Ansök om tilläggsbelopp i grundskolan

Här kan du som företräder en fristående grundskola ansöka om tilläggsbelopp för elev som har omfattande behov av särskilt stöd.

Information och regler

Tilläggsbeloppet är avsett som en möjlighet att bevilja särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov och lämnas endast för sådana stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet. Det kan således avse ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till elever med stora inlärningssvårigheter.

För att tilläggsbelopp ska kunna beviljas krävs att elevens stödbehov klarläggs och bedöms inom ramen för den utredning och det åtgärdsprogram som skolans rektor ansvarar för. Kostnaden för stödet ska vara omedelbart kopplat till den enskilde eleven och ha samband med elevens särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång.

Tilläggsbeloppet går utöver de stödåtgärder som är kopplade till den ordinarie undervisningen. Det berättigar inte till kostnader för stöd i form av extra undervisning, insats av specialpedagog, undervisning i särskild grupp, visst stöd av elevassistent eller andra åtgärder som syftar till att hjälpa elever att nå målen i normalfallet. Kostnaden för sådana åtgärder ingår i stället i grundbeloppet.

  • Tilläggsbelopp kan endast sökas för barn som är folkbokförda i Göteborg.
  • Tilläggsbelopp kan sökas löpande under läsåret men beviljas inte retroaktivt.
  • Beslut om tilläggsbelopp gäller för sökt period, som längst terminen ut.

Slutredovisning måste ha kommit in för att en eventuell fortsatt ansökan för kommande termin ska behandlas. Klicka dig in här för att redovisa tilläggsbelopp.

Så här gör du

Ansök med hjälp av blanketten nedan. Du kan spara ner blanketten på datorn och fylla i digitalt innan du skriver ut enkelsidigt och skickar in.

Ansökan om tilläggsbelopp för grundskolan

Bifoga följande dokument till ansökan:

  • pedagogisk utredning inför beslut om åtgärdsprogram
  • åtgärdsprogram för sökt period samt utvärdering av föregående åtgärdsprogram
  • eventuella intyg/utlåtande från till exempel läkare, psykolog, logoped
  • elevens schema för den sökta perioden
  • elevens frånvaro föregående termin
  • utdrag ur betygskatalog för eleven

Skicka in blanketten och medföljande dokument till grundskoleförvaltningen.
Alla dokument ska vara enkelsidigt utskrivna, ej dubbelsidig utskrift. De bör ej vara häftade eller ihopsatta med gem eller liknande för att underlätta vår hantering.

Grundskoleförvaltningen
Box 1015
405 21
Göteborg

E-post: grundskola@grundskola.goteborg.se