Tung trafik

För tung trafik finns det speciella regler och restriktioner som gäller för en del gator och vägar. Exempel på restriktioner kan vara begränsad vikt, förbud att köra, låg och fri höjd.

Kring Domkyrkan får tung trafik bara köra mellan 05 och 11

Det råder förbud mot att köra tung lastbil över 3,5 ton mellan 11-05 alla dagar i området mellan Östra-, Södra- och Västra Hamngatan och i princip mot kanalen i Söder. Stora Saluhallen ligger utanför förbudsområdet.

Det gäller alla tunga fordon oberoende vilken typ av transport; varudistribution, avfall, bygg med mera. Det gäller inte lätta lastbilar som väger mindre än 3,5 ton såsom paketbilar, vans och liknande.

Parkering för lastbil och buss

Här finner du mer information om parkering för lastbil och buss i Göteborg

Bärighetsklasser

Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser: BK1, BK2, BK3 och BK4. Klassningen är beroende av hur hög den tillåtna fordonsvikten är.

Viktbestämmelserna för BK1 gäller på den övervägande delen av det allmänna vägnätet. Inom tätort är det betydligt mer ovanligt med gator som klassas som BK1. Det kommunala vägnätet har bärighetsklass BK 2 som standard.

Viktklasserna BK1, BK2, BK3 och BK4 är bestämda i Trafikförordningen, Kapitel 4 §12.

Vägar i olika bärighetsklasser hittar du i den Nationella vägdatabasen. Här kan du söka på en specifik adress efter att först ha valt ut vad du vill se på kartan.

Begränsning gällande axeltryck eller bruttovikt

Högsta tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck med mera bestäms av vilken bärighetsklass vägen tillhör. I trafikförordningens 4 kap, Bestämmelser för trafik med motordrivna fordon , finns värdena som inte får överskridas för respektive bärighetsklass.

För den tunga trafiken i Göteborgs kommun rekommenderas de gator och vägar som tillhör BK1. Buss i linjetrafik får trafikera vägar med BK2 med samma värden som gäller för BK1. På Götaälvbron, höger körfält, gäller högsta bruttovikt 3,5 ton.

Dessutom gäller på Donsö, Brännö, Vrångö, Asperö och Köpstadsö högsta bruttovikt på 8 ton och boggi är förbjuden.

Förbud mot trafik med tung lastbil

Gatorna i Göteborg där det är förbud mot trafik med tung lastbil, alltså som har en totalvikt på mer än 3,5 ton.

Vägar med begränsad höjd (eller låga vägportar)

För höga fordon eller fordon med hög last finns inga generella eller formella begränsningar. Däremot finns praktiska begräsningar i form av exempelvis vägportar, portaler/fackverk för vägvisning och elektriska ledningar. Vägar med begränsad höjd (eller låga vägportaler)

Höjdhindren där den fria höjden är lägre än 4,5 meter märks ut med vägmärke.Vid vägvisningsportaler och elektriska ledningar är den fria höjden normalt 5,5 meter. Det finns dock stor anledning att särskilt undersöka och planera färdvägen för fordon/transporter med last högre än 4,5 meter.