Starta barnomsorg och skola steg för steg

Vill du starta förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Ska ni servera mat gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshanteringen.

Regler om ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän som vill starta fristående förskola

Sedan den 1 januari 2019 gäller skärpta krav för enskilda huvudmän som bedriver fristående verksamheter. Det innebär att förskolenämnden kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta kraven innebär att den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte förskolenämndens godkännande och tillsyn av denna verksamhetsform.

Ägar- och ledningsprövning

Bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. De nya bestämmelserna förtydligar även kravet på ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska godkännande lämnas om den enskilde

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Det krävs också att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom ägar- och ledningskretsen ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen. Varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomiskt kunnig personal. Det är huvudmannen, och dess ägare och ledning, som ska ha den samlade kompetensen.

De nya bestämmelserna förtydligar även kravet på ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I kravet ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som innebär att den bär sina egna kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande för fristående förskola

Ägar- och ledningskretsen

Ägar- och ledningsprövningen omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet såsom

  • den verkställande direktören och andra som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare)
  • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
  • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om minst tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

En anställd med arbetsledande funktion, som till exempel en rektor, ingår inte i prövningen om det inte finns några omständigheter som talar för det, till exempel att rektorn också ingår i verksamhetens styrelse.

Hämta in uppgifter

Förskoleförvaltningen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Avgifter vid ansökan om godkännande av att starta eller utöka fristående förskola

Avgiften för ansökan om godkännande för att starta en ny fristående förskola är 25 000 kronor. För den som ansöker om en förändring av ett befintligt godkännande som till exempel utökning, utöver 10 procent av beviljat barnantal, eller byte av huvudman är avgiften 18 000 kronor.

Skicka din anmälan till:

Göteborgs Stad
Förskoleförvaltningen
Box 1116
​405 23 Göteborg

eller via e-post till: forskola@forskola.goteborg.se

Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 om att införa nya skärpta krav för tillstånd att bedriva enskild verksamhet inom bland annat förskoleområdet (prop. 2017/18:158 – Ökade tillståndskrav och regler för upphandling inom välfärden). Lagändringarna gäller från och med den 1 januari 2019.

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

Starta fristående barnomsorg

För att få starta barnomsorgsverksamhet krävs att du har förutsättningar att följa de lagar, föreskrifter och regler som finns.

Villkor för fristående barnomsorg

Ansök om att starta fristående barnomsorg

Starta fristående skola eller utöka med fritidshem

Vill du starta skola eller utöka verksamheten med till exempel fritidshem, ska du i stället ansöka om det hos Skolinspektionen.
Ansök på Skolinspektionens webbplats

Lokaler och utemiljö

Ansök om bygglov

För att få tillstånd att starta en förskola eller skola behöver du ha ett godkänt bygglov eller detaljplan för den aktuella verksamheten. Här ansöker du om bygglov

Gör en anmälan enligt reglerna för miljö- och hälsoskydd

Du måste även göra en anmälan till miljöförvaltningen om du vill starta en ny förskola, skola eller fritidshem. Miljöförvaltningen tittar på att verksamheten och lokalerna uppfyller kraven när det gäller påverkan på hälsa och miljö för dem som ska vistas där. Anmälningsplikten gäller för alla, alltså även kommunala verksamheter. Anmäl förskola, skola och fritidshem

Brandskydd

För att få starta behöver du i samband med ansökan lämna in ett utlåtande från en brandsakkunnig om brandskyddet i lokalerna.

Livsmedelshantering

Registrera livsmedelsverksamhet

Ska ni hantera livsmedel i någon form, till exempel tillaga eller servera mat, måste förskolan, fritidshemmet eller skolan dessutom vara registrerad hos miljöförvaltningen som livsmedelsanläggning. Det gäller även pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Registrera livsmedelsverksamhet

Avgifter för livsmedelsverksamhet