Anmäl elevs omfattande frånvaro i fristående skola

Fristående skolor ska meddela omfattande frånvaro till grundskoleförvaltningen. Du som representerar en fristående skola hittar blankett för det här.

Icke-samordnad insats

Elever där skolan sedan tidigare har ett bra samarbete med vårdnadshavare eller där vårdnadshavarna håller eleverna hemma men att situationen är sådan att skolan inte bedömer att det behövs en samordnad insats, anger skolan detta på bifogat Excelark. Exempel på en sådan situation är covid-19. Detta skickas krypterat till grundskoleförvaltningen en gång månad på friskolor@grundskola.se.

För att dessa elever inte ska hamna för mycket i kläm och missa undervisning som de har rätt till behöver den fristående skolan har ett nära samarbete och täta kontakter med vårdnadshavare och elev för att få eleven till skolan.

Blankett för icke-samordnad insats där eleven har omfattande frånvaro (excel)

Samordnad insats

När en elev vid en fristående skola utan giltig orsak är frånvarande i betydande utsträckning och rektor inlett en utredning av frånvarons orsaker enligt 7 kap. 19a § i skollagen, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen, 7 kap. 22 § skollagen.

I Göteborg innebär det att den fristående skolan där eleven är inskriven meddelar grundskoleförvaltningen. 

Definition av omfattande frånvaro som ska rapporteras 

Omfattande frånvaro betyder att en elev är borta från skolan mer än 10 skoldagar på ett läsår, och påtagligt påverkar elevens rätt till utbildning. Frånvaron är därmed så problematisk att skolans rektor behöver inleda en utredning enligt 7 kap. 19a § skollagen. I samband med att en utredning inleds ska grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad informeras.

Grundskoleförvaltningen har möjlighet att stötta fristående skolor med samordning av insatser om det behövs enligt 7 kap. 23 § skollagen. Om rektorn angett att de behöver samordnande insatser kommer en elevhälsochef att ta kontakt med skolan.

Två fall som inte ska rapporteras till grundskoleförvaltningen

  • En elev kan ha omfattande frånvaro på
  • grund av sjukdom. Omständigheterna kan i vissa fall vara så kända av skolan att en utredning inte är nödvändig. Då ska frånvaron inte rapporteras till Göteborgs Stad.
  • En frånvaro kan vara omfattande och bero på en längre resa i mer än två veckor. I de flesta fall kommer rektor då att bedöma att en utredning inte behövs. Då ska frånvaron inte rapporteras till Göteborgs Stad.

Vad händer med rapporterna?

Inkomna rapporter diarieförs, läses och arkiveras. 

En anmälan av omfattande frånvaro ersätter inte en anmälan till socialtjänsten, en så kallad ”orosanmälan”. En anmälan till socialtjänsten kan inte heller räknas som en anmälan enligt 7 kap. 22 § skollagen. I Göteborg är det grundskoleförvaltningen som ansvarar för hemkommunens ansvar enligt skollagen och som ska underrättas när rektor utreder en elevs omfattande frånvaro.

Så här gör du

Fyll i blanketten och skicka in den till grundskoleförvaltningen på friskolor@grundskola.goteborg.se. Märk e-posten med ”Omfattande frånvaro, skolans namn”. Rapporten kan också skickas med post till Grundskoleförvaltningen, Box 1015, 405 21 Göteborg, då utan särskild märkning på kuvertet.

Anmälan av elevs omfattande frånvaro i fristående skola

(Spara ner blanketten på datorn och använd Acrobat Reader för att fylla i blanketten på datorn).