Dubbdäcksförbud

På Friggagatan och Odinsgatan i Göteborg får du inte köra med dubbdäck. Har du dubbdäck på bilen måste du välja en annan väg. Bryter du mot förbudet kan du få böter.

Fördelar med dubbdäcksförbud

Studier visar att dubbdäcksförbudet minskar de farliga luftpartiklar som dubbdäcken sliter upp från asfalten med 15-20 procent. Omräknat till hälsotal innebär detta att antalet akutbesök orsakade av lungsjukdomar kommer att minska. Även fall med akut bronkit hos barn kommer att bli färre.

Undersökningar visar också att den upplevda bullernivån minskar med nästan hälften. Slitaget på vägarna kommer också att minska, vilket innebär sänkta kostnader för underhåll.

Nackdelar med dubbdäcksförbud

En konsekvens av dubbdäcksförbudet kan bli att olycksriskerna ökar. Detta beror på att dubbfria däck inte är lika effektiva på tunn is som dubbdäck. För att motverka denna risk kommer trafikkontoret vid vinterväglag fortsätta att salta på Friggagatan och Odinsgatan och se över hur driften av vinterväghållningen kan bli bättre.

Illustrationen ovan är hämtad från Trafiksäkerhetsverkets webbplats. Har du dubbdäck på cykeln får du cykla där det är dubbdäcksförbud för motordrivna fordon. Elcykel får också användas. Kör du moped klass II - se efter eventuell tilläggsskylt.

Undantag från reglerna

Reglerna om dubbdäcksförbud gäller inte korsande trafik. Har du dubbdäck på bilen kan du korsa Odinsgatan vid Barnhusgatan, samt köra i rondellen vid Odinsplatsen. Undantagna från reglerna är räddningstjänst, polis, ambulans och andra samhällsviktiga transporter. Förbudet gäller inte heller moped klass II eller cyklar. 

Vad händer om du bryter mot reglerna?

Polisen utför kontroll av de nya reglerna. Upptäcker polisen att du bryter mot förbudet får du böter på 1 000 kronor.

Val av vinterdäck

I valet av vinterdäck är dubbfria däck (friktionsdäck) att föredra om du kör mycket i stadsmiljö. Dubbdäck sliter upp större mängder hälsofarliga partiklar från vägbanan än dubbfria däck. Partiklarna är skadliga för oss att andas in. En annan fördel med dubbfria däck är att de bullrar mindre i bilen och för omgivningen.

Vinterdäck krävs 1 december–31 mars om det är vinterväglag. Dubbdäck får användas 1 oktober–15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag. 

Läs mer om vinter- och dubbdäck på Transportstyrelsens webbplats

Förbud mot däck med HA-olja

När bildäcken slits mot vägbanan sprids skadliga partiklar till luften, vägdiken och vattendrag i närheten. Det gäller framförallt däck där man använt högaromatiska oljor,  HA-oljor, som mjukgörare i tillverkningen.

Från och med den 1 januari 2010 gäller förbud mot försäljning av däck med HA-oljor inom EU. När du ska köpa nya däck, fråga efter däck utan HA-oljor. Välj miljömärkta däck om du kan.

HA-oljorna är giftklassade och måste märkas som cancerframkallande och miljöfarliga på grund av sitt stora innehåll av polyaromatiska kolväten (förkortat PAH).