Dispens från trafikregler

Om du behöver transportera stor, bred eller hög last på vägarna behöver du oftast få dispens från trafikreglerna. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur du ansöker om dispens.

Dispens för breda, långa och tunga transporter

Du kan få dispens för breda, långa och tunga transporter om de behövs för särskilda skäl och sker utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller andra större problem. Det är Trafikverkets regioner eller kommunen (beroende på om transporten sker inom eller över kommunens gränser) som bestämmer om du kan få dispens från trafikförordningen.

Trafikverkets webbplats kan du få information och råd om fordon, fordonskombinationer, färdvägar, regler och transportvillkor.

Bred odelbar last

En transport av odelbar last med en bredd av högst 350 cm kan utföras utan dispensbeslut om villkoren i föreskrifterna TSFS 2010:141 följs.
Största tillåtna bredd (260 cm) får dock inte överskridas vid transport av plåtar, skivor, byggplattor och liknande tunna lastenheter, inte heller vid transport med containrar, tankar eller andra behållare som innehåller styckegods, vätska, gas eller annan delbar last.

Observera att föreskrifterna bara gäller för färd med bred odelbar last.

Lång odelbar last

En transport av lång odelbar last som medför att fordonstågets längd överstiger 24 meter kan utföras utan dispensbeslut om villkoren i föreskrifterna TSFS 2010:142 följs.
Största tillåtna längd enligt föreskrifterna är 30,0 meter. Ett villkor är att lasten inte får skjuta ut framför fordonståget eller mer än 5,0 meter bakom centrum av den bakersta axeln.

Observera att föreskrifterna bara gäller för färd med lång odelbar last.

Information och regler

Innan du ansöker om dispens är det bra om du läser igenom trafikregler och föreskrifter, samt vad som gäller för större transporter.

Så här gör du