Farligt gods

Transport av farligt gods är förenat med risker. Därför finns det restriktioner för farliga transporter.

Transport av farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods.

Utgångspunkten för alla regler om transport av farligt gods är internationella (FN) rekommendationer. Sverige är sedan 1974 anslutet till den europeiska överenskommelsen om internationella transporter av Farligt gods på väg, ADR.

Länsstyrelsen har i samråd med berörda myndigheter beslutat om lokala trafikföreskrifter för transporter av farligt gods i Göteborgs kommun. Du kan läsa mer på Länsstyrelsens webbplats

Du finner mer information om transport av farligt gods på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats.