Så här ansöker du om VA-anslutning

Här får du reda på hur du ska göra för att ansluta din fastighet till Göteborgs kommunala vatten och avlopp. Du får veta vad du behöver för att kunna ansöka, hur du ansöker och hur vi behandlar din ansökan.

Du kan ansluta till dricksvatten och spillvatten, och ofta även dagvatten

Beroende på var du bor i staden kan du ansluta dig till antingen kombinationen av dricksvatten och spillvatten, eller kombinationen dricksvatten, spillvatten och dagvatten. I vissa delar av Göteborg, främst i ytterområdena, går det inte att ansluta sin fastighet till dagvattennätet.

Dricksvatten är rent vatten som har passerat och beretts i ett vattenverk och är klassat som ett livsmedel. Spillvatten är använt vatten från till exempel toa, dusch, disk och tvätt. Dagvatten är det regn, snö och hagel som rinner av vägar, parkeringsplatser och tak.

Här har vi i ett häfte sammanfattat det viktigaste av vad du som fastighetsägare bör veta om hur dagvatten ska kopplas

 • Det här behöver du veta innan du ansöker om anslutning till VA-nätet

  Du måste anmäla ditt VA-arbete

  Ska du installera vatten och avlopp eller om du tänker flytta VA-ledningar på din tomtmark är det ett anmälningspliktigt arbete. Det betyder att du måste anmäla det till stadsbyggnadskontoret. Anmälningspliktiga arbeten kräver inte bygglov, men måste anmälas till stadsbyggnadskontoret även om de görs i ett större bygglovsbefriat arbete.

  Finns det verksamheter som släpper ut fett eller olja i avloppet?

  Om det kommer att finnas en verksamhet som släpper ut mer fett än normalt hushållsspillvatten, till exempel en restaurang, i din fastighet måste du installera en fettavskiljare

  Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i avloppet eller dagvattennätet måste du ha en oljeavskiljare. Detta gäller vid bensinstationer, biltvättar, verkstäder, parkeringshus och skrotverksamhet eller liknande.

  Behöver du veta var andra VA-ledningar går?

  Vill du veta var VA-ledningarna du söker ligger ska du gå in på "Ledningskollen" via vår sida "Var ligger VA-ledningarna?". Det är en webbtjänst där du kommer i kontakt med alla ledningsägare som har ledningar i det aktuella området.

  Om du nekas VA-anslutning

  I vissa delar av Göteborg går det inte att ansluta till kommunalt VA. Det bestäms av Kretslopp och vattens geografiska verksamhetsområde  hur vårt nät sträcker sig.

  När vi fått din VA-beställning tittar vi på om du kan få ansluta till det kommunala VA-nätet. Om fastigheten ligger utanför vårt verksamhetsområde kan vi inte garantera att du får kommunal VA-anslutning. Beroende på hur området ser ut kan anslutning erbjudas eller nekas. Om vi inte kan ansluta dig till det kommunala nätet kan du vända dig till Miljöförvaltningen för att få hjälp med att ordna eget vatten och avlopp.
 • Så här gör du för att ansöka om VA-anslutning

  Om du vill ansluta en småhusfastighet

  Är din fastighet ett småhus, och du vill ansluta dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till den ska du beställa det hos oss på Kretslopp och vatten med blanketten Beställning av VA-anslutning för småhus. Ska du bygga ett nytt hus måste du ha en godkänd beställning av VA-anslutning från Kretslopp och vatten innan du kan få startbesked från stadsbyggnadskontoret.

  Om du vill ansluta någon annan form av fastighet

  För alla andra anslutningar, till exempel till flerfamiljshus, kontor, verksamheter eller småhus med gemensam anslutningspunkt, använder du vår blankett Beställning av VA-anslutning för övrig fastighet.

  Se till att din ansökan är komplett

  Kontrollera att du har fyllt i alla uppgifter innan du skickar blanketten till oss, och kontrollera också att du har skickat med de ritningar vi vill ha. När vi har fått en komplett beställning tar det för närvarande omkring 20 veckor för innan vi kan behandla ditt ärende. 

  Bifoga även en karta (nybyggnadskarta eller VA-situationsplan) som visar ledningarnas läge inom din tomtmark och läge för fördröjningsmagasin.

  Vi behandlar bara kompletta beställningar och din ansökan måste vara komplett för att läggas i vår kö. När vi får din ansökan registrerar vi den som ett ärende och den får ett ärendenummer. Ange alltid ditt ärendenummer till oss på Kretslopp och vatten i all kontakt som gäller din ansökan.

  Beställningen mejlar du till:

  va-anslutning@kretsloppochvatten.goteborg.se

  eller skickar via post till:

  Kretslopp och vatten
  Kundnära Tjänster
  VA-anslutning
  Box 123
  424 23 Angered.

  Behöver du tillfällig anslutning av vatten och avlopp?

  Ska du ställa upp av en tillfällig arbetsbod ska du också ansöka om tillfällig anslutning av vatten och avlopp. ring vår kundservice innan kl 12 vardagar, så kopplar de dig vidare till oss som arbetar med anslutningar. Du kan också mejla oss direkt på va-anslutning@kretsloppochvatten.goteborg.se.

 • Vad händer med din ansökan?

  När vi har fått en komplett beställning tar det för närvarande omkring 20 veckor innan vi kan ta oss an ditt ärende. Vi fördelar ärendena till våra handläggare i tur och ordning efter de datum de kommit in till oss.

  När vi börjar behandla ditt ärende blir du kontaktad av en av våra handläggare. Det brukar ta 1-2 veckor att behandla ditt ärende och under denna tid kan du ändra i din ansökan i samråd med handläggaren.

  Anslutningshandläggaren skickar dig sedan en godkänd beställning tillsammans med våra föreskrifter och en preliminär prisuppskattning. Föreskrifterna innehåller information om vilka förutsättningar som gäller för anslutning, vad som behöver göras vid inkoppling, besiktning, installering av vattenmätare och annan viktig information. Läs denna information noggrant!

 • När servisen – anslutningspunkten – för ditt VA är på plats

  När VA-beställningen är godkänd har du tre veckor på dig att göra ändringar i den. Gör du inga ändringar kommer vi att beställa utbyggnad av serviserna. Servisen är den punkt i kommunens VA-nät där du ska koppla på ditt vatten och avlopp. Den läggs vanligtvis ungefär en halv meter utanför din tomtgräns. När serviserna är byggda kommer ägaren till fastigheten att få en faktura av oss för arbetet med servisen.

  Om serviserna finns sedan tidigare skickar vi en faktura i samband med att vi godkänner VA-beställningen. Fakturan skickas till ägaren av fastigheten eller till den som har ett arrendeavtal med markägaren.

 • Våra byggkontrollanter ska besiktiga VA-inkopplingen innan du kan använda den

  Du måste ha en vattenmätare kopplad till dricksvattenledningen in i din fastighet. Du får själv förbereda platsen för montering av vattenmätare, men det är bara vår personal som får montera den. Du kan läsa mer om det på sidan Om vattenmätare och avläsning.

  När inkopplingen till de kommunala ledningarna är gjord kontaktar du våra byggkontrollanter så att de kan besiktiga anslutningen. Besiktningen ska göras efter du har kopplat ditt VA till allmän ledning men innan schakten är återfyllda, så att våra kontrollanter tydligt kan se att allt är riktigt gjort. De utfärdar inte något besiktningsprotokoll om besiktningen inte kunnat göras i öppet schakt.

  Avsyningsprotokollet som du får av byggkontrollanterna lämnar du till stadsbyggnadskontoret, som är de som ger dig slutbesked om din inkoppling. När inkopplingen är godkänd är din VA-anläggning klar att börja användas.