Tillsyn av förskolor

Göteborgs Stad utövar tillsyn av de fristående förskolorna och enskild pedagogisk omsorg. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna.

Tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Enligt skollagen är tillsyn en självständig granskning för att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller krav från lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta de brister som upptäcks vid granskningen.

I Göteborgs Stad är det förskoleförvaltningens enhet Juridik och tillsyn som kontrollerar att de fristående verksamheterna uppfyller de krav som finns i skollagen, läroplanen, övriga författningar och Göteborgs Stads riktlinjer.

Läs mer under Villkor för fristående barnomsorg

Regler för ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän

En ägar- och ledningsprövning görs i samband med godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor, enskild pedagogisk omsorg och vissa fristående fritidshem. Detta innebär bland annat att den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler som berör verksamheten de bedriver. 

Läs mer under Villkor för fristående barnomsorg.

Hämta in uppgifter

Förskoleförvaltningen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar. 

För befintliga huvudmän

Kraven ska vara uppfyllda fortlöpande

En huvudman som är godkänd att bedriva förskoleverksamhet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet och insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen.

Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Förskolenämnden har tillsyn över detta. Det innebär att förskolenämnden inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de nya kraven.

Anmälningsplikt

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla detta till förskoleförvaltningen inom en månad efter förändringen. (Observera att anmälan om förändringar inom ägar- och ledningskretsen inte omfattas av någon avgift.)

Anmälan om förändring inom ägar och ledningskretsen (e-tjänst)

Tillsyn av kommunala förskolor

Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av kommunala förskolor.

Har du upptäckt brister som du vill anmäla?

Brister i fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg

Om du upptäckt fel, missförhållanden eller andra brister i någon fristående verksamhet (förskola och enskild pedagogisk omsorg) ska du vända dig till verksamhetens huvudman som är skyldig att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. 

Om bristerna kvarstår, efter utredning av huvudman, är du välkommen att kontakta enheten Juridik och tillsyn som gör en bedömning utifrån en samlad bild av verksamheten och huvudmannen. Förskoleförvaltningen går igenom alla dina uppgifter men det är inte säkert att det leder till att en tillsyn görs.

Gäller dina uppgifter kränkande behandling anmäls detta till Skolinspektionen där Barn- och elevombudet (BEO) gör en bedömning om eventuell utredning.

Brister i kommunala förskolor

Vänd dig i första hand till kommunen som är huvudman. Gäller det kränkande behandling ska du vända dig till Skolinspektionen.