Ansök om tillstånd för uteservering

Här kan du läsa om hur du ansöker om tillstånd för uteservering. Du ansöker hos polismyndigheten. Om du behöver bygglov behöver du också ansöka om det hos stadsbyggnadskontoret.

Du söker tillstånd hos polisen

Du behöver tillstånd enligt ordningslagen för att använda offentlig plats, till exempel sätta upp en uteservering och ansöker därför om tillståndet hos polismyndigheten. Om din uteservering ska placeras på allmän mark rådfrågar Polisen Trafikkontoret i Göteborgs Stad, om det är en lämplig plats. Behöver du bygglov så ska du ansöka om det på Stadsbyggnadskontoret.

Vem ansvarar för vad?

När du vill ha en uteservering behöver du ha kontakt med flera myndigheter, som ansvarar för olika saker.

Polismyndigheten

Polisen tar emot och bedömer din ansökan om uteservering och avgör om det är lämpligt enligt ordningslagen.

Trafikkontoret

Trafikkontoret ansvarar för marken i Göteborgs Stad och är så kallad remissinstans för Polismyndigheten. Det innebär att polisen rådfrågar Trafikkontoret, innan de avgör om du ska få tillstånd eller inte. Det gäller om din uteservering ska placeras på stadens mark. För att få använda stadens mark betalar du hyra, till Trafikkontoret.

Stadsbyggnadskontoret

Om du ska bygga in din uteservering till en så kallad sommarveranda, krävs det bygglov. Det ansöker du om hos Stadsbyggnadskontoret. En bygglovpliktig veranda kan inte sökas för vintersäsongen.

Sommar- och vinterperiod

Tillstånden för uteservering är uppdelade på sommar- och vintersäsong. Ditt tillstånd gäller för en säsong. Du kan söka sommar- och vinterperiod i samma ansökan.

Sommarsäsong 1 april - 31 oktober

Vintersäsong 1 november - 31 mars

Vad kostar tillståndet?

De avgifter du ska betala beror på var din uteservering ska placeras och hur den utformas, till exempel om det krävs bygglov.

Avgift för tillstånd från polisen

Du betalar alltid en avgift till polisen för själva ansökan om tillstånd.

Se polisens webbplats för aktuell avgift

Avgift för att använda Göteborgs Stads mark

Om din uteservering ska placeras på allmän mark betalar du en avgift till kommunen.

Avgifter för att använda stadens mark

Avgift för eventuellt bygglov

Om du behöver bygglov för din uteservering betalar du en avgift för det. I stadsbyggnadsnämndens prislistan, under rubriken Bygglov, uteserveringar kan du se vad du ska betala.

Avgifter för byggärenden

Innan du ansöker

Se till att din tänkta uteservering följer reglerna

Här hittar du regler för hur en uteservering ska utformas.

Rådfråga trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret

Innan du ansöker är det bra om du tidigt kontaktar trafikkontoret för råd om placering och stadsbyggnadskontoret för råd om utformning av din uteservering. Kom ihåg att detta bara är en rådgivning. Det är polismyndigheten som avgör om du får tillstånd eller inte.

Ta fram handlingar att bifoga i din ansökan

I din ansökan om tillstånd behöver du också och bifoga följande handlingar:

  • Planritning i skala 1:50 som visar uteserveringens placering och yttermått. För att det fria passagemåttet ska kunna bedömas ska ritningen också innehålla alla fasta föremål som träd, stolpar, cykelställ och gatumöbler. Ritningen ska vara måttsatt. Skriv ut måtten på uteserveringen på ritningen.
  • Tvärsektionsritning, uteserveringen sedd från sidan, i skala 1:50 som visar anslutning till husfasad och mark.
  • Ritning som tydligt visar avgränsningens utformning och hur tillgängligheten tillgodoses. För att det ska vara möjligt att bedöma krävs att skalan är minst 1:50 och att ritningen är försedd med mått. Ange också vilket material som avgränsningen, till exempel ett staket, är tänkt att bestå av. Bifoga gärna ett fotografi på platsen. Det underlättar behandlingen av din ansökan.
  • Berörda fastighetsägares synpunkter.

Ritningar att utgå ifrån finns på stadsbyggnadskontoret

Beställ ritningar

Så här gör du

Du ansöker om tillstånd, antingen direkt via polisens webbplats eller genom att fylla i och skicka in blanketten. Oavsett hur du ansöker ska du även bifoga de ritningar och andra handlingar som du behöver ta fram.

Ansök via polisens webbplats

Ansök om tillstånd för uteservering, polismyndigheten

Bilaga att bifoga i ansökan

Uteservering sommar 1 april - 31 oktober

Uteservering vinter 1 november - 31 mars

Ritningar att bifoga i ansökan

Bifoga en ritning med mått på uteserveringens storlek samt hur stor del av gångbanan som blir kvar för gående.

Det ska alltid finnas kvar minst 1,5 meters bred gångbana.

Är gångbanans bredd större än 3 meter, får halva gångbanans bredd användas för uteservering.

Om din uteservering behöver bygglov

Behöver din uteservering byggnadslov måste du följa de regler som gäller för just uteserveringar och bygglov. Här hittar du mer information om hur du ansöker om bygglov för uteserveringar.