Villkor för fristående barnomsorg

Vill du driva en fristående förskola, friliggande fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla kraven i skollagen samt följa gällande läroplaner. Du behöver också följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Kommunen ska regelbundet granska din verksamhet.

Information med anledning av Coronaviruset

Riktad information till fristående verksamheter i Göteborgs stad.

För uppdaterad information om coronaviruset covid-19, gå in på goteborg.se/aktuelltiforskolan. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Här finns information på flera språk.

Utgångspunkt är att förskolorna ska hållas öppna

Förskolorna ska hålla öppet så länge som möjligt, tills andra direktiv kommer. Huvudmannen ska undvika att stänga en verksamhet så långt det går. Vid hög personalfrånvaro upprätthåller förskolan omsorg och prioriterar bort undervisning.

Smittskyddsskäl

En huvudman, det vill säga styrelsen eller ägaren för en fristående förskola kan besluta om att stänga med kort varsel av till exempel smittskyddsskäl eller arbetsmiljöskäl. Det regleras i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen. Det är ett samhällsansvar att inte stänga verksamheter som tillhandahåller platser till barn med särskilda behov och barn vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktiga funktioner. Det är alltid huvudmannens ansvar att dessa barn blir erbjudna omsorg i den omfattning de behöver.

Aktuella situationer som kan vara föremål för en stängning är:

1. personalbrist med anledning av coronaviruset som omöjliggör att bedriva verksamheten. Innan beslut fattas är det viktigt att huvudmannen i så stor utsträckning som möjligt undersökt samtliga alternativ för att inte stänga verksamheten. Innan en verksamhet stänger bör huvudmannen bland annat vidta åtgärder enligt nedan.

 • inventera antal personer i personalen och antal barn dagligen,
 • samordna verksamheten och omfördela personalen inom verksamheten,
 • undersök möjligheten att samordna er med andra fristående verksamheter,
 • vädja till föräldralediga och arbetssökande att vara hemma vid akut behov.

2. att efter samråd med smittskyddsläkare stänga för att motverka smittspridning,

3. att verksamheten ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat,

4. på grund av en rekommendation eller beslut från en central myndighet.

Observera att oavsett stängningsorsak har huvudmannen alltid ett ansvar att erbjuda plats till barn som har behov av särskilt stöd eller har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet i enlighet med skollag och nyinrättad förordning från och med 21 mars 2020.

Det är bara situationerna ovan som gäller för att kunna stänga verksamheten och samtidigt fortsätta få ersättning från kommunen. Vid en stängning av en verksamhet ska huvudmannen omgående meddela förskoleförvaltningen på mejladressen fristaende.verksamheter@forskola.goteborg.se.

Vid stängning på grund av personalbrist med anledning av coronaviruset ska huvudmannen redovisa till förskoleförvaltningen alla åtgärder som har vidtagits för att förhindra stängning så långt det går. Observera att beslutet ska omprövas om förutsättningarna förändras, till exempel att personal tillfrisknar eller att det går att få tag i vikarier. Förvaltningen rekommenderar därför att verksamhetens möjlighet till att öppna igen ses över dagligen.

Vid stängning i samråd med smittskyddsläkare ska huvudmannen till förskoleförvaltningen redovisa underlag som styrker detta, till exempel intyg från läkare. Förvaltningen kan i efterhand komma att utreda huruvida stängning skett enligt kriterierna ovan.

Viruset förändrar inte förskoleavgiften

Med anledning av frågor från vårdnadshavare om eventuell förändring av avgift på grund av Coronaviruset, så kommer kommunen inte att reducera den med hänvisning till Force majeure.

Vi fortsätter följa utvecklingen. Om ansvariga myndigheter ger nya riktlinjer kommer dessa även framöver att gälla för både kommunala och fristående verksamheter.

Villkor för att få godkännande och rätt till bidrag

Kommunen är skyldig att godkänna de verksamheter som uppfyller vissa kvalitetskrav. Om verksamheten blir godkänd och är öppen för alla barn, får din verksamhet bidrag av kommunen. Skollagen

(Ett så kallat friliggande fritidshem innebär att det inte är anslutet till en fristående grundskola.)

I ansökan ska du lämna uppgifter om bland annat detta:

 • mål och inriktning,
 • lokalisering och hur lokalerna är disponerade,
 • planerad organisation,
 • platsantal och åldersgrupper,
 • personal och kompetensnivå,
 • övriga handlingar som ska bifogas som underlag för nämndens beslut.

I pdf:en hittar du bland annat de regler som gäller för vad som ska vara med i ansökan, vem som beslutar om godkännande, personalkompetens, öppettider och villkor för bidrag samt vem som sköter tillsynen.

Regler för fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg i Göteborgs Stad

Regler för fristående friliggande fritidshem i Göteborgs Stad

Så gör du för att starta fristående barnomsorg

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg  är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera former. Andra former kan vara olika flerfamiljssystem.
Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Det finns många olika varianter av hur pedagogisk omsorg bedrivs.

Några exempel som finns är:

 • En person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem.
 • En person som bedriver pedagogisk omsorg hemma hos det eller de barn som är inskrivna i verksamheten.
 • En person som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal.
 • Flerfamiljslösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem.

Vänd dig till enheten för fristående verksamheter om du har frågor om pedagogisk omsorg.

Ansökningsprocessen

Det är förskolenämnden som ska godkänna verksamheten. Därför påverkar tiderna för nämndens sammanträden hur lång tid det kan ta innan du får ditt godkännande. Kontakta enheten för fristående verksamheter om du har frågor.

Du kan ansöka, anmäla och registrera på samma gång.

Så här ser du till att verksamheten bedrivs enligt lagar och regler

Regler enligt skollagen

Vem som helst kan ansöka om att starta barnomsorg, men för att få starta krävs att du följer de förutsättningar som finns i lagar, föreskrifter och regler. 
Skollagen
Läroplaner

I pdf:en hittar du bland annat de regler som gäller för vad som ska vara med i ansökan, vem som beslutar om godkännande, personalkompetens, öppettider och villkor för bidrag samt vem som sköter tillsynen.

Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem och pedagogisk omsorg

Nyanställda rektorer måste gå utbildning

Alla rektorer som nyanställs i förskolan måste gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer.

Reviderad läroplan för förskolan

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen trädde i kraft den 1 juli 2019.

Barnkonventionen är svensk lag

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020.

Regler om ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän som vill starta fristående förskola

Sedan den 1 januari 2019 gäller skärpta krav för enskilda huvudmän som bedriver fristående verksamheter. Det innebär att förskolenämnden kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta kraven innebär att den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte förskolenämndens godkännande och tillsyn av denna verksamhetsform.

Ägar- och ledningsprövning

Bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt lämplighet att bedriva denna. De nya bestämmelserna förtydligar även kravet på ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) ska godkännande lämnas om den enskilde

1.     genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,

2.     har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och

3.     i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Det krävs också att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom ägar- och ledningskretsen ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen. Varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomiskt kunnig personal. Det är huvudmannen, och dess ägare och ledning, som ska ha den samlade kompetensen.

De nya bestämmelserna förtydligar även kravet på ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I kravet ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som innebär att den bär sina egna kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande för fristående förskola

Ägar- och ledningskretsen

Ägar- och ledningsprövningen omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet såsom

 • den verkställande direktören och andra som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare)
 • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
 • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om minst tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

En anställd med arbetsledande funktion, som till exempel en rektor, ingår inte i prövningen om det inte finns några omständigheter som talar för det, till exempel att rektorn också ingår i verksamhetens styrelse.

Hämta in uppgifter

Förskoleförvaltningen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.


Avgifter vid ansökan om godkännande av att starta eller utöka fristående förskola

Avgiften för ansökan om godkännande för att starta en ny fristående förskola är 25 000 kronor. För den som ansöker om en förändring av ett befintligt godkännande som till exempel utökning, utöver 10 procent av beviljat barnantal, eller byte av huvudman är avgiften 18 000 kronor.

Skicka din anmälan till:

Göteborgs Stad
Förskoleförvaltningen
Box 1116
​405 23 Göteborg

eller via e-post till: forskola@forskola.goteborg.se

Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 om att införa nya skärpta krav för tillstånd att bedriva enskild verksamhet inom bland annat förskoleområdet (prop. 2017/18:158 – Ökade tillståndskrav och regler för upphandling inom välfärden). Lagändringarna gäller från och med den 1 januari 2019.

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden

Tillsyn enligt skollagen

Kommunen ska se till att din verksamhet lever upp till de krav som ställs i skollag och läroplaner. Enheten för fristående verksamheter sköter den tillsynen.

Regler enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

För att driva en förskola, fritidshem eller skola måste verksamheten följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Miljö- och hälsoskyddsregler för förskola, skola och fritidshem

Regler för barnomsorgstaxa

Avgifterna för fristående förskola får inte vara oskäligt höga och får från och med höstterminen det år barnet fyller tre år bara avse den del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året (8 kap. 20 § skollagen). Dessutom ska den avgift som tas ut följa förordningen om maxtaxa (Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet).

Vill du ha råd och stöd?

Du kan kontakta Enheten för fristående verksamheter om du behöver råd och stöd när du vill starta en verksamhet.

Ersättningsbelopp för fristående verksamhet

Här kan du se vilka ersättningsbelopp som gäller