

Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i avloppet eller dagvattennätet behövs en oljeavskiljare. Detta gäller vid bensinstationer, biltvättar, verkstäder, parkeringshus och skrotverksamhet eller liknande verksamheter.

Oljeavskiljare?

Oljeavskiljare behövs i verksamheter där det finns risk att olja eller oljeförorenat vatten kan nå avloppet eller dagvattennätet, diken och vattendrag.

Oljeavskiljare behövs vid bensinstationer, biltvättar, verkstäder, skrotverksamhet, parkeringshus och liknande verksamheter. I miljöförvaltningens faktablad När krävs oljeavskiljare kan du läsa mer om regler för oljeavskiljare.

För dagvatten som avleds från andra typer av verksamhetsområden och exempelvis parkeringsplatser kan annan rening behövas, se Krav på rening av dagvatten.

Finns det föroreningar i mark?

Om det är risk för markföroreningar där oljeavskiljaren ska installeras kan du behöva göra markundersökning. Läs mer om detta under Föroreningar i mark, vatten eller byggnader.

Krav på oljeavskiljaren

Oljeavskiljaren ska uppfylla Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858-1 och:

  • vara försedd med larm kopplad till varningslampa och ljudsignal
  • vara utrustad med avstängningsfunktion
  • det ska gå att ta prov på utgående vatten

Avskiljaren ska dimensioneras för minst ett 2-årsregn i 10 minuter enligt beräkningsmodellen i Gryaabs riktlinjer för olje- och slamavskiljare. Ta hjälp av en sakkunnig konsult för att beräkna oljeavskiljarens storlek. Beräkningen ska godkännas av Gryaab.

  • Installation av en oljeavskiljare är en anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen och ska anmälas till stadsbyggnadskontoret.
  • När oljeavskiljaren är installerad och tas i bruk ska den registreras hos Kretslopp och vatten. Det gör du genom att fylla i blanketten Komplettering av uppgifter om oljeavskiljare.
    Komplettera blanketten med en ritning där oljeavskiljaren är markerad. 

Tömning, kontroll och besiktning

Tömning, besiktning och kontroll ska rapporteras till Kretslopp och vatten, Göteborgs stad. Exempel på entreprenörer som har genomgått utbildning för kontroll av oljeavskiljare hittar du under Tömning av oljeavskiljare.

Tömning ska göras efter behov. Tumregeln är att toppsugning görs när oljeskiktet är 5 cm och slamsugning när slamskiktet är 15 cm.

  • Kontroll av olje- och slamnivå ska göras minst en gång i halvåret, varav en gång per år av oberoende kontrollant* (1-årskontroll)
  • Besiktning av oljeavskiljarens funktion ska göras vart femte år av oberoende kontrollant* (5-års besiktning)

*oberoende kontrollant ska vara en person som genomgått utbildning, se länk ovan, för exempel på entreprenörer som genomgått utbildning.

Du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare ansvarar för att oljeavskiljaren töms och kontrolleras regelbundet och inte släpper ut olja.