Villkor för fristående barnomsorg

Driver du förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla vissa villkor. Här beskriver vi viktiga lagkrav, regler och skyldigheter för dig som huvudman.

Villkor för att få godkännande och rätt till bidrag

Kommunen är skyldig att godkänna verksamheter som uppfyller vissa kvalitetskrav. Om verksamheten blir godkänd och är öppen för alla barn, får din verksamhet bidrag av kommunen.

Regler enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

För att driva en förskola, fritidshem eller skola måste verksamheten följa regler i miljöbalken och livsmedelslagen. Läs mer här: Miljö- och hälsoskyddsregler för förskola, skola och fritidshem

Göteborgs Stads regler för fristående barnomsorg

Nedan hittar du bland annat regler för vad som ska vara med i ansökan, vem som beslutar om godkännande, personalkompetens, öppettider och villkor för bidrag samt vem som sköter tillsynen. 

Lagkrav

Vem som helst kan ansöka om att starta barnomsorg, men för att få starta krävs att du uppfyller de krav som finns beskrivna i lagar, föreskrifter och regler som är aktuella för den verksamhet du ska bedriva. Exempelvis behöver du följa skollag, läroplan och barnkonventionen.

Ägar- och ledningskretsen ska också uppfylla kraven på insikt och lämplighet, se nedan.

Regler om ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän

En ägar- och ledningsprövning görs i samband med godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor, enskild pedagogisk omsorg och vissa fristående fritidshem. Detta innebär bland annat att den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler som berör verksamheten de bedriver.

Ägar- och ledningsprövning

För förskola ska godkännande lämnas om den enskilde uppfyller lagkraven enligt 2 kap. 5 paragrafen, skollagen (2010:800).

För pedagogisk omsorg ska godkännande lämnas om den enskilde uppfyller lagkraven enligt 25 kap. 10 paragrafen skollagen (2010:800).

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom ägar- och ledningskretsen ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi.

Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen. Varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomiskt kunnig personal. Det är huvudmannen, och dess ägare och ledning, som ska ha den samlade kompetensen.

Bestämmelserna förtydligar även kravet på ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. I kravet ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som innebär att den bär sina egna kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för nödvändiga investeringar. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen beaktas viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Anmäl ägar- och ledningskrets för fristående förskoleverksamhet

Ägar- och ledningskretsen

Ägar- och ledningsprövningen omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet såsom:

  • den verkställande direktören och andra som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare)
  • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
  • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om minst tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

En anställd med arbetsledande funktion, som till exempel en rektor, ingår inte i prövningen om det inte finns några omständigheter som talar för det, till exempel att rektorn också ingår i verksamhetens styrelse.

Hämta in uppgifter

Förskoleförvaltningen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Handläggning av ansökan

Läs om handläggning här:  Ansökan om att starta eller förändra fristående barnomsorg.

Avgifter vid ansökan om godkännande av att starta eller förändra fristående barnomsorg

Avgifter för förskola

En ansökan är förenad med en avgift på 28 000 kr för nyetablering av en fristående förskoleenhet respektive 20 000 kr för en utökning av antal platser (utöver den ökning på 10 procent som kan göras om det är lämpligt utifrån lokalernas utformning och förutsättningarna att fortsatt bedriva verksamhet utifrån gällande styrdokument).

Avgifter för pedagogisk omsorg

En ansökan är förenad med en avgift på 20 000 kr för nyetablering av en enskild pedagogisk omsorg som drivs av en dagbarnvårdare i sitt eget hem respektive 28 000 kr för nyetablering av enskild pedagogisk omsorg i annan form. För utökning av platser i redan befintlig pedagogisk omsorg beläggs en avgift på 20 000 kr på ansökan för all enskild pedagogisk omsorg som inte bedrivs av dagbarnvårdare i sitt eget hem.

Ansökan om att starta eller förändra fristående barnomsorg

Här ansöker du om att starta eller förändra fristående barnomsorg.

Anmälningsplikt vid förändringar inom ägar- och ledningskretsen

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla detta till förskoleförvaltningen inom en månad efter förändringen. (Observera att det inte tas ut någon avgift vid anmälan om förändringar inom ägar- och ledningskretsen.)

Här hittar du e-tjänsten: 
Anmäl ägar- och ledningskrets för fristående förskerksamhet

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Kommunen gör tillsyn av de fristående verksamheterna så att huvudmännen lever upp till de krav som ställs i skollag och läroplaner. Läs mer här: Tillsyn av fristående verksamheter

Vill du ha råd och vägledning?

Du kan kontakta förskoleförvaltningens enhet Juridik och tillsyn om du behöver råd och stöd. Se kontaktuppgifter i kontaktkort nedan.

Ersättningsbelopp för fristående verksamhet

Här kan du se vilka ersättningsbelopp som gäller för fristående verksamheter.